contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 23 de novembre de 2017 |
Els malalts mentals, indefensos davant la "contenció mecànica"

Isaías Ledesma, Pedro Sanchez, Isabel Sicilia, Jorge Rincon

en castellano bajo

A les persones amb malalties mentals, als hospitals psiquiàtrics, a les residències, a les unitats d’hospitalització dels hospitals generals així com en l’atenció a urgències, se’ls aplica, de forma relativament habitual, una pràctica de coacció violenta a la qual se li dóna el nom de "contenció mecànica" o, de forma més maquillada, "immobilització terapèutica". Es tracta d’una pràctica poc ortodoxa des del punt de vista sanitari. Consisteix a lligar amb corretges als pacients a un llit o en una cadira. No és un tema del qual es parle. És vergonyós. S’oculta. No obstant això, aquesta "pràctica" suposa riscos greus per a la persona en la seua salut, tant física com psicològica, pot produir seqüeles, i fins i tot comporta risc de mort.

La "contenció mecànica" suposa riscos greus per a la persona en la seua salut, tant física com psicològica, pot produir seqüeles i, fins i tot, comporta risc de mort
El 5 de maig d’aquest any, una noia de 26 anys, descrita com "encantadora, racional i amb el cap al seu lloc", va morir lligada al llit per una parada cardíaca a la planta de psiquiatria de l’Hospital Universitari d’Astúries. El març de 2006, cinc persones amb malaltia mental van morir en un incendi, atrapades i immobilitzades, estant lligades al llit en una residència de Massamagrell. Quants casos queden sense sortir a la llum?

"Recorde que estava ingressat a la Unitat de Psiquiatria. Van posar 2 paquets de tabac sobre el taulell d’infermeria. Era cap d’any i vaig agafar un paquet per a repartir-ho. El vaig amagar. Preguntaren qui tenia el paquet i vaig dir que jo. La infermera em renyà i cridà a seguretat. Em convidaren a entrar a la sala on es lliga. Jo els vaig dir que estava acostumat. Em punxaren i em lligaren. Vaig estar 2 dies lligat. Dos dies en els quals no vaig parar de cridar i amenaçar a la infermera"

"Estava ingressat a la Unitat de Psiquiatria. Allà prenien la tensió arterial amb un aparell que funcionava de forma automàtica. En una presa, jo veia que el maneguet estrenyia i estrenyia, que no afluixava ... Els vaig dir alarmat "eh! Que alguna cosa va malament!". Ho van parar però em van dir: "em sembla que cal cridar a seguretat ... Fica’t ací (a la sala de les corretges)". Van venir els de "seguretat", em van agafar del coll, em van tirar contra la paret i em van lligar durant 1 dia sencer. No podia entendre aquesta reacció, vaig flipar en colors, com podia estar passant això?"

"Tindria 25 anys, anava frenètic, em van pujar a la planta de psiquiatria per ingressar-me però jo no volia quedar-me allà. L’infermer em va agafar pel coll, van venir dos nois més, em van agafar dels dos braços, em van tirar a terra i em van donar un cop als testicles. Em lligaren. Al matí següent va venir un zelador que és un armari i que em coneix. Em va deixar anar. És que quan et diuen ’et ficarem aquí’ el que t’ix a dir és ’deixar-me!’. No és la malaltia, és una reacció normal, no acceptes això, i si cal xiscles i dónes cops. Et lliguen, i estar lligat és una tortura. Crides i tens la boca seca per la medicació. Quan estàs lligat, per la nit no van ni a visitar-te, ni a donar-te aigua, ni tens una presència humana, no tens ningú que et diga ’com segueixes?, estàs millor?’. "

En cap d’aquests exemples nostres va passar el metge a veure què passava. No et van explicar, no et van orientar, es van limitar a dir-te "hi ve Seguretat".

Com en aquests exemples, a un centre psiquiàtric o a urgències, acabar lligat és el resultat final de situacions que et provoquen ansietat, que t’alteren. Per exemple, quan no et deixen fumar, i et poses histèric; quan t’ingressen de mala manera, involuntàriament, sense que t’expliquen ni t’orienten; o quan acabes nerviós després d’un mal rotllo en una visita de la família a l’hospital. Aquesta alteració fa que el metge es confonga, que crega que estem així perquè estem malalts i hem empitjorat, i no hi veja que hi ha coses que ens alteren o que alterarien a qualsevol persona. I, així, acabem lligats. Acabem lligats perquè el personal no mira què ha passat i no intenta o no sap entendre.

