contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dissabte 30 de setembre de 2017 |
25 anys de la mort de Joan Fuster

Contra el nacionalisme (1976)

Joan Fuster

en castellano abajo

És curiós d’observar com es mantenen tan obcecades, encara avui, les actituds hostils a qualsevol reivindicació́ diguem-ne perifèrica, quan algú́ la planteja en termes una mica clars. I no ho dic precisament pels exabruptes que provenen del costat de sempre: aquests son ben previsibles i no tenen remei, fem sembla. Penso en la reticència que sol disfressar-se d’"esquerra" i que, sovint, tendeix a escudar-se amb uns o altres principis autodefinits com a "internacionalistes". Podríem esperar que el problema tingues, ja, una acollida objectiva, serena, desintoxicada d’"ideologismes". Però̀ no. Tot continua com fa quaranta, seixanta, vuitanta anys. O pitjor. De fet, molt pitjor, perquè la fauna política de l’interior i les sucursals del litoral —insisteixo: les de l’oposició́— han disposat de temps i de llibres per a reflexionar sobre el tema durant la quaresma passada’ Es veu que no l’han aprofitada. En el fons, el líder X, i el líder Y, i el Z, d’aparent etiqueta marxiana, per exemple, respiren igual que Nuñez de Arce, Romanones, Calvo Sotelo o Ledesma Ramos, pel que fa a la qüestió́. Si en res se’n diferencien es, a tot estirar, per l’aire demagògic amb què decoren les seves flatulències nacionalistes.

Exactament això̀: nacionalistes. Amb una innocència que fa de mal creure —no és cap "innocència", en efecte—, aquests senyors es trauen de la mànega l’acusació de "nacionalista" a la voluntat emancipatòria, i hi afegeixen de seguida una sèrie de connotacions oprobioses: "petit-bur-gesos", "maniobra de la burgesia tal o tal altra", i tot el que vostès vulguin. Com si ells no fossin tan "nacionalistes", o més! Per una estranya ofuscació́ mental, i moral, s’obliden, no solament de la seva situació́ "nacional", sinó́ també́ del "nacionalisme" epilèptic, fastuosament agressiu, que professen. El porten en la massa de la sang: heretat a traves de la llar i de l’escola, convertit en retòrica automàtica, alimentat pels telediaris i per les exigències del mercat dels escalafons. El d’ells és, de més a més, un nacionalisme preburgès: deriva de les ambicions d’una determinada oligarquia, originàriament aristocràtica, que va encunyar mites, nocions i llocs comuns dòcilment assimilats per la multitud subalterna. La ideologia dominant ha estat sempre la de la classe dominant. Si cal una menció́ històrica, grotesca- ment emblemàtica, el nom del conde-duque de Olivares hauria de ser suficient. La paradoxa actual és que algú pot invocar Lenin o Stalin o Mao, sense adonar-se que està repetint Menéndez Pidal, i valgui la broma.

Els "nacionalismes" no emergeixen en el buit. Cada "nacionalisme" s’articula com a tal en funció́ d’un altre "nacionalisme": conflictiu amb ell. Seria inimaginable un "nacionalisme" sense un altre enfront. El famós "2 de mayo" —"Oigo, patria, tu aflicción..."— s’erigeix davant els francesos, i allò̀, tan suat, de la "pèrfida Albión", contra l’imperialisme britànic, que disputava a l’imperialisme de Madrid les mars i les terres més rentables. Ben mirat, no eren dues "nacions" que s’hi llançaven, al combat: eren uns antagonismes d’interessos entre uns clans molt nítids. L’"Estat modern", postmaquiavèlic, manipulat per les forces feudals i els monarques absoluts, en el començament, i pels tenors del jacobinisme, després, inventaren un "nacionalisme" enèrgic: el nacionalisme estatal vigent. L’eterna guerra "franco-prussiana" n’il·lustra un moment ben llarg. De cara a fora, les dinasties i les repúbliques volien condensar un "patriotisme" eficaç̧ per aguantar l’enemistat amb el "patriotisme" de l’altra banda de la frontera. Els grans conceptes "nacionals" a l’ús amb himnes i banderes, son, en última instància, el reflex d’unes lluites entre grups d’interessos geogràficament contraposats. En el XVI, en el XVII, en el mateix XVIII, i fins en el XIX, les "multinacionals" encara no havien trobat el desllorigador. Ni tan sols els Fuggar.

