contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimarts 3 de febrer de 2015 |
Podem: Govern dels capaços o govern dels de baix?

Miquel Garcia

En castellano abajo

Com ha de ser governat un país per a canviar-lo com de la nit al dia en benefici dels de baix? Com ha de ser governat per a poder donar-li la volta a un sistema basat en la corrupció política i en la concentració del poder econòmic en poques mans, transformant-lo en un altre en el qual la democràcia siga real i la riquesa justament repartida entre tota la ciutadania i gestionada per ella?

Aquestes són les preguntes que cal fer-se en aquests moments, quan sembla que una part molt important del poble ha pres la decisió d’encarregar a PODEM la tasca enorme de capgirar el país i acabar amb les conseqüències d’una crisi que priva molta gent de pa, de sostre i que fins i tot la deixa morir amb pocs escrúpols.

Contestaré ràpid: en primer lloc s’ha de governar amb les idees molts clares sobre el que es va a fer i sobre quins són els objectius importants, això és el que en termes de terminologia política clàssica s’anomena “tenir programa”. Una matisació important al respecte és que l’aplicació d’un programa de grans canvis, requereix una gran valentia a l’hora d’aplicar-lo i també un gran suport social organitzat que empare els audaços governants.

En segon lloc, com ja s’acaba d’enunciar dalt, els canvis d’envergadura requereixen un molt ample suport social organitzat, tant del partit o partits que els apliquen, com dels moviments socials, forces sindicals i ciutadania en general. Organitzat i autònom, sense dependència directa del poder polític, perquè això seria nefast i quasi garantia de fracàs. Anem a explicar-ho.

Els governs que empenten grans canvis estaran forçosament sotmesos a grans pressions: polítiques, mediàtiques, econòmiques, financeres, internacionals... Justament per a fer front a aquestes forces virulentes en la seua contra, els governs necessiten de suport extern, del seu propi partit, dels moviments socials i de la ciutadania posada en peu. Aquest suport, però, no pot dependre de les ordres, raonaments o criteris dels governs- que es trobaran contínuament pressionats i estressats pels poders fàctics -sinó que ha de ser independent, per a poder “reconduir-los” quan, per inèrcia davant l’assetjament constant, tendisquen a retrocedir o a devaluar els seus propòsits inicials. Això que dic no és cap hipòtesi elucubrativa, al llarg de la història s’han pogut contemplar molts cassos de governs que han acabat capgirant els seus propòsits inicials i fent coses molt diferents a les que quan es constituïren deien voler fer.

Una qüestió molt important a considerar és fins quins punt els governs de canvi i els partits que, com PODEM, els donaran suport, han de ser governs i partits amb direccions de gent “il·lustrada” i “capaç”, entenent per això el tenir una gran capacitat professional, carreres universitàries, saviesa genèrica, etc. Resulta evident que, en part, la qualificació és necessària i ajuda, però també ho és que la funció primordial de governs i direccions no és tant elaborar màgiques receptes al marge de les aportacions ja fetes pels moviments socials i pels seus teòrics i estudiosos, sinó sintetitzar-les i facilitar la seua aplicació pràctica. Cal per tant, sí, tenir una gran “capacitat” però fonamentalment “capacitat política”, de gestió i connexió amb la realitat social, ciutadana i movimentista. Al llarg del anys i malgrat els partits de la “casta” tenen la fama que tenen guanyada a pols, molta gent d’alta qualificació professional, acadèmica, tècnica i universitària ha passat per les seues files i governs. De què ens ha servit?

Els governs, les direccions dels partits de canvi han d’estar constituïts per gent que sàpia connectar amb la ciutadania i els moviments organitzats, no per a manipular-los, sinó per a donar-los ales, facilitar el seu desenvolupament i empentar la seua autoorganització. En part i de manera inevitable, algunes d’aquestes persones estaran “qualificades” però també n’hi haurà d’altres de les quals la seua principal virtut serà venir de baix, ser gent treballadora i estar en connexió estreta amb la ciutadania més de a peu, cosa que no s’aconsegueix en cap laboratori, centre d’estudis, ni universitat, sinó en la vida, en els llocs de treball més comuns i en els carrers mateixos. Més que governs i direccions de gent “capaç” necessitem governs i direccions de la gent de baix (que també és “molt capaç”!!).


Gobierno de los capaces o gobierno de los de bajo?

Cómo tiene que ser gobernado un país para cambiarlo como de la noche al día en beneficio de los de bajo? Cómo tiene que ser gobernado para poder darle la vuelta a un sistema basado en la corrupción política y en la concentración del poder económico en pocas manos, transformándolo en otro en el cual la democracia sea real y la riqueza justamente repartida entre toda la ciudadanía y gestionada por ella?

