contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimarts 7 de març de 2017 | Gloria
8 de març. Dia Internacional de les Dones

Què és una vaga de dones?

Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya

en castellano abajo

Organitzacions feministes, populars i socialistes al voltant de tot el món han cridat a la Vaga Internacional de Dones el 8 de març en defensa dels drets reproductius i contra la violència cap a les dones, entesa com a violència econòmica, institucional i interpersonal.

La vaga tindrà lloc en almenys 40 països; serà la primera coordinada internacionalment a aquesta escala des de fa anys: en termes de la seua grandària i per la diversitat d’organitzacions i països involucrats, serà comparable a la manifestació internacional contra l’atac imperialista a l’Iraq el 2003 i a les protestes internacionals coordinades sota la bandera del Fòrum Social Mundial i el moviment per la justícia global a principis dels 2000.

Mentre que el moviment Occupy, els Indignats, el Blacks Lives Matter van aconseguir tenir un ressò mundial i desencadenar manifestacions, ocupacions, i protestes en un nombre important de països, hi va haver però, poca coordinació conscient internacional entre organitzacions diverses i grups participants. D’altra banda, les revolucions àrabs van ser també un esdeveniment extraordinari i històric, però les organitzacions socials i polítiques d’altres països no van construir una poderosa mobilització coordinada internacionalment en el seu suport.

Si això succeeix, la Vaga Internacional de Dones marcarà un salt qualitatiu i quantitatiu en un llarg procés de reconstrucció d’una mobilització social a nivell internacional contra el neoliberalisme i l’imperialisme, a la qual diversos moviments d’anys recents han donat forma, l’Occupy a Gezi Park (a Turquia) dels Indignats a Standing Rock i el Blakc Lives Matter. Això serà senyal també d’una possibilitat concreta per a un nou moviment feminista, poderós, anticapitalista i internacionalista.

Per què diem "una vaga"?

Moltes discussions sobre la vaga, particularment als Estats Units, s’ha centrat en si és correcte anomenar al 8 de març una "vaga", en lloc d’una manifestació. Aquesta crítica no té sentit. Les vagues de dones sempre han estat més abarcadoras en els seus objectius i propòsits que les tradicionals vagues sobre els salaris i les condicions de treball.

El 1975, el 90% de les dones d’Islàndia van esclatar una vaga en el lloc de treball i van rebutjar fer per un dia el treball socialment reproductiu no pagat per fer visible el treball de les dones i la seua contribució a la societat a Islàndia. Elles exigien salaris iguals als dels homes i la fi de la discriminació sexual a la feina.

En la tardor de 2016, les activistes poloneses van adoptar l’estratègia i el missatge de la vaga de dones d’Islàndia i van organitzar un vaga de dones massiva per aturar un requeriment al parlament que hauria prohibit l’avortament. Les activistes argentines van fer el mateix a l’octubre per a protestar contra la violència masclista cap a les dones.

Aquests fets - els quals estimulen la idea per a una àmplia vaga en el Dia de la Dona - demostren com una vaga de dones és diferent d’una vaga general. Una vaga de dones sorgeix de la reflexió política i teòrica sobre les formes concretes del treball de les dones en les societats capitalistes. En el capitalisme, el treball de les dones en el mercat de treball formal és només una part de la feina que elles fan; les dones són també les principals proveïdors de mà d’obra reproductiva: treball no pagat que és igual d’important per a reproduir la societat i les relacions socials del capitalisme. Una vaga de dones és dissenyada per a fer visible aquest treball no pagat i per a emfatitzar que la reproducció social és també un lloc de lluita.

A més, a causa de la divisió sexual del treball en el mercat del treball formal, un vast nombre de dones mantenen treballs precaris, on no tenen drets laborals, són aturades o treballadores indocumentades.

Les dones treballadores en el mercat de treball formal i informal i en l’esfera no pagada de la reproducció social, són totes elles sempre treballadores. Aquesta consideració ha de ser central per algunes discussions sobre la reconstrucció d’un moviment de la classe treballadora no només als Estats Units, sinó també a nivell global.