L’altra projecció́ d’aquests "nacionalismes" es proposava destruir les resistències que, per entendre’ns, podríem designar amb l’adjectiu d’”ètniques": àrees socials que s’apinyaven, poso per cas, en una llengua distinta, en una voluntat de viure a la seva manera i segons les seves necessitats immediates, en una irritada consciència de protesta. Qualsevol resum d’història dels actuals grans Estats europeus podria informar els seus lectors que, junt a les guerres "exteriors", han hagut de fer-ne moltes d’"interiors" igualment nacionalistes. Confeccionar un "nacionalisme" estatal ha costat molta sang. Ha costat molts mes- tres d’escola —França no seria França sense els "instituteurs", molta aflicció administrativa, molt "ordeno y mando". El resultat final ha estat devastador. França és una indicació modèlica. Seria poc correcte de dir que el "vandalisme" no-arquitectònic és culpa d’aquella intel·ligent i sinistra bèstia que fou l’"abé" Gregoire. Gregoire ampliava i corregia una antiga instigació dels Capets. Totes les repúbliques i tots els imperis francesos han estat "nacionalistament" coincidents. I Thorez. I Marchais. I Sartre, no ens enganyem. Que ho diguin els occitans, els bretons, els bascos, els catalans, sotmesos a l’Hexàgon.

Al sud dels Pirineus, l’embolic fou una còpia de l’esquema francès, però fracassà la temptativa "unitària". El fet que jo escrigui aquest miserable article n’és una confirmació explosiva, i aquest article no és res. El senyor Cambó? Molt bé: encara que Cambó no entra en la meva personal participació en el debat, posem-hi Cambó. Però què s’oposava al tímid i elegant regionalisme de Cambó? Maura, La Cierva, Romero-Robledo? Royo Villanova, Víctor Pradera? Cambó, Prat, la sencera burgesia catalana, mai no ha estat "nacionalista" com Déu mana. En canvi, sí que era, i si que ha estat furiosament nacionalista allò que fa uns quants anys certs papers clandestins denominaven "la oligarquia semi-feudal castellano-andaluza". . D’ella són tributaris don Carrillo, el Felip Gonzàlez, don Joaquin Ruiz: tant com el tinglado oficial... No n’hem d’esperar res: no hem d’esperar res del seu "nacionalisme", que els ve de les mamelles ancestrals del conde-duque de Olivares, i que els fa "objectivament" solidaris de Maeztu, dels Primos, de Onésimo Redondo. O "ells" renuncien al seu "nacionalisme", o els altres haurem de ser "nacionalistes". El circ de l’altre "nacionalisme", amb els seus clowns i els seus prestidigitadors, s’ha animat últimament amb les llàgrimes senils de don Claudio Sànchez i amb el descarat feixisme de Madariaga.

Tot "nacionalisme" és "nacionalitis": una inflamació de ser allò que un és, en determinades reclamacions. Seria molt agradable que uns i altres deixéssim d’esgrimir la "nació" com una arma —sentiment o ressentiment—, i denunciéssim el joc o contrajoc de "classe" que s’hi amaga. Si un dia els Carrillos, els Felipes —incloent-hi els venerables "felipes", amb minúscula, que passaren per la presó—, i els troskos i els àcrates supervivents, arriben a desprendre’s del nacionalisme que han mamat de la "classe dominant", el futur començaria a ser fluid. La "soi-disant" oposició "espanyola" hauria de repensar-se el seu "nacionalisme", pur Menéndez y Pelayo. O pur Lerroux a sou de Moret. Un dia, algú haurà de puntualitzar, eruditament, que Negrin i Franco estaven més pròxims que no s’ho imaginaven. Tots dos encarnaven un mateix "nacionalisme", i emanat d’unes mateixes fascinacions "ideològiques": procedents de la secular matriu de l’oligarquia... Amb un "nacionalisme" depravadament contorsionat com és el que ens acollona, qualsevol rèplica, per pintoresca o revulsiva que sigui, és lògica. Cada "nacionalisme" en segrega més: més "nacionalismes" eriçats, de rèplica... En un instant d’eufòria arribo a suposar que tot funcionaria millor si ells —"elles"— renunciessin a ser "nacionalistes", i no ens obliguessin a ser "nacionalistes" als altres... Una il·lusió passatgera, oi!...

