contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimarts 20 de setembre de 2016 |
Cal construir col·lectivament un Podem del País Valencià: Per la convocatòria d’una Assemblea Ciutadana Extraordinària de País.

Declaració d’Anticapitalistes del País Valencià

en castellano abajo

En poc més de 2 anys i mig, Podem-País Valencià ha aconseguit la confiança d’una bona part de la ciutadania indignada que no es resigna a acceptar l’agenda de l’IBEX 35 i de les elits econòmiques, financeres i mediàtiques, una ciutadania que treballa i lluita per una societat més justa, més democràtica i més igualitària. Podem i les confluències no han deixat de ser eines de canvi dels i de les de baix. Podem ha vingut per a ser útil.

Fa més d’1 any del Pacte del Botànic, un pacte que va permetre lliurar-nos del PP després de 20 anys de polítiques contra la gent i a favor dels rics, del patriarcat i del centralisme. Cal abordar els debats que s’han obert en la societat valenciana. Cal actualitzar la nostra política. Cal revisar els encerts i les errades comeses, analitzar l’actual situació social i política per a poder dissenyar un camí favorable a la majoria social en el País Valencià. Quin balanç fem del pacte del Botànic?, quines línies polítiques cal desenvolupar?, què pensem d’una possible entrada de Podem PV al Govern Valencià? Com recuperar drets, afavorir la participació i la transparència i millorar les condicions de vida i de treball de la majoria de valencians i valencianes?

A nivell intern, la I Trobada de militants de Podem-País Valencià va mostrar la fortalesa de les bases de l’organització i la necessitat del debat i de la renovació. D’altra banda, al sí de Podem-PV s’han anant acumulant una sèrie d’esdeveniments negatius que han mostrat la falta de validesa dels mecanismes de divisió i exclusió promoguts per Vistalegre. Cal enfrontar-los des del nostre País. Cal debatre col·lectivament sobre les bases polítiques i organitzatives adequades per al proper període. Un debat sobre propostes i projectes perquè Podem siga una eina útil per a les classes treballadores i populars així com per a l’empoderament del nostre País.

Anticapitalistes PV considerem que és hora d’obrir el debat polític i organitzatiu al si de Podem al País Valencià, un debat que implique la participació activa de tot Podem PV. Cal comptar amb una bona estructura democràtica de l’organització, cal anar cap a un funcionament democràtic i amb un model de servir obeint, i, en aquest sentit, ens sumem a les veus que proposen reenfocar el projecte cap a un partit-moviment, allunyant-nos del model de partit tradicional “instrument electoral-institucional”. Un Podem que es pose al servei de les reivindicacions dels moviments socials autònoms dels partits i dels governs.

Cal construir col·lectivament un Podem inclusiu i des de baix, amb una estructura comarcal i de País feta a partir de les portaveus dels cercles territorials i sectorials, que promoga l’elaboració d’iniciatives, amb la participació de tota l’organització. És per açò que Anticapitalistes PV considerem:

1. Que cal que el Consell Ciutadà de Podem País Valencià inicie els procediments necessaris per a convocar una Assemblea Ciutadana Extraordinària de País Valencià, per a finals de 2016 o principis de 2017. Aquesta Assemblea ha de servir per a debatre les propostes polítiques i els canvis organitzatius sobre la base de documents que s’hauran de presentar, dins del termini i en la forma escaient, a les bases de Podem, per a una discussió presencial en els cercles i coordinadores, així com al conjunt d’inscrites, fomentant la participació àmplia i el debat democràtic i respectuós. Per açò cal fer un cronograma pre-assemblea, per a confluir en un nombre accessible de propostes que estimulen el debat i la participació.

2. La nostra proposta és que el Consell Ciutadà del País tinga una composició mixta formada per portaveus triats des dels cercles sectorials i les coordinadores comarcals (2/3 del total del seus membres) i per representants triats per votació de les persones inscrites al País Valencià (1/3). Tothom amb dret a vot.

3. Plantegem que la composició de la part de la direcció de País que procedeix de la votació de llistes (1/3 abans esmentat) siga plural, de forma que hi incloga les diferents sensibilitats en relació proporcional amb als vots obtinguts.

4. Proposem que el funcionament de tots els òrgans de direcció siguen col·legiats. I que les assemblees tinguen una paper més rellevant.

5. Que el cens d’inscrites siga revisat i actualitzat abans de realitzar una votació.

Per últim, que fins la realització de l’Assemblea Ciutadana Extraordinària, cal que la direcció de Podem incloga representants, almenys, de les llistes principals que es van presentar a les eleccions de País (si aquestes existeixen en l’actualitat), per tal de mantenir amb pluralitat i consens el treball institucional i polític, i a nivell intern, el Consell Ciutadà del País Valencià haurà de recolzar, escoltar i reforçar el treball dels cercles territorials i sectorials i estendre les coordinadores comarcals.