Fer èmfasi en la unitat entre els llocs de treball i la llar és clau, i un principi organitzador central per a la vaga del 8 de març. Una política que pren el treball de les dones seriosament ha d’incloure no només la vaga en els llocs de treball sinó també una vaga del treball reproductiu no remunerat, vaga de temps parcial, anomenat per reduir el temps de treball i altres formes de protesta que reconeix la naturalesa de gènere de les relacions socials.

La "vaga" s’ha convertit en el terme paraigua sota el qual s’inclouen aquestes diverses formes d’acció perquè és el terme que millor emfatitza la centralitat del treball de les dones i la seva autoidentificació com a treballadors, qualsevol que sigui la seva forma de treball.

Reclamar el dret a la vaga

Estats Units té potser les pitjors lleis del treball entre les democràcies liberals. Les vagues generals i polítiques estan prohibides, les vagues estan lligades a exigències econòmiques estrictament adreçades als patrons, i els contractes sovint tenen clàusules explícites contra la vaga, la violació pot fer que el treballador perda la seua feina i / o que el sindicat que organitza la vaga reba fortes multes. A més, diversos estats, com Nova York, tenen lleis que prohibeixen explícitament als empleats públics fer vaga.

La discussió sobre com revertir aquesta situació i donar poder a les i els treballadors ha estat el principal tema estratègic de l’esquerra als EEUU durant les últimes dècades. Encara ara un dels perills en aquesta discussió és reduir la lluita de classes a la sola lluita econòmica, i confondre les relacions socials capitalistes amb l’economia formal, això és una visió estreta.

Una transformació de les relacions de treball als Estats Units requereix no simplement una activació de la classe treballadora sobre les bases de demandes econòmiques en el lloc de treball, sinó la seua politització i radicalització - la capacitat de portar a terme una lluita política dirigida totalitat de les relacions de poder, a les institucions i a les formes d’explotació.

Això no pot ser assolit millorant i expandint l’organització de base en els llocs de treball només; un dels problemes central que l’organització laboral radicalitzada enfronta és el seu aïllament polític i social així com la seua invisibilització.

Establir les bases per a la revitalització del poder de la classe obrera requerirà operar a diferents nivells - creant grans coalicions socials actuant dins i fora dels llocs de treball i construint llaços de solidaritat i confiança entre treballadors i activistes antiracistes, feministes, estudiants, i anti-imperialistas. Això també significa aprofitar la imaginació social a través de la creativitat, la intervenció intel·lectual i teòrica i l’experimentació amb noves pràctiques i llenguatges.

En lloc dels estrets enfocaments sobre la lluita al centre de treball, necessitem connectar moviments basats en el gènere, la raça, l’etnicitat i la sexualitat juntament amb els sindicats i l’activisme ambiental. Només creant aquesta totalitat col·lectiva serem capaços de dirigir la complexitat de temes i demandes plantejades per aquestes diverses formes de mobilització.

Aquest és el camí que la vaga internacional de dones persegueix, amb la seua àmplia plataforma i obertura.

Març 8 no serà una vaga general. Però serà un important pas cap a la relegitimació del dret a la vaga contra la degradacions del capitalisme sentides en totes les esferes de la vida per tota la gent.

6/3/2017


¿Qué es una huelga de mujeres?

Organizaciones feministas, populares y socialistas alrededor de todo el mundo han llamado a la Huelga Internacional de Mujeres el 8 de marzo en defensa de los derechos reproductivos y contra la violencia hacia las mujeres, entendida como violencia económica, institucional e interpersonal.

La huelga tendrá lugar en al menos 40 países; será la primera coordinada internacionalmente a esa escala desde hace años: en términos de su tamaño y por la diversidad de organizaciones y países involucrados, será comparable a la manifestación internacional contra el ataque imperialista en Irak en 2003 y a las protestas internacionales coordinadas bajo la bandera del Foro Social Mundial y el movimiento por la justicia global a principios de los 2000.

