contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 9 de novembre de 2016 |
Donald Trump i el calze enverinat de l’economia dels EUA

Michael Roberts

en castellano abajo

L’irònic de la victòria (estreta) de Donald Trump en l’elecció presidencial dels Estats Units és que el seu candidat "segur" l’ha perduda per als demòcrates, Wall Street i els estrategs del capital. Ara estan paralizados davant d’una bomba de rellotgeria en marxa.

Trump ha guanyat perquè (simplement) un nombre suficient de gent està farta de la situació actual. Pel que sembla, el 60% dels votants ha dit a les urnes que el país "està en el camí equivocat", i dos terços van ser fart i enfadats amb el govern de Washington – representat per Clinton.

Igual que el vot dels britànics per Brexit, contra totes les expectatives, un nombre suficient de votants als Estats Units (principalment blancs, grans, i que treballen en negocis petits o en empreses en situació de fallida als estats centrals i més petits dels Estats Units) han superat el vot dels joves, de la gent més educada i més ben situats que viuen a les grans ciutats. Però recordeu que a penes més o menys del 50% dels votants potencias ha acudit a les urnes. Una franja enorme de la gent mai voten en les eleccions nord-americanes i constitueixen una part considerable de la classe obrera.

El tema més significatiu, més important (52%) per als votants, quan se li va preguntar a les cabines, va ser l’estat de l’economia dels Estats Units, amb el terrorisme al segon lloc (però molt per sota del 18%) i la immigració (el triomf de Trump) expresat en un percentatge encara menor. Trump va guanyar perquè, segons ell, podria millorar les condicions d’aquells "que han estat deixats enrere per la globalització”, una globalització que va fer entrar en fallida les indústries nacionals i va aixafar les petites empreses. Per descomptat, Trump és un multimilionari i no té interès real o idea sobre la millora de la sort de la majoria. Però la ira dirigida cap a l’establishment va ser (simplement) suficient per a aquest home egoista, misogin, depredador sexual, in ric nascut per a guanyar.

Però encara és l’economia, estúpid. Trump ha estat premiat amb un calze enverinat que haurà de beure: l’estat de l’economia dels Estats Units (aquí). L’economia dels Estats Units és l’economia capitalista més gran i important. De grans economies més grans, ha estat la que més bé s’ha comportat des del final de la gran recessió en 2009. No obstant això, el seu rendiment econòmic encara ha estat descoratjador. El creixement del PIB real per càpita ha estat només un 1,4% anual, molt per sota dels nivells d’abans de la crisi financera mundial de l’any 2008. És la recuperació econòmica més feble després d’una recesió des de la dècada de 1930.

L’FMI espera ara que l’economia nord-americana s’expandirà aquest any a només l’1,6%. I els economistes del Banc de la Reserva Federal dels Estats Units ara estan pronosticant només un 1,8% d’expansió anual en aquest futur proper. I tot això sense assumir cap nova recessió econòmica.

L’opinió de la majoria dels economistes és que una recessió als Estats Units és poc probable i que l’economia recollirà de nou aquest proper any. En efecte, president de la Reserva Federal dels Estats Units, Janet Yellen (per cert, que el seu treball es troba ara en perill), estima que l’economia dels Estats Units "està en el camí d’una millora sostenible." (aquí) L’argument és que el cost dels préstecs és proper a zero, el consumidor nord-americà segueix gastant de forma robusta, el mercat immobiliari s’està recuperant i les vendes al detall continuen amb força.

Però el que és important per a la salut d’una economia capitalista moderna no és la facilitat o cost dels préstecs, és el nivell i la direcció de la rendibilitat del capital, els guanys totals del negoci i l’impacte sobre la inversió empresarial. Quan la rendibilitat cau, cauen practicament el total dels beneficis empresarials i després, una mica més tard, la inversió empresarial es contraurà. Quan això succeeix, aviat segueix una recessió econòmica. En el període posterior a la guerra, una caiguda sostinguda de la inversió empresarial ha portat l’economia a una recessió en totes les ocasions, mentre que el consum personal es manté més o menys estable, aquest últim només caient una vegada que la recessió està en marxa.

