contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 21 de setembre de 2016 |
STEPV: El Decret de Plurilingüisme no garanteix l’extensió de l’ensenyament en valencià.


El Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, i els directors generals de Política Educativa, Jaume Fullana, i Política Lingüística, Rubén Trenzano, han presentat aquest matí les línies generals del decret de plurilingüisme als sindicats de la Mesa Sectorial i a la Confederació de Pares i Mares Gonçal Anaya. El Decret començarà a negociar-se en Mesa Sectorial dijous que ve.

Per a STEPV la proposta de Conselleria no compleix amb els objectius esperats de situar el valencià com a llengua vehicular de l’ensenyament sobre la qual construir un model plurilingüe i, per tant, defrauda les expectatives esperades pel nou govern.

El nou model substitueix els actuals programes plurilingües (PPEC i PPEV) per un sol programa però amb diferents nivells (bàsic, intermedi i avançat) en el qual l’únic que garanteix una formació plurilingüe és l’avançat.

A més, en primària subdivideix cadascun dels tres nivells en subnivells, de manera que a la pràctica hi ha sis programes lingüístics diferents als quals els centres es poden acollir.

A més, es manté l’exempció al valencià, la qual cosa STEPV valora com a especialment greu i critica la falta de valentia del nou govern per no negociar una llei d’igualtat lingüística que substituisca la LUEV i acabe amb l’exempció al valencià en el sistema educatiu.

D’altra banda, tot i que el programa s’anomena d’Ensenyament Plurilingüe Dinàmic, no hi ha cap mecanisme que garantisca que els centres s’acolliran en un futur als programes avançats, que són els únics que garanteixen l’ensenyament en valencià.

L’administració ha optat per incentivar l’alumnat amb acreditacions en valencià i anglés si opten pels nivells intermedis i avançats però no hi ha cap mecanisme que garantisca l’adopció d’aquests programes per part dels centres, ni tan sols després de les avaluacions cada quatre anys.

STEPV considera que la Conselleria i el govern valencià haurien de ser més ambiciosos i regular un sistema plurilingüe que incorporara el valencià com a llengua vehicular. També cal una nova llei que substituïsca la LUEV i que permeta l’extensió social del valencià.

STEPV considera que aquest decret té un perfil molt baix i és poc ambiciós, i no assolirà els objectius que hauria de tindre una escola plurilingüe, perquè se substitueixen els dos programes actuals per un ventall de nivells que poden perpetuar-se en el temps sense que l’ensenyament en valencià assolisca les quotes d’extensió a tot el sistema educatiu.

El Sindicat traslladarà en la Mesa Sectorial propostes de millora del decret sobre els aspectes esmentats i altres, per tal de garantir que el valencià siga la llengua vehicular de l’ensenyament sobre la qual es construisca el model plurilingüe.

20/9/2016

stepv

Consulta ací l’esborrany


El nou decret plurilingüe elimina línies i impulsa el valencià

L’aplicació del nou Programa Plurilingüe Dinàmic s’establirà el pròxim curs a partir d’Infantil de tres anys i les aules experimentals de dos anys. L’esborrany del nou decret plurilingüe presentat aquest dimarts elimina les línies i crea 6 nivells de valencià i anglès.

RedactaVeu

El futur nou decret de plurilingüisme del País Valencià preveu eliminar les línies lingüístiques en castellà i en valencià per ser un sistema “que no ha funcionat i que segrega” i transformar-lo en un únic programa, anomenat Plurilingüe Dinàmic, que introdueix sis nivells de competència en llengües que van del Bàsic 1 a l’Avançat 2. Els centres educatius públics i concertats seran els que decidiran quin programa lingüístic apliquen i, d’acord amb ell, certificaran, al final de l’escolaritat, un coneixement d’anglès i valencià adquirits equivalent al marc de referència comuna.

Així ho han explicat el conseller d’Educació, Recerca, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i el secretari autonòmic d’Educació, Miguel Soler, durant una trobada amb mitjans sobre l’esborrany del decret, que començarà a tractar-se aquesta setmana en les meses de negociació amb representants de la comunitat educativa.

Entre els canvis més significatius proposats per la Conselleria, destaca l’establiment d’un Programa Plurilingüe Dinàmic únic que compta amb la presència de les dues llengües cooficials i de l’anglès i amb sis nivells de concreció: Bàsic 1, Bàsic 2, Intermedi 1, Intermedi 2, Avançat 1 i Avançat 2.