La pràctica de lligar-nos no es dóna només en casos d’extrema necessitat i durant un temps mínim com es podria suposar, sinó que s’utilitza també per la manca de personal, per la seua falta de formació o, fins i tot, simplement, perquè hi ha pacients que es consideren molestos, que no es mostren dòcils o a qui es jutja com "pesats". Després d’un tracte irrespectuós per part del personal, els pacients, sentint-se vexats, poden posar-se nerviosos o "agitar-se". I la resposta davant aquesta alteració pot ser lligar-te. Una nota del personal mèdic en la història clínica que diga "utilitzar contenció si precisa" fa que aquest "procediment" siga molt accessible i dóna carta blanca. L’objectiu de la "contenció" en aquests casos és fer a les persones submises, menys demandants de les seues necessitats, davant el personal sanitari o de la residència.

Lligar és una tortura. Els professionals dels hospitals i residències necessiten actuar de manera professional. Necessiten formació. Cal que sàpiguen escoltar, que parlen amb tu, que et permeten desfogar-te, que entenguen i que t’ajuden a entendre el que passa. La contenció requereix un equip especialitzat i no recórrer al personal de "seguretat". L’objectiu d’aquest equip és defensar el pacient contra la "contenció mecànica" ("no et lligarem", "parlem"). Però mentre puguen continuar lligant pacients és obligatori que es registre i que s’informe públicament d’això. Cal evitar que recórreguen a lligar, que recórreguen a la violència.

Recorde que a Suïssa usaven una habitació encoixinada. Aquesta habitació és, almenys, millor que les corretges. A Oxford ens ha dit una amiga que hi treballa que hi ha diversos nivells d’acompanyament per part del personal auxiliar i d’infermeria segons l’estat del pacient, durant el temps que calga, arribant si cal a disposar d’un professional d’infermeria per pacient.

El que et lliguen, el que et deixen lligat durant hores o dies, es pot considerar tortura i un acte inhumà. Suposa l’oblit que els pacients som també éssers humans. Indigna que pràctiques que danyen tan físicament com moralment, que violen els drets humans més bàsics, que han estat denunciades per la Convenció de l’ONU de Persones amb Discapacitat i també per l’OMS, es facen servir de manera tan habitual. Però sabem que als països on s’ha proposat la seua eliminació completa, aquesta pràctica ha estat erradicada.

22/11/2017

Les autores del text són membres del Grup de Suport a l’Esquizofrènia d’Alacant

directa


Los enfermos mentales indefensos ante la "contención mecánica"

A las personas con enfermedades mentales, en los hospitales psiquiátricos, en las residencias, en las unidades de hospitalización de los hospitales generales así como en la atención en urgencias, se les aplica, de forma relativamente habitual, una práctica de coacción violenta a la que se le da el nombre de "contención mecánica" o, de forma más maquillada, "inmovilización terapéutica". Se trata de una práctica poco ortodoxa desde el punto de vista sanitario. Consiste en atar con correas a los pacientes a una cama o a una silla. No es un tema del que se hable. Es vergonzoso. Se oculta. Sin embargo, esta "práctica" supone riesgos graves para la persona en su salud, tanto física como psicológica, y puede producir secuelas e incluso conlleva riesgo de muerte.

El 5 de mayo de este año, una chica de 26 años, descrita como "encantadora, racional y con la cabeza en su sitio", murió atada a la cama por una parada cardíaca en la planta de psiquiatría del Hospital Universitario de Asturias. En marzo de 2006, cinco personas con enfermedad mental fallecieron en un incendio, atrapadas e inmovilizadas, estando atadas a la cama en una residencia de Massamagrell. ¿Cuantos casos quedan sin salir a la luz?

"Recuerdo que estaba ingresado en la Unidad de Psiquiatría. Pusieron 2 paquetes de tabaco sobre el mostrador de enfermería. Era fin de año y cogí un paquete para repartirlo. Lo escondí. Preguntaron quien tenía el paquete y dije que yo. La enfermera me regañó y llamó a seguridad. Me invitaron a entrar en la sala donde se ata. Yo les dije que estaba acostumbrado. Me pincharon y me ataron. Estuve 2 días atado. Dos días en los que gritaba y amenazaba a la enfermera".

"Estaba ingresado en la Unidad de Psiquiatría. Allí tomaban la tensión arterial con un aparato que funcionaba de forma automática. En una toma, yo veía que el manguito apretaba y apretaba, que no aflojaba … les dije alarmado “eh! que algo va mal!”. Lo pararon y me dijeron: “me parece que hay que llamar a seguridad … métete ahí (en la sala de las correas)”. Vinieron los de "seguridad", me cogieron del cuello, me tiraron contra la pared y me ataron durante 1 día entero. No podía entender esta reacción, flipé en colores, ¿cómo podía estar ocurriendo esto?"