Mientras que el movimiento Occupy, los Indignados, el Blacks Lives Matter logró tener un eco mundial y desencadenar manifestaciones, ocupaciones, y protestas en un número importante de países, hubo sin embargo, poca coordinación consciente internacional de coordinación entre varias organizaciones y grupos participantes. Por otro lado, las revoluciones árabes fueron también un extraordinario e histórico evento, pero las organizaciones sociales y políticas de otros países no construyeron una poderosa movilización coordinada internacionalmente en su apoyo.

Si esto sucede, la Huelga Internacional de Mujeres marcará un salto cualitativo y cuantitativo en un largo proceso de reconstrucción de una movilización social a nivel internacional contra el neoliberalismo y el imperialismo, a la cual varios movimientos de años recientes han dado forma, del Occupy a Gezi Park (en Turquía) de los Indignados al Standing Rock y el Blakc Lives Matter. Eso será señal también de una posibilidad concreta para un nuevo movimiento feminista, poderoso, anticapitalista e internacionalista.

¿Porqué lo llamamos “una huelga”?

Muchas discusiones sobre la huelga, particularmente en los Estados Unidos, se ha centrado en si es correcto llamar al 8 de marzo una “huelga”, en lugar de una manifestación. Esta crítica no tiene sentido. Las huelgas de mujeres siempre han sido más abarcadoras en sus objetivos y propósitos que las tradicionales huelgas sobre los salarios y las condiciones de trabajo.

En 1975, 90 % de las mujeres de Islandia estallaron una huelga en el lugar de trabajo y rechazaron hacer por un día el trabajo socialmente reproductivo no pagado para hacer visible el trabajo de la mujeres y su contribución a la sociedad en Islandia. Ellas exigían iguales salarios al de los hombres y el fin de la discriminación sexual en el trabajo.

En el otoño de 2016, las activistas polacas adoptaron la estrategia y el mensaje de la huelga de mujeres de Islandia y organizaron un huelga de mujeres masiva para detener un requerimiento en el parlamento que habría prohibido el aborto. Las activistas argentinas hicieron lo mismo en octubre para protestar contra la violencia machista hacia las mujeres.

Estos hechos – los cuales estimulan la idea para una amplia huelga en el Día de la Mujer – demuestran cómo una huelga de mujeres es diferente de una huelga general. Una huelga de mujeres surge de la reflexión política y teórica sobre las formas concretas del trabajo de las mujeres en las sociedades capitalistas. En el capitalismo el trabajo de las mujeres en el mercado de trabajo formal es sólo una parte del trabajo que ellas hacen; las mujeres son también las principales proveedores de mano de obra reproductiva: trabajo no pagado que es igual de importante para reproducir la sociedad y las relaciones sociales del capitalismo. Una huelga de mujeres es diseñada para hacer visible este trabajo no pagado y para enfatizar que la reproducción social es también un lugar de lucha.

Además, debido a la división sexual del trabajo en el mercado del trabajo formal, un basto número de mujeres mantienen trabajos precarios, donde no tienen derechos laborales, son desempleadas o trabajadoras indocumentadas.

Las mujeres trabajadoras en el mercado de trabajo formal e informal y en la esfera no pagada de la reproducción social, son todas ellas siempre trabajadoras. Esta consideración debe ser central para algunas discusiones acerca de la reconstrucción de un movimiento de la clase trabajadora no sólo en los Estados Unidos, sino también a nivel global.

Hacer énfasis en la unidad entre los lugares de trabajo y el hogar es clave, y un principio organizador central para la huelga del 8 de marzo. Una política que toma el trabajo de las mujeres seriamente debe incluir no sólo la huelga en los lugares de trabajo sino también una huelga del trabajo reproductivo no remunerado, huelga de tiempo parcial, llamado para reducir el tiempo de trabajo y otras formas de protesta que reconoce la naturaleza de género de las relaciones sociales.