Article de Joan Fuster i Ortells, publicat a la secció "Diàleg" del diari AVUI el 19/5/1976

llibertat


Contra el nacionalismo (1976)

Es curioso observar cómo se mantienen tan obcecadas, aún hoy, las actitudes hostiles a cualquier reivindicación digamos periférica, cuando alguien la plantea en términos mínimamente claros. Y no lo digo precisamente por los exabruptos que provienen del lado de siempre: estos son bien previsibles y no tienen remedio, es basura. Pienso en la reticencia que suele disfrazarse de "izquierda" y que, a menudo, tiende a escudarse con unos u otros principios autodefinidos como "internacionalistas". Podríamos esperar que el problema tuviera, ya, una acogida objetiva, serena, desintoxicada de "ideologismos". Pero no. Todo sigue como hace cuarenta, sesenta, ochenta años. O peor. De hecho, mucho peor, porque la fauna política del interior y las sucursales del litoral -insisto: las de la oposición- han dispuesto de tiempo y de libros para reflexionar sobre el tema durante la cuaresma pasada ’Se ve que no la han aprovechado. En el fondo, el líder X, y el líder Y, y el Z, de aparente etiqueta marxiana, por ejemplo, respiran igual que Nuñez de Arce, Romanones, Calvo Sotelo o Ledesma Ramos, con respecto a la cuestión. Si en nada se diferencian es, como mucho, por el aire demagógico con que decoran sus flatulencias nacionalistas.

Exactamente eso: nacionalistas. Con una inocencia inverosímil -no es ninguna "inocencia", en efecto-, estos señores se sacan de la manga la acusación de "nacionalista" a la voluntad emancipatoria, y añaden enseguida una serie de connotaciones oprobiosas: "pequeño-burguesa", "maniobra de la burguesía tal o cual", y todo lo que ustedes quieran. Como si ellos no fueran tan "nacionalistas", o más! Por una extraña ofuscación mental, y moral, se olvidan, no sólo de su situación "nacional", sino también del "nacionalismo" epiléptico, fastuosamente agresivo, que profesan. Lo llevan en la masa de la sangre: heredado a través del hogar y de la escuela, convertido en retórica automática, alimentado por los telediarios y por las exigencias del mercado de los escalafones. El de ellos es, por añadidura, un nacionalismo preburgès: deriva de las ambiciones de una determinada oligarquía, originariamente aristocrática, que acuñó mitos, nociones y lugares comunes dócilmente asimilados por la multitud subalterna. La ideología dominante ha sido siempre la de la clase dominante. Si hay una mención histórica, grotescamente emblemática, el nombre del conde-duque de Olivares debería ser suficiente. La paradoja actual es que alguien puede invocar Lenin o Stalin o Mao, sin darse cuenta de que está repitiendo a Menéndez Pidal, y valga la broma.

Los "nacionalismos" no emergen en el vacío. Cada "nacionalismo" se articula como tal en función de otro "nacionalismo": conflictivo con él. Sería inimaginable un "nacionalismo" sin otro enfrente. El famoso "2 de mayo" - "Oigo, patria, tu aflicción ..." - se erige ante los franceses, y aquello, tan manido, de la "pérfida Albión", contra el imperialismo británico, que disputaba al imperialismo de Madrid las mares y las tierras más rentables. Bien mirado, no eran dos "naciones" que se lanzaban, el combate: eran unos antagonismos de intereses entre clanes muy nítidos. El "Estado moderno", postmaquiavélico, manipulado por las fuerzas feudales y los monarcas absolutos, en el comienzo, y por los tenores del jacobinismo, después, inventaron un "nacionalismo" enérgico: el nacionalismo estatal vigente. La eterna guerra "franco-prusiana" ilustra un momento bien largo. De cara a fuera, las dinastías y las repúblicas querían condensar un "patriotismo" eficaz para aguantar la enemistad con el "patriotismo" del otro lado de la frontera. Los grandes conceptos "nacionales" al uso con himnos y banderas, son, en última instancia, el reflejo de unas luchas entre grupos de intereses geográficamente contrapuestos. En el XVI, en el XVII, en el mismo XVIII, y hasta en el XIX, las "multinacionales" aún no habían encontrado la solución. Ni siquiera los Fugger.