Estas son las preguntas que hay que hacerse en estos momentos, cuando parece que una parte muy importante del pueblo ha tomado la decisión de encargar a PODEMOS la tarea enorme de cambiar el país y acabar con las consecuencias de una crisis que priva a mucha gente de pan, de techo y que incluso la deja morir con pocos escrúpulos.

Contestaré rápido: en primer lugar se tiene que gobernar con las ideas muy claras sobre lo que se va a hacer y sobre cuáles son los objetivos importantes, esto es lo que en términos de terminología política clásica se denomina “tener programa”. Una matización importante al respeto es que la aplicación de un programa de grandes cambios, requiere una gran valentía a la hora de aplicarlo y también un gran apoyo social organizado que ampare a los audaces gobernantes.

En segundo lugar, como ya se acaba de enunciar arriba, los cambios de envergadura requieren un muy amplio apoyo social organizado, tanto del partido o partidos que los aplican, como de los movimientos sociales, fuerzas sindicales y ciudadanía en general. Organizado y autónomo, sin dependencia directa del poder político, porque esto sería nefasto y casi garantía de fracaso. Vamos a explicarlo.

Los gobiernos que impulsan grandes cambios estarán forzosamente sometidos a grandes presiones: políticas, mediáticas, económicas, financieras, internacionales... Justamente para hacer frente a estas fuerzas virulentas en su contra, los gobiernos necesitan de apoyo externo, de su propio partido, de los movimientos sociales y de la ciudadanía puesta en pie. Este apoyo, pero, no puede depender de las órdenes, razonamientos o criterios de los gobiernos- que se encontrarán continuamente presionados y estresados por los poderes fácticos -sino que tiene que ser independiente, para poder “reconducirlos” cuando, por inercia ante el acoso constante, tiendan a retroceder o a devaluar sus propósitos iniciales. Esto que digo no es ninguna hipótesis elucubrativa, a lo largo de la historia se han podido contemplar muchos casos de gobiernos que han acabado cambiando sus propósitos iniciales y haciendo cosas muy diferentes a las que cuando se constituyeron decían querer hacer.

Una cuestión muy importante a considerar es hasta qué punto los gobiernos de cambio y los partidos que, como PODEMOS, los apoyarán, tienen que ser gobiernos y partidos con direcciones de gente “ilustrada” y “capaz”, entendiendo por eso el tener una gran capacidad profesional, carreras universitarias, sabiduría genérica, etc. Resulta evidente que, en parte, la cualificación es necesaria y ayuda, pero también lo es que la función primordial de gobiernos y direcciones no es tanto elaborar mágicas recetas al margen de las aportaciones ya hechas por los movimientos sociales y por sus teóricos y estudiosos, sino sintetizarlas y facilitar su aplicación práctica. Hace falta por lo tanto, sí, tener una gran “capacidad” pero fundamentalmente “capacidad política”, de gestión y conexión con la realidad social, ciudadana y movimentista. A lo largo del años y a pesar de que los partidos de la “casta” tienen la fama que tienen ganada a pulso, mucha gente de alta cualificación profesional, académica, técnica y universitaria ha pasado por sus filas y gobiernos. ¿De qué nos ha servido?

Los gobiernos, las direcciones de los partidos de cambio tienen que estar constituidos por gente que sepa conectar con la ciudadanía y los movimientos organizados, no para manipularlos, sino para darles alas, facilitar su desarrollo e impulsar su autoorganización. En parte y de manera inevitable, algunas de estas personas estarán “cualificadas” pero también habrá otras cuya principal virtud será venir de abajo, ser gente trabajadora y estar en conexión estrechada con la ciudadanía más de a pie, cosa que no se consigue en ningún laboratorio, centro de estudios, ni universidad, sino en la vida, en los lugares de trabajo más comunes y en las calles mismas. Más que gobiernos y direcciones de gente “capaz” necesitamos gobiernos y direcciones de la gente de abajo (¡¡que también es “muy capaz”!!).

31/1/2015

http://cuandocaeunmeteorito.blogspot.com.es/2015/01/govern-dels-capacos-o-govern-dels-de.html


A la mateixa secció:


El “momento populista”: Chantal Mouffe: la “postdemocracia” y la izquierda


Present i bagatge de la lluita no-violenta


El Kurdistán libertario nos atañe


Entrevista con Eric Toussaint: Para mantener una línea de cambios profundos, es fundamental la autoorganización de la población y la presión popular sobre los gobiernos


Mélenchon, Francia Insumisa, populismo


Catalunya: ¿De comunes a eurocomunes?


1917-2017. Repensar la revolución


Euskal Herría: Asamblea de EH Bildu, las formaciones se comprometen a "pasar de ser una coalición a un sujeto político"


Per una perspectiva radical a Europa. Pròleg del llibre ’Sobiranies: una proposta contra el capitalisme’ (Espai Fàbrica, 2017)


Francia: ¿Ponemos el grito en el cielo sobre Poutou en nombre del voto útil?

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com