contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
diumenge 2 d’abril de 2017 |
Wanted Monica Oltra

Plataforma en defensa de la Sanitat Pública Marina Alta

en castellano abajo

Al juliol de 2013 tres partits llavors a l’oposició van signar un important document en les Corts Valencianes davant d’uns quants membres de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta. Els signants eren Ignacio Subias pel PSOE, Marina Albiol per EUPV i Mónica Oltra per Compromís. El document consta de sis punts als quals es comprometen els signants. Val la pena recordar-los un per un per refrescar la memòria.

El primer i més important diu

1) Recuperar la gestió pública directa del Departament Sanitari de Dénia

Probablement aquest únic punt hagués estat prou aclaridor sobre les intencions dels signants, però hi ha cinc més ….

2) Iniciar de manera immediata converses amb els representants dels treballadors i treballadores de Departament Sanitari de Dénia per restituir els drets laborals.

3) Obertura dels centres d’atenció continuada de Pedreguer, Gata, Ondara i El Verger que han estat tancats en horari nocturn per l’empresa Marina Salut S.A.

4) Compliment escrupolós dels acords a que es va comprometre Marina Salut pel que fa a completar la infraestructura de l’atenció sanitària als ciutadans i ciutadanes de la Marina Alta.

5) Començar dues auditories, una financera i una sanitària que aclareixi la gestió de l’empresa Marina Salut S.A.

6) Posar en marxa tots els mecanismes necessaris juntament amb els treballadors i treballadores del Departament Sanitari de Dénia, així com de la ciutadania perquè l’Hospital de Dénia recuperi el prestigi i la confiança perduda en aquests anys de gestió privada.

Gairebé quatre anys després de la signatura del document i quan estan a punt de complir-se dos anys del canvi de govern, sustentat per dos dels signants d’aquest document, només un dels sis punts s’ha complert. Es tracta del punt 3, que irònicament, es va produir durant el govern del PP.

Pel que fa al punt número 2, “iniciar de forma immediata converses amb els representants dels treballadors”, cal dir que ens hem reunit en moltes ocasions amb representants de la Conselleria de Sanitat, tant el Comitè d’Empresa com la Junta de Personal, com també a nivell de sindicats individuals. Però en tots els casos només hem obtingut bones paraules, copets a l’esquena, i una petició contínua de paciència i comprensió per part nostra cap a la ’pobra Conselleria’ que té tants i tan difícils problemes. Durant aquests gairebé dos anys no solament la Conselleria no ha fet res per millorar les condicions dels treballadors sinó que la seva situació ha empitjorat notablement. La Conselleria de Sanitat ha continuat amortitzant les places que quedaven vacants en el Departament de Dénia per causa de trasllat o jubilació malgrat les innombrables peticions per part de la Junta de Personal que acabés amb aquesta sagnia de places estatutàries en el Departament. Pel que fa al personal laboral ha hagut de suportar una Modificació Substancial de les Condicions de Treball a la qual se li ha reduït les seves expectatives de cobrar la productivitat i retallat totalment la possibilitat de cobrar la carrera professional. Tot això ha produït una nova fuga de professionals, més rotació de personal, més càrregues de treball sobre els quals romanen i un nivell d’estrès, fatiga laboral, desmotivació i cansament important com queda patent en l’enquesta de riscos psicosocials que Marina Salut està tan obstinada a amagar.

Pel que fa al punt 4, “compliment escrupolós dels acords a què es va comprometre Marina Salut pel que fa a completar la infraestructura de l’atenció sanitària als ciutadans i ciutadanes de la Marina Alta”, la Conselleria no ha fet absolutament res, tot que l’Ajuntament de Dénia ha tornat a cedir els terrenys de l’Avinguda Miguel Hernández per a la construcció del segon centre de salut de Dénia, tal com venia establert en el contracte que va signar Marina salut. Es tracta d’un incompliment contractual gravíssim i patent que seria motiu suficient per rescindir la concessió, però al que la Conselleria no sembla donar-li més importància. A la Plataforma considerem que si la Conselleria no actua enèrgicament contra Marina Salut en aquest sentit podria estar cometent un delicte de prevaricació.

Pel que fa al punt 5,”començar dues auditories, una financera i una sanitària que aclareixi la gestió de l’empresa Marina Salut S.A.”, és cert que la Conselleria ha encarregat algunes auditories però han estat tan limitades pel que fa al seu abast i tan poc ambicioses que no han servit pràcticament per a res. No s’ha investigat el tema dels SIP’s falsos que es va denunciar en Les Corts i que podria suposar un frau de milions d’euros, no s’ha investigat el colador de pacients privats i de companyies d’assegurances privades que passen per davant dels pacients de la seguretat social a les llistes d’espera, no s’ha investigat la preferència per pacients d’altres departaments sobre els de la Marina Alta per cobrar la facturació intercentres, no s’ha investigat el tema del cost exorbitant de les pròtesis tot i que va ser denunciat en premsa per un sindicat del departament, i així un llarg etc. Pel que fa a l’auditoria financera sembla que la Intervenció de la Generalitat ha fet una auditoria però no l’ha donat a conèixer a la ciutadania més que a través de filtracions parcials i tendencioses a la premsa, sense donar opció a la transparència ni a la participació ciutadana.