"Tendría 25 años, iba frenético, me subieron a la planta de psiquiatría para ingresarme pero yo no quería quedarme allí. El enfermero me cogió por el cuello, vinieron dos chicos más, me cogieron de los dos brazos, me echaron al suelo y me dieron un golpe en los testículos. Me ataron. A la mañana siguiente vino un celador que es un armario y que me conoce. Me soltó. Es que cuando te dicen ’te vamos a meter aquí’ lo que te sale decir es ’dejarme!’. No es la enfermedad, es una reacción normal, no aceptas eso, y si es necesario chillas y das golpes. Te atan, y estar atado es una tortura. Gritas y tienes la boca seca por la medicación. Cuando estas atado, por la noche no van ni a visitarte, ni a darte agua, ni tienes una presencia humana, no tienes a nadie que te diga ’¿cómo sigues?, ¿estás mejor?’".

Como en estos ejemplos, acabar atado es el resultado final de situaciones que te provocan ansiedad. Por ejemplo, cuando no te dejan fumar, y te pones histérico; cuando te ingresan de mala manera, involuntariamente, sin que te expliquen ni te orienten; o cuando acabas nervioso después de un mal rollo en una visita de la familia al hospital. Esa alteración hace que el médico se confunda, que crea que estamos así porque estamos enfermos y hemos empeorado, y no vea que hay cosas que nos alteran o que alterarían a cualquier persona. Y, así, acabamos atados. Acabamos atados porque el personal no mira qué ha pasado y no intenta o no sabe entender.

La práctica de atarnos no se da solo en casos de extrema necesidad y durante un tiempo mínimo como se podría suponer, sino que se utiliza también por la falta de personal, por su falta de formación, o incluso, simplemente, porque hay pacientes que se consideran molestos, que no se muestran dóciles o a los que se juzga como “pesados”. Tras un trato irrespetuoso por parte del personal, los pacientes, sintiéndose vejados, pueden ponerse nerviosos o “agitarse”. Y la respuesta ante esta alteración puede ser atarte. Una nota del personal médico en la historia clínica que diga “usar contención si precisa” hace que este “procedimiento” sea muy accesible y da carta blanca. El objetivo de la "contención" en estos casos es hacer a las personas sumisas, menos demandantes de sus necesidades ante el personal sanitario o de la residencia.

Es necesario evitar que recurran a atar, que recurran a la violencia. Atar es una tortura. Los profesionales necesitan actuar de forma profesional. El personal necesita formación. Es necesario que sepan escuchar, que hablen contigo, que te permitan desahogarte, que entiendan y que te ayuden a entender lo que pasa. La contención requiere un equipo especializado y no recurrir al personal de "seguridad". El objetivo de este equipo es defender al paciente contra la "contención mecánica" (“no te vamos a atar”, “hablemos”). Mientras puedan continuar atando es obligatorio que se registre y que se informe públicamente de ello.

En Suiza recuerdo que usaban una habitación acolchada. Esta habitación es, al menos, mejor que las correas. En Oxford nos ha dicho una amiga que trabaja allí que hay diversos niveles de acompañamiento por parte del personal auxiliar y de enfermería según el estado del paciente, llegando si la necesidad lo precisa a disponer de un profesional de enfermería por paciente.

El que te aten, el que te dejen atado durante horas o días, puede considerarse tortura y un acto inhumano. Supone el olvido de que los pacientes somos también seres humanos. Indigna que prácticas que dañan tanto física como moralmente, que violan los derechos humanos más básicos, que han sido denunciadas por la Convención de la ONU de Personas con Discapacidad y también por la OMS se usen de forma tan habitual. Pero sabemos que en los países en donde se ha propuesto su eliminación completa, esta práctica ha sido erradicada.

Isaías Ledesma, Pedro Sanchez, Isabel Sicilia, Jorge Rincon en representación del Grupo de Apoyo a la Esquizofrenia d´Alacant


A la mateixa secció:


Adeu a la privatització de la sanitat valenciana


Ribera Salud es llança a frenar la reversió de l’Hospital de Dénia gràcies a una nova llei estatal


Marea Blanca contra la imposició del govern de Madrid de l’acord amb Farmaindústria. La Generalitat assumeix l’acord per a poder obtenir finançament.


La (dudosa) inconstitucionalidad de la sanidad universal valenciana


Odusalud denuncia la última sentencia del TC que anula la asistencia sanitaria universal en el País Valencià


Estudiantes enseñan política sanitaria al gobierno del PP: No al acuerdo con Farmaindustria que quiere imponer el gobierno a las CC.AA


El TSJ rebutja la suspensió cautelar de la reversió al sistema públic de l’Hospital d’Alzira


Què diu la Marea Blanca de l’infrafinançament de la Generalitat Valenciana?


Ribera Salud maniobra para aferrarse a la gestión de los hospitales privatizados que está a punto de perder


Pero, ¿quién paga la sanidad universal?

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com