D’aquesta manera, a Infantil i Primària, on hi havia un Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà (PPEC) en què s’imparteix solament una àrea en valencià, els correspondrà el nivell Bàsic I, el mínim “i que és el del decret del Partit Popular”, ha remarcat Marzà, que ha apuntat que ara no hi ha cap centre que puga enquadrar-se en el nivell Avançat II.

A més, en el cas que el PPEC impartisca en valencià una assignatura com Ciències Socials o Naturals, s’assolirà el nivell Bàsic II i si ambdues es donen en la llengua autòctona es passa al nivell Intermedi I. L’Avançat I correspondria a l’actual Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valencià (PPEV).

D’aquesta forma, seran els centres els que determinaran, segons els seus recursos, objectius, entorn etc., si desitgen quedar-se amb el nivell que tenen −tots es troben com a mínim en el Bàsic I− o canviar a un programa superior (no es podrà retrocedir). En aquest cas, elaboraran una proposta que haurà de comptar amb la majoria de dos terços del consell escolar en el cas dels col·legis públics. Si els centres són privats, la decisió serà del titular una vegada escoltat el consell escolar.

En acabar l’escolaritat, se certificarà el nivell de competència dels alumnes de manera que, per exemple, acabar el Batxillerat amb un nivell Avançat significarà obtenir l’acreditació del B1 d’anglès i el C1 de valencià sense haver de sotmetre’s a un examen intern. Els centres educatius implementaran sistemes d’avaluació del sistema i també l’Administració podrà controlar el compliment i resultats.

La Conselleria insisteix que si un centre decideix incorporar-se a un programa plurilingüe determinat (Bàsic, Intermedi o Avançat) tots tres idiomes deuran treballar-se per abastar eixe nivell. Cap centre podrà acollir-se a una barreja de nivells. No podrà plantejar-se cap programa on un idioma es treballe per aconseguir el nivell avançat i altre per a un nivell bàsic.

“Ni ocurrències ni apriorismes polítics”

La intenció, ha subratllat el conseller, és eradicar la situació de què es parteix, que és un coneixement insuficient de l’anglès i “no òptim” del valencià, per crear “un programa de diferents nivells de concreció, que s’adapte a l’entorn de cada centre educatiu i que no imposa a ningú fer alguna cosa que ara no estava fent”. “No hi ha ocurrències ni apriorismes d’una aposta política determinada”, ha asseverat el titular d’Educació.

Una altra de les novetats serà la introducció d’un espai reservat, dins de l’horari lectiu, per treballar la Competència comunicativa oral, crucial perquè els estudiants puguen adquirir habilitats per expressar-se en la conversa.

El principal obstacle, segons es reconeix des de l’Administració, és la formació del professorat. Per açò, han assenyalat Marzà i Soler, està previst impulsar un “potent” pla dirigit als docents que contempla mesures com el Centre de Formació del Professorat en Multilingüisme, que se situarà a Alzira (València) i comptarà amb activitats específiques a les Escoles Oficials d’Idiomes i intercanvis de professors d’altres països.

Quant al calendari d’aplicació, el full de ruta és que en el curs 2017-2018 s’instaure en Infantil; en el 2018-19, en primer i segon de primària, i en el 2019-20, en tercer i quart. la generalització en Batxillerat i FP seria en 2023-24. Miguel Soler ha apuntat, sobre la possibilitat que un Consell d’un altre signe polític deixara sense efecte el sistema, que les coses que funcionen bé persisteixen en el temps “malgrat que canvie el Govern”.

Exempció lingüística

Als responsables de la Conselleria també se’ls ha inquirit per possibles reticències a modificar els plans lingüístics per part de col·legis privats concertats o zones castellanoparlants. Sobre aquest tema, han insistit que el futur decret deixa autonomia als centres, però s’han mostrat segurs que la majoria dels col·legis i les famílies volen millorar les competències dels estudiants. “I l’Administració el que farà és acompanyar-los”, ha dit Marzà.

Preguntats pel tema de l’exempció lingüística a centres de zones castellanoparlants, el secretari autonòmic Miguel Soler ha remarcat que el tema de l’exempció ve regulat per la LUEV i que de moment no està qüestionant-se eixa llei en cap cas. A més, ha recordat, que l’exempció es demana de manera individual per part de les famílies dels alumnes i no com a col·lectiu de centre, per la qual cosa el programa al qual estiga acollit el centre no variarà de forma col·lectiva.

20/9/2016


L’STEPV es va reunir el mes de juny amb el Conseller d’Educació

Una delegació de STEPV s’ha reunit amb el Conseller d’Educació, Vicent Marzà, per a tractar diversos temes dels diferents sectors educatius: pública no universitària, privada concertada i universitats.

