contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimarts 19 de juliol de 2016 |
Davant el cessament de la Secretària d’Organització de Podem País Valencià

Comunicat d’Anticapitalistes del País Valencià

en castellano abajo

El cop de mà fet pel secretari general de Podem País Valencià, de cessar la responsable de la SOEC, ens ha sorprés tant com a la resta de l’organització. No compartim les maneres, encara que siguen estatutàriament legals. Si bé ho valorem positivament en el sentit que podria obrir el camí per a fer de Podem PV una organització més inclusiva, democràtica i participativa.

La destitució de la secretària d’organització de Podem País Valencià, per decisió unilateral del secretari general, és un exemple més dels efectes perversos que té el model Vistalegre:

- Aquest ha conformat una organització de tipus presidencialista en la qual la Secretaria General té la facultat de designar i cessar la responsable d’organització per decisió pròpia, sense la intervenció de cap òrgan col·lectiu i sense haver de seguir cap procediment democràtic.

- El consell ciutadà del País Valencià (CCPV) el funcionament del qual és qüestionable donada la falta de transparència (per exemple, actes sense publicar, opacitat pel que fa al consell de coordinació), la mancança de documents polítics, absentisme continuat d’alguns dels seus membres, dimissions no fetes públiques...

- Hem vist com el model Vistalegre va desfer la xarxa de cercles construïda al PV i ens ha dut una organització vertical en la qual els cercles «no pinten res». L’empoderament, la participació resten paraules repetides una i altra vegada que no poden fer-se realitat en un Podem la SOEC del qual afavoreix les xarxes d’amiguisme, nomena a dit representants de cercles en les coordinadores comarcals que han estat creades, dóna suport a cercles ficticis, propícia l’exclusió i el boicot de tot cercle o grup amb posicions polítiques i organitzatives diferents que no poden controlar, no presenta informes de la situació dels cercles en el consell ciutadà del País Valencià, entrebanca les iniciatives que promouen la participació dels cercles i el funcionament democràtic (iniciatives com la creació de coordinadores locals de cercles, trobades de cercles comarcals o de País Valencià)

Després del 26J, Anticapitalistes PV considerem que és hora d’obrir el debat polític i organitzatiu al si de Podem al País Valencià. No es tracta només de canviar una persona per altra. Tampoc de convocar consultes plebiscitàries les quals s’han evidenciat limitades, tant per a decidir si entrar o no al govern valencià, com per a decidir quin model de partit volem. Anticapitalistes PV considerem necessari obrir un procés que implique la participació activa de tot Podem PV, i servisca per a clarificar les nostres properes passes i per a millorar l’organització. Cal fer un debat, sense presses, per a definir quina estratègia desenvolupar des de dins i des de fora de les institucions, tot incloent la valoració i renovació del Pacte del Botànic, la entrada o no al Govern Valencià; com promoure l’empoderament de la gent, la revitalització del funcionament democràtic i de la vida política dels cercles; quin paper tenen els nostres càrrecs institucionals i com fer que la seua activitat contribuïsca a la construcció de teixit social i a la mobilització popular.

Cal construir col·lectivament un Podem inclusiu i des de baix, amb una estructura comarcal i de País feta a partir de les portaveus dels cercles territorials i sectorials, que promoga l’elaboració d’iniciatives, amb la participació de tota l’organització, basades en debats al voltant de les transformacions que calga fer per a canviar de debò la vida de la gent, iniciatives que facen una defensa clara dels drets socials i de defensa de drets que signifiquen un empoderament del nostre país com a País i que ens permeten fer-los una realitat.

Cal construir col·lectivament un Podem inclusiu i des de baix que es pose al servei de les reivindicacions dels moviments socials autònoms dels partits i dels governs.


Comunicado de Anticapitalistes del País Valencià ante el cese de la Secretaria de Organización de Podem País Valencià

El cese de la responsable de la SOEC, realizado por el secretario general de Podemos País Valencià, nos ha sorprendido tanto como al resto de la organización. No compartimos las formas, aunque sean estatutariamente legales. Si bien lo valoramos positivamente ya que podría abrir el camino para hacer de Podem PV una organización más inclusiva, democrática y participativa.

La destitución de la secretaria de organización de Podem PV, por decisión unilateral del secretario general, es un ejemplo más de los efectos perversos que tiene el modelo Vistalegre, como por ejemplo:

- Ha dado lugar a una organización de tipo presidencialista en la que la Secretaría General tiene la facultad de designar y cesar a la responsable de organización por decisión propia, sin la intervención de ningún órgano colectivo y sin tener que seguir ningún procedimiento democrático.

- El consejo ciudadano de País Valencià (CCPV) cuyo funcionamiento es cuestionable dada la falta de transparencia (por ejemplo, actas sin publicar, opacidad en cuanto al consejo de coordinación), la carencia de documentos políticos, el absentismo continuado de algunos de sus miembros, las dimisiones no hechas públicas...

- Hemos visto como el modelo Vistalegre deshizo la red de círculos construida al PV y nos ha traído una organización vertical donde los círculos «no pintan nada». El empoderamiento, la participación son palabras repetidas una y otra vez que no pueden hacerse realidad en un Podem cuya SOEC favorece las redes clientelares, nombra a dedo representantes de círculos en las coordinadoras comarcales que han sido creadas, apoya a círculos ficticios, propicia la exclusión y el boicot de todo círculo o grupo con posiciones políticas y organizativas diferentes que no pueden controlar, no presenta informes de la situación de los círculos en el CCPV, obstaculiza las iniciativas que promueven la participación de los círculos y el funcionamiento democrático (iniciativas como la creación de coordinadoras locales de círculos, encuentros de círculos comarcales o de PV).

Después del 26J, Anticapitalistes País Valencià consideramos que es hora de abrir el debate político y organizativo en Podem País Valencià. No se trata sólo de cambiar una persona por otra. Tampoco de convocar consultas plebiscitarias que ya se han evidenciado limitadas, tanto para decidir si entrar o no en el gobierno valenciano, como para decidir qué modelo de partido queremos. Anticapitalistes PV consideramos necesario abrir un proceso que implique la participación activa de todo Podem PV, y sirva para clarificar nuestros próximos pasos y para mejorar la organización. Hay que hacer un debate, sin prisas, para definir qué estrategia desarrollar dentro y fuera de las instituciones, incluyendo la valoración y renovación del Pacto del Botánico, la entrada o no al Gobierno Valenciano; cómo promover el empoderamiento de la gente, la revitalización del funcionamiento democrático y de la vida política de los círculos; qué papel tienen nuestros cargos institucionales y cómo hacer que su actividad contribuya a la construcción de tejido social y a la movilización popular.

Hay que construir colectivamente un Podemos inclusivo y desde abajo, con una estructura comarcal y de País hecha a partir de las portavoces de los círculos territoriales y sectoriales, que promueva la elaboración de iniciativas, con la participación de toda la organización, basadas en debates sobre las transformaciones que haya que hacer para cambiar de verdad la vida de la gente, iniciativas que hagan una defensa clara de los derechos sociales y de defensa de derechos que signifiquen un empoderamiento de nuestro país como País y que nos permita hacerlos una realidad.

Hay que construir colectivamente un Podem inclusivo y desde abajo que se ponga al servicio de las reivindicaciones de los movimientos sociales autónomos de los partidos y de los gobiernos.

19/7/2016


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com