El punt 6,”posar en marxa tots els mecanismes necessaris juntament amb els treballadors i treballadores del Departament Sanitari de Dénia, així com de la ciutadania perquè l’Hospital de Dénia recuperi el prestigi i la confiança perduda en aquests anys de gestió privada” només serà possible quan el punt 1 es dugui a terme. Impossible recuperar el prestigi i la confiança perduts quan l’únic objectiu és el benefici econòmic a costa del que sigui. Impossible dialogar amb una empresa que té per emblema la mentida, la confusió, l’amenaça i l’obscurantisme. Impossible dignificar la sanitat pública mentre el model Alzira no sigui liquidat i enterrat.

Però per desgràcia no serà amb aquest govern, o almenys això es desprèn de les declaracions de la Consellera de Sanitat Carmen Montón, dimecres a la cadena SER, on pràcticament dóna per fet que el model de concessió perdurarà a Dénia fins al 2025 (ens regala un any extra).

Fins ara, en totes les reunions que hem mantingut en Conselleria ens han demanat paciència i comprensió. Primer ens van demanar temps per ’estudiar el tema’ i els vam contestar que els deures es fan a l’oposició perquè el xec que els ha donat la ciutadania és de tan sols quatre anys, i no es pot anar perdent el temps. Cal arribar al govern sabent a què es va i com cal fer-ho, per això han estat vint anys a l’oposició, temps més que suficient per tenir totes les estratègies preparades. Després ens van demanar un acte de fe quan el President de la Generalitat Ximo Puig va dir que anaven a comprar les accions de DKV. La Conselleria de Sanitat comprant accions d’una empresa privada? Quin sentit té això?. Donar-li més diners a una empresa que ens està estafant a tots? I tot i així li vam dir que sí, si aquesta era l’única manera de ser “rescatats” i si vèiem progressos reals en el funcionament de la sanitat a la nostra comarca posariem l’espatlla. Justament ara que fa un any de les declaracions del President a Pedreguer sense que se sàpiga absolutament res de la compra d’accions i sense que s’aprecie cap millora en el funcionament de la sanitat a la Marina Alta, la Consellera descarta la reversió de Dénia. Què ens estan demanant ara? Resignació, submissió, docilitat? Sembla mentida que a aquestes altures de la jugada no sàpiguen que la Marina Alta no es va a ressignar a la destinació funesta a la qual la va condemnar la política privatitzadora del PP i que ara el PSOE vol allargar. Senyora Consellera, no anem a sotmetre’ns ni caurem en la inacció o la docilitat!. Seguirem lluitant pel nostre dret a una sanitat digna, 100% pública, i de qualitat. I no anem a conformar-nos amb menys.

Dels tres signants del document, Marina Albiol està a Brussel·les, Ignacio Subias segueix en Les Corts, i l’única que està en el Govern Valencià i que per tant té un poder executiu és Monica Oltra, que a més de ser vicepresidenta, té un rang superior al de la Consellera de Sanitat. És per això que ens dirigim a ella. Li demanem que vingui a la Marina Alta, que doni la cara com quan era a l’oposició i que expliqui per què el Govern no està fent tot el possible per defensar la gent de la Marina Alta en les seves justes reivindicacions.


En julio de 2013 tres partidos entonces en la oposición firmaron un importante documento en les Corts Valencianes delante de unos cuantos miembros de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de la Marina Alta. Los firmantes eran Ignacio Subias por el PSOE, Marina Albiol por EUPV y Mónica Oltra por Compromís. El documento consta de seis puntos a los cuales se comprometen los firmantes. Vale la pena recordarlos uno por uno para refrescar la memoria.

El primero y más importante dice

1) Recuperar la gestión pública directa del Departamento Sanitario de Denia
Probablemente este único punto hubiera sido suficientemente esclarecedor acerca de las intenciones de los firmantes, pero hay cinco más.

2) Iniciar de manera inmediata conversaciones con los representantes de los trabajadores y trabajadoras de Departamento Sanitario de Denia para restituir los derechos laborales.

3) Apertura de los centros de atención continuada de Pedreguer, Gata, Ondara y El Verger que han estado cerrados en horario nocturno por la empresa Marina Salud S.A.

4) Cumplimiento escrupuloso de los acuerdos a los que se comprometió Marina Salud en cuanto a completar la infraestructura de la atención sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas de la Marina Alta.