Quant a pública no universitària, el Sindicat li ha traslladat al conseller el malestar del professorat perquè no s’han solucionat encara una sèrie de temes pendents: l’abonament dels sexennis al professorat interí, la reclassificació dels centres educatius, el nomenament a 1 de setembre del professorat interí dels conservatoris superiors de música i dansa i la negociació de les plantilles, entre altres temes.

El conseller s’ha compromés a convocar pròximament una reunió, tal i com reclamava el Sindicat, per a pactar un calendari de pagaments dels sexennis al professorat interí, ja que estan acabant de perfilar els informes econòmics pertinents per tal de fer-ho possible.

Igualment s’ha compromés a negociar amb la Conselleria d’Hisenda el nomenament a 1 de setembre del professorat interí dels conservatoris superiors i està recopilant informació de les diferents casuístiques per tal de dur a terme aquesta negociació.
STEPV ha insistit en la necessitat de recuperar les plantilles retallades pel govern anterior en primària, secundària i batxillerat, que permetrien la recuperació de milers de docents per al sistema educatiu. El conseller també ha assumit aquest compromís de negociar aquestes noves plantilles el més prompte possible.

El Sindicat ha traslladat, a més, el descontent del professorat respecte d’algunes decisions que carregaran de més feina als docents i equips directius, com les tasques derivades de la normativa de xarxa llibres o el manteniment de les proves extraordinàries en juny/juliol. A més, STEPV ha criticat que l’oferta i la convocatòria d’oposicions enguany posa en perill la continuïtat en el treball en diversos cossos i especialitats dels docents interins que actualment presten serveis en els centres educatius.

Quant a ensenyament privat concertat, el Sindicat li ha traslladat la necessitat urgent de convocar la comissió de seguiment per tractar la resta de punts de l’Acord d’Implantació de la Reforma Educativa en centres concertats: la recol·locació del professorat de centres en crisi, solucionar la judicialització de la paga de 25 anys, la formació del professorat, actualitzar les plantilles i equiparar les condicions del professorat amb contracte d’interinatge al d’ensenyament públic perquè puguen cobrar l’estiu. Aquests temes, especialment la recol·locació del professorat de centres en crisi, s’abordaran pròximament en reunions de la comissió de seguiment. Quant a la paga de 25 anys la Conselleria realitzarà l’estudi pertinent perquè intervenció economica ho autoritze, tal i com ha proposat el Sindicat.

Respecte a universitats, el Sindicat ha plantejat la necessitat de convocar la Mesa Sectorial d’Universitats, tal i com es va comprometre la Directora General d’Universitats, ha traslladat el malestar del PAS respecte al no abonament de la carrera professional i n’ha exigit el pagament. També ha insistit en la necessitat de negociar el conveni col·lectiu del personal laboral i la millora del finançament de les universitats públiques.

STEPV sol·licitarà una reunió amb la Directora General d’Universitats per tractar més específicament aquestes qüestions.

El Sindicat valora positivament aquesta reunió i espera que els compromisos pendents es duguen a terme el més prompte possible per a millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores de l’ensenyament.

3/6/2016

+ Info:

El alivio de los colegios concertados

ERPV demana la retirada del Decret de Plurilingüisme de la Conselleria d’Educació. “Aquest decret no assegura la igual competència en la llengua pròpia per a tots els alumnes arreu del País Valencià i, per tant, va contra la igualtat d’oportunitats”, assegura Raquel Gómez

"Els xiquets bilingües avancen més ràpid quan es tracta d’aprendre una tercera llengua". Experts de les ’Unitats per a l’Educació Multilingüe’ de la UV i de la d’Alacant destaquen els avantatges d’estudiar en valencià


A la mateixa secció:


Escola Valenciana, sobre les denúncies d’adoctrinament: ‘Negar la unitat de la llengua és com afirmar que la Terra és plana’.


Manuel Monfort: "La llengua està utilitzant-se des de la perspectiva política quan realment la llengua és un element cultural de la identitat d’un poble".


I diuen que adoctrinem


Escola i política


¿Quién manda en la educación?


Apologia de la filosofia


“No nos educan, nos normalizan, nos reducen, nos apagan”, Andrea Martínez, alumna de Bachillerato


STEPV i Escola Valenciana valoren positivament que la majoria dels centres opte pels nivells avançats dels programes del Decret de Plurilingüisme.


Per un gir en educació, 9-M Vaga en l’ensenyament


València: PSPV, Compromís y València en Comú aprueban cesión de suelo público a la privada Universidad Europea

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com