País Valencià, setembre 2016


Es necesario construir colectivamente un Podem del País Valencià

En poco más de 2 años y medio, Podemos-País Valencià ha conseguido la confianza de una buena parte de la ciudadanía indignada que no se resigna a aceptar la agenda de la IBEX 35 y de las élites económicas, financieras y mediáticas, una ciudadanía que trabaja y lucha por una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria. Podem y las confluencias no han dejado de ser herramientas de cambio de los y de las de abajo. Podem ha venido para ser útil.

Hace más de 1 año del Pacto del Botánico, un pacto que permitió librarnos del PP después de 20 años de políticas contra la gente y a favor de los ricos, del patriarcado y del centralismo. Hay que abordar los debates que se han abierto en la sociedad valenciana. Hay que actualizar nuestra política. Hay que revisar los aciertos y los errores cometidos, analizar la actual situación social y política para poder diseñar un camino favorable a la mayoría social en el País Valencià. ¿Qué balance hacemos del pacto del Botánico?, ¿qué líneas políticas hay que desarrollar?, ¿qué pensamos de una posible entrada de Podem PV al Gobierno Valenciano? ¿Cómo recuperar derechos, favorecer la participación y la transparencia y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de valencianos y valencianas?

A nivel interno, la I Trobada de militantes de Podem-País Valencià mostró la fortaleza de las bases de la organización y la necesidad del debate y de la renovación. Por otro lado, dentro de Podem-PV se han ido acumulando una serie de acontecimientos negativos que han mostrado la falta de validez de los mecanismos de división y exclusión promovidos por Vistalegre. Hay que hacerles frente desde nuestro País. Hay que debatir colectivamente sobre las bases políticas y organizativas adecuadas para el próximo periodo. Un debate sobre propuestas y proyectos para que Podem sea una herramienta útil para las clases trabajadoras y populares así como para el empoderamiento de nuestro País.

Anticapitalistas PV consideramos que es hora de abrir el debate político y organizativo en el seno de Podemos en el País Valencià, un debate que implique la participación activa de todo Podem PV. Necesitamos contar con una buena estructura democrática de la organización, hay que ir hacia un funcionamiento democrático y con un modelo de servir obedeciendo, y, en este sentido, nos sumamos a las voces que proponen reenfocar el proyecto hacia un partido-movimiento, alejándonos del modelo de partido tradicional “instrumento electoral-institucional”. Un Podem que se pongo al servicio de las reivindicaciones de aquellos movimientos sociales autónomos de los partidos y de los gobiernos.

Hay que construir colectivamente un Podem inclusivo y desde abajo, con una estructura comarcal y de País hecha a partir de las portavocías de los círculos territoriales y sectoriales, que promueva la elaboración de iniciativas, con la participación de toda la organización. Por eso, Anticapitalistas PV consideramos:

1. Que es necesario que el Consejo Ciudadano de Podem País Valencià inicie los procedimientos oportunos para convocar una Asamblea Ciudadana Extraordinaria de País Valencià, para finales de 2016 o principios de 2017. Esta Asamblea tiene que servir para debatir las propuestas políticas y los cambios organizativos en base a documentos que se tendrán que presentar, en tiempo y forma, a las bases de Podemos, para una discusión presencial en los círculos y coordinadoras, así como al conjunto de inscritas, fomentando la participación amplia y el debate democrático y respetuoso. Por eso hay que hacer un cronograma pre-asamblea, para confluir en un número accesible de propuestas que estimulen el debate y la participación.

2. Proponemos que el Consejo Ciudadano del País tenga una composición mixta formada por portavoces elegidas desde los círculos territoriales y sectoriales y las coordinadoras comarcales (2/3 del total del suyos miembros) y por representantes elegidos por votación de las personas inscritas al País Valencià (1/3). Todo el mundo con derecho a voto.

3. Planteamos que la composición de la parte de la dirección de País que procede de la votación de listas (el 1/3 antes mencionado) sea plural, de forma que incluya las diferentes sensibilidades en relación proporcional a los votos obtenidos.

4. Proponemos que el funcionamiento de todos los órganos de dirección sea colegiado. Y que las asambleas tengan una papel más relevante.

5. Que el censo de inscritas sea revisado y actualizado antes de realizar una votación.

Por último, que hasta la realización de la Asamblea Ciudadana Extraordinaria, hace falta que la dirección de Podem incluya representantes, al menos, de las listas principales que se presentaron a las elecciones de País (si estas existen en la actualidad), para mantener con pluralidad y consenso el trabajo institucional y político, y a nivel interno, el Consejo Ciudadano del País Valencià tendrá que apoyar, escuchar y reforzar el trabajo de los círculos territoriales y sectoriales y extender las coordinadoras comarcales.

País Valencià, septiembre 2016


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com