5) Comenzar dos auditorías, una financiera y una sanitaria que aclare la gestión de la empresa Marina Salud S.A.

6) A poner en marcha todos los mecanismos necesarios junto con los trabajadores y trabajadoras del Departamento Sanitario de Denia, así como de la ciudadanía para que el Hospital de Denia recupere el prestigio y la confianza perdida en estos años de gestión privada.

Casi cuatro años después de la firma del documento y cuando están a punto de cumplirse dos años del cambio de gobierno, sustentado por dos de los firmantes de dicho documento, solo uno de los seis puntos se ha cumplido. Se trata del punto 3, que irónicamente, se produjo durante el gobierno del PP.

En cuanto al punto número 2, “iniciar de forma inmediata conversaciones con los representantes de los trabajadores”, hay que decir que nos hemos reunido en muchas ocasiones con representantes de la Conselleria de Sanitat, tanto el Comité de Empresa como la Junta de Personal, como también a nivel de sindicatos individuales. Pero en todos los casos solo hemos obtenido buenas palabras, palmaditas en la espalda, y una petición continua de paciencia y comprensión por parte nuestra hacia la ‘pobre Conselleria’ que tiene tantos y tan difíciles problemas. Durante estos casi dos años no solamente la Consellería no ha hecho nada por mejorar las condiciones de los trabajadores sino que su situación ha empeorado notablemente. La Conselleria de Sanitat ha continuado amortizando las plazas que quedaban vacantes en el Departamento de Denia por causa de traslado o jubilación a pesar de las innumerables peticiones por parte de la Junta de Personal de que acabara con esta sangría de plazas estatutarias en el Departamento. Por lo que respecta al personal laboral ha tenido que soportar una Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo en la que se le ha reducido sus expectativas de cobrar la productividad y cercenado totalmente la posibilidad de cobrar la carrera profesional. Todo ello ha producido una nueva fuga de profesionales, más rotación de personal, más cargas de trabajo sobre los que permanecen y un nivel de estrés, fatiga laboral, desmotivación y hartazgo importante como queda patente en la encuesta de riesgos psicosociales que Marina Salud está tan empeñada en ocultar.

Por lo que respecta al punto 4, “cumplimiento escrupuloso de los acuerdos a los que se comprometió Marina Salud en cuanto a completar la infraestructura de la atención sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas de la Marina Alta”, la Conselleria no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que el Ayuntamiento de Denia ha vuelto a ceder los terrenos de la Avenida Miguel Hernández para la construcción del segundo centro de salud de Denia, tal y como venía establecido en el contrato que firmó Marina Salud. Se trata de un incumplimiento contractual gravísimo y patente que sería motivo suficiente para rescindir la concesión, pero al que la Conselleria no parece darle mayor importancia. En la Plataforma consideramos que si la Conselleria no actúa enérgicamente contra Marina Salud en este sentido podría estar cometiendo un delito de prevaricación.

Con respecto al punto 5, “comenzar dos auditorías, una financiera y una sanitaria que aclare la gestión de la empresa Marina Salud S.A.”, es cierto que la Conselleria ha encargado algunas auditorías pero han sido tan limitadas en cuanto a su alcance y tan poco ambiciosas que no han servido prácticamente para nada. No se ha investigado el tema de los SIP’s falsos que se denunció en Les Corts y que podría suponer un fraude de millones de euros, no se ha investigado el coladero de pacientes privados y de compañías de seguros privados que pasan por delante de los pacientes de la seguridad social en las listas de espera, no se ha investigado la preferencia por pacientes de otros departamentos sobre los de la Marina Alta para cobrar la facturación intercentros, no se ha investigado el tema del coste exorbitante de las prótesis a pesar de que fue denunciado en prensa por un sindicato del departamento, y así un largo etc. En cuanto a la auditoría financiera parece que la Intervención de la Generalitat ha hecho una auditoría pero no la ha dado a conocer a la ciudadanía más que a través de filtraciones parciales y tendenciosas a la prensa, sin dar opción a la transparencia ni a la participación ciudadana.

El punto 6, ”poner en marcha todos los mecanismos necesarios junto con los trabajadores y trabajadoras del Departamento Sanitario de Denia, así como de la ciudadanía para que el Hospital de Denia recupere el prestigio y la confianza perdida en estos años de gestión privada”, solo será posible cuando el punto 1 se lleve a cabo. Imposible recuperar el prestigio y la confianza perdidos cuando el único objetivo es el beneficio económico a costa de lo que sea. Imposible dialogar con una empresa que tiene por emblema la mentira, la confusión, la amenaza y el oscurantismo. Imposible dignificar la sanidad pública mientras el modelo Alzira no sea finiquitado y enterrado.

