contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 23 de maig de 2014 |
Eleccions al Parlament europeu: una veu dels i les de baix per la democràcia, per la ruptura amb la Troica i pel dret a decidir

Declaració d’Esquerra Anticapitalista del País Valencià

en castellano abajo

Europa en un procés de canvi

Els rics d’Europa han vist declinar en aquestes últimes dècades la seua taxa de benefici. La fallida dels seus negocis especulatius amb les finances i la construcció els ha posat en una situació de crisi oberta. La seua crisi es manifesta en el tancament d’empreses i en rescats financers. Atur i retallades socials. Els cal augmentar l’explotació de la classe treballadora i l’acumulació de capital per a rellançar els seus negocis amb perspectives d’obtenir beneficis. D’ací es deriven les reformes laborals, la disminució de salaris i pensions, l’emissió de deute públic per a rescatar bancs i grans empreses, les retallades socials i la privatització d’empreses i serveis públics. El seu lema és que la crisi la paguen les classes subalternes.

Per als i les de baix, les eleccions europees són una oportunitat per a poder dir no a les polítiques de la Troica de retallades socials i de drets, d’augment de l’explotació, així com de traspàs (privatització) del que hauria de ser comú (sanitat, educació, serveis socials, energia, comunicació ...) a les mans de les grans empreses, entitats financeres i bancs (la burgesia). Són una oportunitat per a expressar el rebuig a les polítiques de retallades de drets contra les dones i contra grups de persones excloses. Són una oportunitat per a expressar la necessitat de llibertat dels pobles, com ara Catalunya i Escòcia. En definitiva per a expressar que el dret a decidir en tots els terrenys és nostre.

Per a les elits econòmiques i polítiques europees les eleccions són un instrument més per a imposar les seues polítiques d’explotació sobre la classe obrera i la ciutadania. Les eleccions per a ells tenen la funció de donar una aparença de democràcia, i saben que quan han d’aprovar qüestions importants (com el pagament del deute per sobre de les necessitats de les persones) els llocs de decisió estan fóra dels parlaments. En situacions de crisi política oberta entre les classes, suprimeixen les eleccions perquè ja no els serveixen. D’altra banda, el parlament europeu no decideix gens important. Amb les eleccions al parlament europeu sembla que decidim però no decidim gens rellevant. El que es important, allò que després apliquen els diferents governs contra la gent treballadora, es decideix en la Comissió Europea –i no en el parlament europeu. Amb la participació en aquestes eleccions el que cerquem és defensar-nos de que només se senta la veu dels poderosos, dels garants del funcionament “correcte i democràtic” de les Institucions, o dels guardians de l’ordre “natural” de les coses, el populisme i l’extrema dreta.

Per una Europa igualitària, democràtica, solidària i de pobles lliures.

El parlament europeu no és seu de sobirania. La sobirania resideix en la gent que treballa i produeix, i solament la seua organització democràtica des de baix, i la seua mobilització per la defensa dels drets i llibertats, és un objectiu realista.

La culminació d’aquest procés d’auto-organització és la constitució de governs de la gent treballadora basats en les seues organitzacions autònomes i en la més àmplia auto-organització.

En aquest camí cal construir solidaritats en ruptura amb la Troica i per una Europa de pobles lliures al servei de les persones i no de les grans empreses multinacionals, dels bancs i de les entitats financeres. La unió de la gent treballadora de Portugal, Itàlia, dels diversos pobles de l’estat espanyol, de Grècia o Itàlia en un front polític comú de resistència a la crisi i a les polítiques d’austeritat, impediria qualsevol tipus de bloqueig per part dels poderosos i de la Troica.

Votar en les eleccions, sí o no?

Sí. Fins a no fa relativament molt solament podien votar alguns sectors privilegiats de la població. Votar és un dret conquistat important. Per açò defensem aquest dret enfront de qualsevol pràctica autoritària que pretenga limitar-ho o restringir-ho. Votar en les eleccions ha d’entendre’s com un acte més d’afirmació de la veu dels i les excloses reivindicant processos de decisió real i des de baix, i el seu resultat ha d’entendre’s com una expressió indirecta de les relacions de forces entre explotats i explotadors.

D’altra banda, amb el vot no posem la nostra confiança en la utilitat de les institucions parlamentàries ni en els governs que pretenen gestionar-les. És veritat que, des d’aquestes institucions, especialment des dels municipis i dels parlaments autonòmics, es poden aconseguir-se reformes (especialment en terrenys que no entren en el tema de la propietat dels mitjans de producció), però la seua continuïtat o la seua aplicació real depèn dels obstacles que posen a l’obtenció de beneficis per part dels grans empresaris. Per açò, moltes vegades, les reformes aconseguides en les institucions queden en res. És la lluita de classes la que mana.

Alguns sectors d’activistes recomanen l’abstenció electoral. Nosaltres pensem que els i les de baix hem de presentar un conjunt coherent d’alternatives també en els períodes d’eleccions. D’altra banda, estem d’acord amb les persones i grups d’esquerra que promouen l’abstenció electoral en què l’important és la mobilització, l’auto-organització, la creació de processos horitzontals i unitaris de decisió, mantenir la independència dels moviments i de les lluites de les institucions, i generar una xarxa solidària de moviments i pobles.

Què votar?

En aquests moments no hi ha una alternativa unitària, àmplia i basada en la independència de classe, que cerque la ruptura amb les decisions de la Troica i amb les regles del joc establides en el regimen del 78. La construcció d’un País Valencià al servei de la gent treballadora es basa en aquestes ruptures. PODEM forma part de la construcció d’aquesta alternativa.