I els beneficis empresarials dels EUA estan caient. Segons els economistes del banc d’inversió JP Morgan, els beneficis empresarials es van reduir un 7% respecte dels nivells de fa un any. I aquests economistes, sobre aquesta base, calculen "la probabilitat d’una recessió que comença d’aquí a tres anys a un sorprenent 92%, i la probabilitat en un termini de dos anys en un 67%". D’altra banda, la Reserva Federal està planejant augmentar la seua taxa d’interès per a després de les eleccions, ja que afirma que l’economia està tornant a un funcionament "normal", el que augmenta el risc de desencadenar una recessió - encara que una victòria Trump ho postposarà com els mercats de valors es desplomen.

Quina és la solució de Trump per a tot això? Les seues propostes econòmiques es redueixen a la reducció d’impostos, reduir la despesa pública i gravar les importacions per a "protegir" els llocs de treball als Estats Units. Els principals beneficiaris de les seues retallades d’impostos seran els més rics. Sota Trump, la majoria de la gent veurà reduida la seua factura d’impostos sobre la renda en al voltant del 7%, però els estalvis per a la part superior de l’1% seran del 19% dels seus ingressos. Per a equilibrar el pressupost federal, la despesa pública hauria de ser retallada en un 20%, colpejant el benestar, l’educació i la salut. L’augment dels aranzels sobre les mercaderies estrangeres i la imposició de sancions punitives a la Xina i Mèxic, els dos socis comercials més grans d’Amèrica, faran augmentar els preus i provocaran represàlies.

En certa manera, el proper president dels Estats Units s’enfronta a una situació pitjor que la que va enfrontar Obama el 2009 en el moment de major profunditat de la crisi financera global. Aquesta vegada no hi ha manera d’evitar una depressió mitjançant la impressió de diners o de la reducció de les taxes d’interès; o augmentant la despesa pública quan el deute del sector públic ja s’ha duplicat al 100% del PIB. Aquests instruments de política econòmica s’han esgotat. El calze haurà de ser begut.

9/11/2016

thenextrecession


Donald Trump y el cáliz envenenado de la economía de EE.UU.

Lo irónico de la victoria (estrecha) de Donald Trump en la elección presidencial de Estados Unidos es que su candidato "seguro" la ha perdido para los demócratas, Wall Street y los estrategas del capital. Ahora están paralizados ante una bomba de relojería en marcha.

Trump ha ganado porque (simplemente) un número suficiente de gente está harta de la situación actual. Al parecer, el 60% de los votantes dijo en las urnas que el país "está en el camino equivocado", y dos tercios fueron harto y enfadados con el gobierno de Washington - representado por la persona de Clinton.

Al igual que el voto de los británicos para Brexit, contra todas las expectativas, un número suficiente de votantes en Estados Unidos (principalmente blancos, grandes, y que trabajan en negocios pequeños o en empresas en situación de quiebra en los estados centrales y más pequeños de los Estados Unidos ) han superado el voto de los jóvenes, de la gente más educada y mejor situados que viven en las grandes ciudades. Pero recuerde que apenas más o menos del 50% de los votantes potencias ha acudido a las urnas. Una franja enorme de la gente nunca votan en las elecciones estadounidenses y constituyen una parte considerable de la clase obrera.

El tema más significativo, más importante (52%) para los votantes, cuando se le preguntó en las cabinas de votación, fue el estado de la economía de Estados Unidos, con el terrorismo en el segundo lugar (pero muy por debajo del 18 %) y la inmigración (la carta estrella de Trump) expresado en un porcentaje aún menor. Trump ganó porque, según él, podría mejorar las condiciones de aquellos "que han sido dejados atrás por la globalización", una globalización que hizo entrar en quiebra las industrias nacionales y aplastó las pequeñas empresas. Por supuesto, Trump es un multimillonario y no tiene interés real o idea sobre la mejora de la suerte de la mayoría. Pero la ira dirigida hacia el establishment fue (simplemente) suficiente para este hombre egoísta, misógino, depredador sexual, un rico nacido para ganar.
 
Pero aún es la economía, estúpido. Trump ha sido premiado con un cáliz envenenado que deberá beber: el estado de la economía de Estados Unidos (aquí). La economía de Estados Unidos es la economía capitalista más grande e importante. De grandes economías más grandes, ha sido la que mejor se ha comportado desde el final de la gran recesión en 2009. Sin embargo, su rendimiento económico aunque ha sido desalentador. El crecimiento del PIB real per cápita ha sido sólo un 1,4% anual, muy por debajo de los niveles de antes de la crisis financiera mundial del año 2008. Es la recuperación económica más débil después de una recesión desde la década de 1930.