La “huelga” se ha convertido en el término paraguas bajo el cual se incluyen estas diversas formas de acción porque es el término que mejor enfatiza la centralidad del trabajo de las mujeres y su autoidentificación como trabajadores, cualquiera que sea su forma de trabajo.

Reclamar el derecho a la huelga

Estados Unidos tiene quizá las peores leyes del trabajo entre las democracias liberales. Las huelgas generales y políticas están prohibidas, las huelgas están ligadas a exigencias económicas estrictamente dirigidas a los patrones, y los contratos a menudo tienen cláusulas explícitas contra la huelga, cuya violación puede hacer que el trabajador pierda su empleo y/o que el sindicato que organiza la huelga reciba fuertes multas. Además, varios estados, como Nueva York, tienen leyes que prohíben explícitamente a los empleados públicos hacer huelga.

La discusión acerca de cómo revertir esta situación y empoderar a las y los trabajadores ha sido el principal tema estratégico de la izquierda en EU en las últimas décadas. Aún ahora uno de los peligros en esta discusión es reducir la lucha de clases a la sola lucha económica, y confundir las relaciones sociales capitalistas con la economía formal, esto es una visión estrecha.

Una transformación de las relaciones de trabajo en los Estados Unidos requiere no simplemente una activación de la clase trabajadora sobre las bases de demandas económicas en el lugar de trabajo, sino su politización y radicalización – la capacidad de llevar a cabo una lucha política dirigida a la totalidad de las relaciones de poder, a las instituciones y a las formas de explotación.

Esto no puede ser alcanzado mejorando y expandiendo la organización de base en los lugares de trabajo solamente; uno de los problemas central que la organización laboral radicalizada enfrenta es su aislamiento político y social así como su invisibilización.

Establecer las bases para la revitalización del poder de la clase obrera requerirá operar a diferentes niveles – creando grandes coaliciones sociales actuando dentro y fuera de los lugares de trabajo y construyendo lazos de solidaridad y confianza entre trabajadores y activistas antirracistas, feministas, estudiantes, y anti-imperialistas. Esto también significa aprovechar la imaginación social a través de la creatividad, la intervención intelectual y teórica y la experimentación con nuevas prácticas y lenguajes.

En lugar de los estrechos enfoques sobre la lucha en el centro de trabajo, necesitamos conectar movimientos basados en el género, la raza, la etnicidad y la sexualidad junto con los sindicatos y el activismo ambiental. Sólo creando esta totalidad colectiva seremos capaces de dirigir la complejidad de temas y demandas planteadas por estas diversas formas de movilización.

Este es el camino que la huelga internacional de mujeres persigue, con su amplia plataforma y apertura.

Marzo 8 no será una huelga general. Pero será un importante paso hacia la relegitimación del derecho a la huelga contra la degradaciones del capitalismo sentidas en todas las esferas de la vida por toda la gente.

6/03/2017

jacobinmag

Traducción: Luis Emilio Téllez para democraciasocialista

+ Info:

Intersindical Valenciana convoca l’Aturada Internacional de Dones

Arriba un 8 de març marcat per la lluita i les aturades globals contra les discriminacions a les dones

La PDaD del País Valencià dona suport a l’aturada internacional de dones del 8M


A la mateixa secció:


Entrevista a Jule Goikoetxea: "Sempre s’ha d’estar molt atent a les minories radicals perquè són capaces de transgredir"


Violación en Sanfermines: yo sí te creo


Mi violación


Intersección, articulación: el álgebra feminista


Teoría feminista: Una defensa marxista de la interseccionalidad


"S’està perdent la reivindicació de sexualitats no normatives dins del moviment LGBTI". Entrevista a Javier Sáez.


Frente a las violencias machistas, no nos podemos conformar con cualquier cosa


Palestina: Control de nacimientos, contracepción y aborto. Las mujeres de Gaza atrapadas entre la ocupación y el control social.


Swati Maliwal, la mujer que lucha contra las violaciones en Delhi


La Sal de la Tierra (1954)

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com