La otra proyección de estos "nacionalismos" se proponía destruir las resistencias que, para entendernos, podríamos designar con el adjetivo de "étnicas": áreas sociales que se apiñaban, pongo por caso, en una lengua distinta, en una voluntad de vivir a su manera y según sus necesidades inmediatas, en una irritada conciencia de protesta. Cualquier resumen de historia de los actuales grandes Estados europeos podría informar a sus lectores que, junto a las guerras "exteriores", han tenido que hacer muchas "interiores" igualmente nacionalistas. Confeccionar un "nacionalismo" estatal ha costado mucha sangre. ha costado muchos maestros de escuela -Francia no sería Francia sin los "instituteur", mucha aflicción administrativa, muy "ordeno y mando". el resultado final ha sido devastador. Francia es una indicación modélica. Sería poco correcto decir que el "vandalismo" no-arquitectónico es culpa de aquella inteligente y siniestra bestia que fue el "Abe" Gregoire. Gregoire ampliava y corregía una antigua instigación de los Capetos. Todas las repúblicas y todos los imperios franceses han sido "nacionalistament" coincidentes. Y Thorez. Y Marchais. Y Sartre, no nos engañemos. Que lo digan los occitanos, los bretones, los vascos, los catalanes, sometidos al Hexágono.

Al sur de los Pirineos, el lío fue una copia del esquema francés, pero fracasó la tentativa "unitaria". El hecho de que yo escriba este miserable artículo es una confirmación explosiva, y este artículo no es nada. El señor Cambó? Muy bien: aunque Cambó no entra en mi personal participación en el debate, pongamos Cambó. Pero qué se oponía al tímido y elegante regionalismo de Cambó? Maura, La Cierva, Romero-Robledo? Royo Villanova, Víctor Pradera? Cambó, Prat, la entera burguesía catalana, nunca ha sido "nacionalista" como Dios manda. En cambio, sí que era, y si que ha sido furiosamente nacionalista lo que hace unos años ciertos papeles clandestinos denominaban "la oligarquía semi-feudal castellano-andaluza". . De ella son tributarios don Carrillo, el Felipe González, don Joaquin Ruiz: tanto como el tinglado oficial ... No debemos esperar nada: no debemos esperar nada de su "nacionalismo", que les viene de las tetas ancestrales del conde-duque de Olivares, y que los hace "objetivamente" solidarios de Maeztu, los Primos, de Onésimo Redondo. O "ellos" renuncian a su "nacionalismo", o los otros tendremos que ser "nacionalistas". El circo del otro "nacionalismo", con sus clowns y sus prestidigitadores, ha animado últimamente con las lágrimas seniles de don Claudio Sánchez y con el descarado fascismo de Madariaga.

Todo "nacionalismo" es "nacionalidad": una inflamación de ser lo que uno es, en determinadas reclamaciones. Sería muy agradable que unos y otros dejáramos de esgrimir la "nación" como un arma -sentimiento o resentimiento-, y denunciaramos el juego o contrajuego de "clase" que esconde. Si un día los Carrillos, los Felipes -incluyendo los venerables "felipes", con minúscula, que pasaron por la cárcel-, y los troskos y los ácratas supervivientes, llegan a desprenderse del nacionalismo que han mamado de la "clase dominante", el futuro empezaría a ser fluido. La "soi-disant" oposición "española" debería repensarse su "nacionalismo", puro Menéndez y Pelayo. O puro Lerroux a sueldo de Moret. Un día, alguien tendrá que puntualizar, eruditamente, que Negrin y Franco estaban más próximos de lo que se imaginaban. Ambos encarnaban un mismo "nacionalismo", y emanado de unas mismas fascinaciones "ideológicas": procedentes de la secular matriz de la oligarquía ... Con un "nacionalismo" depravadament contorsionado como es el que nos acojona, cualquier réplica, por pintoresca o revulsiva que sea, es lógica. Cada "nacionalismo" segrega más: más "nacionalismos" erizados, de réplica ... En un instante de euforia llego a suponer que todo funcionaría mejor si ellos - "ellas" - renunciaran a ser "nacionalistas", y no nos obligaran a ser "nacionalistas" a los demás ... Una ilusión pasajera, ¿verdad! ...


A la mateixa secció:


Diez días que estremecieron al mundo (prefacio)


De un viejo rojo asombrado... a los que no salen de su asombro (Fragmentos)


Ganar el poder, no solo el gobierno


¿Cómo se llegó al partido único?


Previsiones económicas para 2018: la tendencia y los ciclos


Noam Chomsky: “El capitalismo se basa en supuestos despiadados, antihumanos”


Prólogo a "El marxismo de Gramsci": relaciones entre la cuestión de la hegemonía y la teoría de la revolución permanente.


¿Auge o crisis?


Sectarisme i avantguardisme – Debat d’un problema en l’esquerra.


Palestina. La dualidad del proyecto sionista: huir de la opresión racista y reproducirla en un contexto colonial

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com