El FMI espera ahora que la economía estadounidense se expandirá este año a sólo el 1,6%. Y los economistas del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos ahora están pronosticando sólo un 1,8% de expansión anual en este futuro cercano. Y todo ello sin asumir una nueva recesión económica.

La opinión de la mayoría de los economistas es que una recesión en Estados Unidos es poco probable y que la economía recogerá de nuevo este próximo año. En efecto, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen (por cierto, que su trabajo se encuentra ahora en peligro), estima que la economía de Estados Unidos "está en el camino de una mejora sostenible." (aquí) El argumento es que el coste de los préstamos es cercano a cero, el consumidor estadounidense sigue gastando de forma robusta, el mercado inmobiliario se está recuperando y las ventas minoristas siguen con fuerza.

Pero lo que es importante para la salud de una economía capitalista moderna no es la facilidad o coste de los préstamos, es el nivel y la dirección de la rentabilidad del capital, las ganancias totales del negocio y el impacto sobre la inversión empresarial. Cuando la rentabilidad cae, caen prácticamente el total de los beneficios empresariales y luego, un poco más tarde, la inversión empresarial se contraerá. Cuando esto sucede, pronto sigue una recesión económica. En el período posterior a la guerra, una caída sostenida de la inversión empresarial ha llevado a la economía a una recesión en todas las ocasiones, mientras que el consumo personal se mantiene más o menos estable, este último sólo cayendo una vez que la recesión está en marcha.

Y los beneficios empresariales de EEUU están cayendo. Según los economistas del banco de inversión JP Morgan, los beneficios empresariales se redujeron un 7% respecto a los niveles de hace un año. Y estos economistas, sobre esta base, calculan "la probabilidad de una recesión que empieza dentro de tres años a un sorprendente 92%, y la probabilidad en un plazo de dos años en un 67%". Por otra parte, la Reserva Federal está planeando aumentar su tasa de interés para después de las elecciones, ya que afirma que la economía está volviendo a un funcionamiento "normal", lo que aumenta el riesgo de desencadenar una recesión - aunque una victoria Trump lo pospondrá como los mercados de valores se desploman.

¿Cuál es la solución de Trump para todo esto? Sus propuestas económicas se reducen a la reducción de impuestos, reducir el gasto público y grabar las importaciones para "proteger" los puestos de trabajo en Estados Unidos. Los principales beneficiarios de sus recortes de impuestos serán los más ricos. Bajo Trump, la mayoría de la gente verá reducida su factura de impuestos sobre la renta en alrededor del 7%, pero los ahorros para la parte superior del 1% serán del 19% de sus ingresos. Para equilibrar el presupuesto federal, el gasto público debería ser recortada en un 20%, golpeando el bienestar, la educación y la salud. El aumento de los aranceles sobre las mercancías extranjeras y la imposición de sanciones punitivas en China y México, los dos socios comerciales más grandes de América, aumentarán los precios y provocarán represalias.

En cierto modo, el próximo presidente de Estados Unidos se enfrenta a una situación peor que la que enfrentó Obama en 2009 en el momento de mayor profundidad de la crisis financiera global. Esta vez no hay manera de evitar una depresión mediante la impresión de dinero o de la reducción de las tasas de interés; o aumentando el gasto público cuando la deuda del sector público ya se ha duplicado al 100% del PIB. Estos instrumentos de política económica se han agotado. El cáliz tendrá que ser bebido.

Traducció: Anticapitalistes.net

+ Info:

EEUU: ¿Por qué millones de trabajadores norteamericanos apoyan a Trump?

Las 7 propuestas de Donald Trump que los grandes medios censuraron… y que explican su victoria. Ignacio Ramonet


A la mateixa secció:


Diez días que estremecieron al mundo (prefacio)


De un viejo rojo asombrado... a los que no salen de su asombro (Fragmentos)


Ganar el poder, no solo el gobierno


¿Cómo se llegó al partido único?


Previsiones económicas para 2018: la tendencia y los ciclos


Noam Chomsky: “El capitalismo se basa en supuestos despiadados, antihumanos”


Prólogo a "El marxismo de Gramsci": relaciones entre la cuestión de la hegemonía y la teoría de la revolución permanente.


¿Auge o crisis?


Sectarisme i avantguardisme – Debat d’un problema en l’esquerra.


Palestina. La dualidad del proyecto sionista: huir de la opresión racista y reproducirla en un contexto colonial

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com