Pero por desgracia no va a ser con este gobierno, o al menos eso se desprende de las declaraciones de la Consellera de Sanitat Carmen Montón, el miércoles en la cadena SER, donde prácticamente da por seguro que el modelo de concesión perdurará en Denia hasta el 2025 (nos regala un año extra).

Hasta ahora, en todas las reuniones que hemos mantenido en Conselleria nos han pedido paciencia y comprensión. Primero nos pidieron tiempo para ‘estudiar el tema’ y les contestamos que los deberes se hacen en la oposición porque el cheque que les ha dado la ciudadanía es de tan solo cuatro años, y no se puede ir perdiendo el tiempo. Hay que llegar al gobierno sabiendo a que se va y como hay que hacerlo, para eso han estado veinte años en la oposición, tiempo más que suficiente para tener todas las estrategias preparadas. Después nos pidieron un acto de fe cuando el President de la Generalitat Ximo Puig dijo que iban a comprar las acciones de DKV. ¿La Conselleria de Sanitat comprando acciones de una empresa privada? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Darle más dinero a una empresa que nos está estafando a todos? Y aún así le dijimos que si esa era la única manera de ‘ser rescatados’ y si veíamos progresos reales en el funcionamiento de la sanidad en nuestra comarca, arrimaríamos el hombro. Justamente ahora que hace un año de las declaraciones del President en Pedreguer sin que se sepa absolutamente nada de la compra de acciones y sin que se aprecie ninguna mejora en el funcionamiento de la sanidad en la Marina Alta, la Consellera descarta la reversión de Denia. ¿Qué nos están pidiendo ahora? ¿Resignación, sumisión, docilidad? Parece mentira que a estas alturas de la jugada no sepan que la Marina Alta no se va a resignar al destino funesto al que la condenó la política privatizadora del PP y que ahora el PSOE quiere alargar. Señora Consellera, no vamos someternos ni vamos a caer en la inacción o la docilidad. Vamos a seguir luchando por nuestro derecho a una sanidad digna, 100% pública, y de calidad. Y no vamos a conformarnos con menos.

De los tres firmantes del documento Marina Albiol está en Bruselas, Ignacio Subias sigue en Les Corts, y la única que está en el Gobierno Valenciano y que por lo tanto tiene un poder ejecutivo es Monica Oltra, que además al ser Vicepresidenta tiene un rango superior al de la Consellera de Sanitat. Es por eso que nos dirigimos a ella. Le pedimos que venga a la Marina Alta, que dé la cara como cuando estaba en la oposición y que explique por qué el Gobierno no está haciendo todo lo posible por defender a la gente de la Marina Alta en sus justas reivindicaciones.

+ Info:

Plataforma y trabajadores estallan contra el Consell por el bloqueo del rescate sanitario en la Marina Alta

Alcaldes i Plataforma acorden manifestar-se davant la conselleria a València per exigir la rescissió sanitària. La protesta tindrà lloc en abril i abans demanaran una cita amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per exposar-li la necessitat de rescatar la sanitat comarcal davant les queixes pel servei de Marina Salud

La Generalitat ja no dóna per segura la reversió de la sanitat de la Marina Alta esta legislatura. La consellera Carmen Montón, que fa només un mes i mig confiava en tancar el mandat amb el rescat consumat, diu ara que el govern valencià només s’havia compromès a “controlar” la gestió de Marina Salud. La titular de Sanitat Universal no descarta completament que es puga pactar una reversió anticipada, però assenyala que en principi caldrà esperar que acabe el contracte en 2024

Un altre suspens a Marina Salud. El servei d’Urgències de l’hospital no passa l’auditoria de la inspecció, que, entre altres múltiples deficiències, detecta esperes de més de 24 hores. La concessionària menysprea la feina dels inspectors, atribueix el mal resultat a una epidèmia de grip i presentarà al·legacions.


A la mateixa secció:


Adeu a la privatització de la sanitat valenciana


Ribera Salud es llança a frenar la reversió de l’Hospital de Dénia gràcies a una nova llei estatal


Marea Blanca contra la imposició del govern de Madrid de l’acord amb Farmaindústria. La Generalitat assumeix l’acord per a poder obtenir finançament.


La (dudosa) inconstitucionalidad de la sanidad universal valenciana


Odusalud denuncia la última sentencia del TC que anula la asistencia sanitaria universal en el País Valencià


Estudiantes enseñan política sanitaria al gobierno del PP: No al acuerdo con Farmaindustria que quiere imponer el gobierno a las CC.AA


El TSJ rebutja la suspensió cautelar de la reversió al sistema públic de l’Hospital d’Alzira


Els malalts mentals, indefensos davant la "contenció mecànica"


Què diu la Marea Blanca de l’infrafinançament de la Generalitat Valenciana?


Ribera Salud maniobra para aferrarse a la gestión de los hospitales privatizados que está a punto de perder

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com