contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 19 de gener de 2017 |
Ecologistes en Acció recolza les mobilitzacions contra els granels del port d’Alacant

Ecologistes en Acció del País Valencià

Ecologistes en Acció recolza les mobilitzacions convocades per veïns, ampas i la Marea Blanca contra la contaminació causada per la càrrega-descarrega i emmagatzematge de granels a l’intempèrie en el port d’Alacant.

L’autorització d’emissions atorgada per la direcció territorial de medi ambient a l’autoritat portuària és complaent amb la mateixa, a més de contradictòria, conté nombroses deficiències i no solucionarà el greu problema de contaminació existent.

Cal que aquesta activitat tinga la preceptiva llicència ambiental atorgada per l’ajuntament d’Alacant.

La descàrrega de graneles en el Port d’Alacant ha estat una activitat històrica amb emissions importants de material particulat. Les principals mercaderies que es mouen estan relacionades amb la indústria del ciment i de la construcció: coc de petroli, clínker i ciment, guix, grava i pedres picades, argiles, i amb la de fertilitzants (abonaments minerals i químics). La fàbrica de ciment de Cemex a Alacant és una de les usuàries preferents de les instal·lacions, tenint en compte que la principal part de la producció de clínker i ciment en els últims anys s’exporta via marítima i que el coc que s’importa és el principal combustible utilitzat per a la seva fabricació.

La situació de la qualitat de l’aire a Alacant en 2015 ha superat els valors guia recomanats per l’Organització Mundial de la Salut per a les partícules en suspensió (20 micrograms/m3), posada de manifest en l’Informe sobre Qualitat de l’Aire a Espanya elaborat per Ecologistes en Acció. L’estació de Rabassa ha superat durant 2016 el Valor Límit Diari en 8 dies, i l’estació del Pla ho ha depassat en 3 dies, amb una mitjana anual de 21 ug/m3, per sobre dels valors guia de l’OMS. L’estació més propera al Port, Florida Babel, no mesura PM10. Existeix un Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire a la comarca de l’Alacantí d’obligat compliment, atès que en anys passats es van superar els valors normatius de la contaminació.

Els impactes ambientals i sobre la salut dels residents propers al Port (existeixen habitatges a menys de 500 m de l’activitat de càrrega-descarrega i emmagatzematge) han estat denunciats pels veïns des de fa molts anys, sense conseqüències, doncs l’activitat no ha cessat ni ha estat corregida substancialment.

L’Autoritat Portuària nega l’existència de la contaminació i es nega a sol·licitar la necessària Llicència Ambiental exigida per la Llei 6/2014 de prevenció i qualitat ambiental, sense la qual l’activitat de càrrega i descàrrega seria il·legal i hauria de cessar. A més la Conselleria de Medi ambient no ha exigit fins fa poc l’obtenció de la preceptiva autorització d’emissions exigida per la Llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de l’ambient atmosfèric.

El 21 de novembre de 2016 la Direcció territorial d’Alacant de la Conselleria de Medi ambient va atorgar a l’Autoritat Portuària aquesta autorització d’emissions que conté nombroses contradiccions i insuficiències:

- Exigeix com a condició que l’activitat de “emmagatzematge i manipulació de materials en forma de pols entrants en el complex” es realitze en naus tancades i en depressió, però obre la porta al fet que aquesta condició no s’execute si no se superen 35 vegades a l’any el valor límit diari o el valor límit anual. Estableix la possibilitat d’una “revisió” de l’autorització si es donen aquestes circumstàncies, buidant del contingut substancial la condició inicial.

- Estableix uns anomenats “valoris límit d’emissió”, que en realitat són valoris límit de inmisió en quatre punts de la instal·lació, ja que no existeixen focus puntuals canalitzats.

- Estableix valoris límit tan sol per a les partícules PM10 (50 micrograms/m3 per al valor límit diari i 40 micrograms/m3 per al valor límit anual), que són els de la normativa vigent, quan els valors guia recomanats per l’OMS són molt més restrictius (20 micrograms/m3 per al valor límit anual). El Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire per contra estableix com a objectiu el valor de 30 micrograms/m3. No obstant això, l’autorització no estableix valor límit algun per a les partícules més petites PM 2,5, que són les més nocives per a la salut humana, a pesar que l’autorització estableix l’obligació de mesurar-les en els quatre mesuradors a instal·lar per l’Autoritat Portuària. Referent a això cal anotar que el Port d’Alacant ja té un mesurador de PM10, que durant 2016 (mancant el mes de desembre) acumula 12 superacions del Valor Límit Diari i una mitjana de 29 ug/m3, superior al valor recomanat per l’OMS.

- No estableix valoris límit per a les partícules sedimentables, que són molt importants en la contaminació difusa industrial.

- A pesar que prohibeix la càrrega i descàrrega de residus l’autorització no imposa condicions al contingut i composició dels granels a carregar o descarregar. En concret el clínker i ciment fabricat a la fàbrica de Cemex a Alacant conté substàncies perilloses i cancerígenes (com el Crom VI), ja que en el procés de fabricació s’utilitzen un nombrós ventall de residus (procedents de la fracció rebutjada dels residus urbans, farines de carn, llots de depuradora, pneumàtics, etc).

- No estableix condicions en l’emmagatzematge de graneles que siguin les Millors Tecnologies Disponibles, en la línia del document de referència BREF de la Comissió Europea “Emmissions from storage” de 2006.

Per totes aquestes raons Ecologistes en Acció recolza les mobilitzacions convocades per les Associacions de Veïns i AMPAS dels col·legis propers, i la Marea Blanca, amb la celebració d’una gran manifestació a Alacant el proper dia 27 de gener de 2017.

L’autorització d’emissions emesa per Medi ambient haver de ser revisada, sense “portes posteriors” que permetisquen la seua desnaturalització. L’Ajuntament ha d’exigir així mateix la sol·licitud de la Llicència Ambiental a l’Autoritat Portuària, amb la condició de l’emmagatzematge i manipulació de graneles en naus tancades i en depressió, sense l’existència de la qual l’activitat hauria de cessar immediatament.

Ecologistes en Acció del País Valencià

+ Info:

Vecinos y asociaciones de padres se movilizarán el 27 de enero contra los graneles del Puerto

http://avvgranviasur.com


A la mateixa secció:


El dilema de un pueblo de Kenia devastado por la sequía: deforestar o morir


Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse


23 Conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el clima acaba de terminar (COP23): de la brecha al precipicio


Alacant: Vecinos del Puerto exigen cese actividad graneles y al Consell que presione al Gobierno para naves cerradas.


Una implosión mayor y más rápida que en nuestras peores pesadillas


Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: Segundo Aviso


La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal


Ciclones, cambio climático y especulación inmobiliaria: el caso Harvey


Antropoceno, capitalismo fósil, capitalismo verde, ecosocialismo: ¿Dónde está la salida?


La Conselleria de Mediambient incumple sus propios programas de inspección

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com