Esquerra Anticapitalista demana el vot para PODEM/PODEMOS. PODEM és un espai electoral unitari que inicia el seu camí en aquestes eleccions. Es deriva de l’experiència del Procés Constituent a Catalunya. No és el 15M, i ni pretén, ni pot ni deu representar-ho, però sí és un producte de la dinàmica oberta, en aquests últims 4 anys, per les mobilitzacions del 15M, d’Stop Desnonaments, de les Marees i de les revoltes del món àrab. PODEM, juntament amb altres alternatives radicals i de funcionament horitzontal, pot anar en la direcció de construir una alternativa unitària i de ruptura.

El programa de PODEM/PODEMOS defensa el repartiment del treball (la disminució de la durada de la jornada de treball a 35h), la paralització del pagament del deute i una auditoria ciutadana del mateix que determine la seua part il·legítima, la tornada als serveis públics dels serveis privatitzats, el dret de la dona a decidir sobre el seu cos, el dret a decidir dels pobles sense estat, la renda bàsica ... cerca la construcció democràtica i solidària d’una Europa al servei de les necessitats de la gent treballadora i de la ciutadania. Un programa de ruptura i solidari, un programa que solament es pot aplicar basant-se en la mobilització i auto-organització dels i les de baix abans, durant i després de les eleccions.

El potencial de PODEM/PODEMOS i la d’un PODEM del País Valencià com a instruments de lluita anticapitalista, contra l’explotació, per la ruptura de l’ordre "natural" de dominació, per la democràcia, per la construcció d’una altra Europa i del País Valencià, està obert i està per construir entre tots i totes. Esquerra Anticapitalista participa en les seues candidatures.

Esquerra Anticapitalista fa una crida a la gent treballadora i a la ciutadania a participar tant en la construcció dels cercles de PODEM -amb una orientació de ruptura, funcionament assembleari i democràcia- com a donar-li el seu vot el dia 25 de maig en les eleccions al Parlament Europeu.

23 de maig de 2014


Elecciones al Parlamento europeo: una voz de los y las de abajo por la democracia, por la ruptura con la Troika y por el derecho a decidir

Declaración de Esquerra Anticapitalista del País Valencià

Europa en un proceso de cambio

Los ricos de Europa han visto declinar en estas últimas décadas su tasa de beneficio. La quiebra de sus negocios especulativos con las finanzas y la construcción los ha puesto en una situación de crisis abierta. Su crisis se manifiesta en el cierre de empresas y en rescates financieros. Paro y recortes sociales. Necesitan aumentar la explotación de la clase trabajadora y la acumulación de capital para relanzar sus negocios con perspectivas de obtener beneficios. De ahí se derivan las reformas laborales, la disminución de salarios y pensiones, la emisión de deuda pública para rescatar bancos y grandes empresas, los recortes sociales y la privatización de empresas y servicios públicos. Su lema es que la crisis la paguen las clases subalternas.

Para los y las de abajo, las elecciones europeas son una oportunidad para poder decir no a las políticas de la Troika de recortes sociales y de derechos, de aumento de la explotación, así como de traspaso (privatización) de lo que debería ser común (sanidad, educación, servicios sociales, energía, comunicación ...) a manos de las grandes empresas, entidades financieras y bancos (la burguesía). Son una oportunidad para expresar el rechazo a las políticas de recortes de derechos contra las mujeres y contra grupos de personas excluidas. Son una oportunidad para expresar la necesidad de libertad de los pueblos, como ahora Catalunya y Escocia. En definitiva para expresar que el derecho a decidir en todos los terrenos es nuestro.

Para las élites económicas y políticas europeas las elecciones son un instrumento más para imponer sus políticas de explotación sobre la clase obrera y la ciudadanía. Las elecciones para ellos tienen la función de dar una apariencia de democracia, y saben que cuando tienen que aprobar cuestiones importantes (como el pago de la deuda por encima de las necesidades de las personas) los lugares de decisión estan fuera de los parlamentos. En situaciones de crisis política abierta entre las clases, suprimen las elecciones porque ya no les sirven. Por otra parte, el parlamento europeo no decide nada importante. Con las elecciones al parlamento europeo parece que decidimos pero no decidimos nada relevante. Lo importante, lo que luego aplican los diferentes gobiernos contra la gente trabajadora, se decide en la Comisión Europea –y no en el parlamento europeo. Con la participación en estas elecciones lo que buscamos es defendernos de que solo se oiga la voz de los poderosos, de los garantes del funcionamiento “correcto y democrático” de las Instituciones, o de los guardianes del orden “natural” de las cosas, el populismo y la extrema derecha.

Por una Europa igualitària, democràtica, solidaria y de pueblos libres.

El parlamento europeo no es sede de soberanía. La soberanía reside en la gente que trabaja y produce, y solo su organizacion democrática desde abajo, y su movilización por la defensa de los derechos y llibertades, es un objetivo realista.

La culminación de este proceso de autoorganización es la constitución de gobiernos de los trabajadores basados en sus organizaciones autónomas y en la más amplia autoorganización de la gente trabajadora y de la ciudadanía.

En este camino es necesario construir solidaridades en ruptura con la Troika y por una Europa de pueblos libres al servicio de las personas y no de las grandes empresas multinacionales, de los bancos y de las entidades financieras. La unión de la gente trabajadora de Portugal, Italia, de los diversos pueblos del estado español, de Grecia o Italia en un frente político común de resistencia a la crisis y a las políticas de austeridad, impediría cualquier tipo de bloqueo por parte de los poderosos y de la Troika.

Votar en las elecciones, ¿sí o no?

Sí. Hasta no hace relativamente mucho solo podían votar algunos sectores privilegiados de la población. Votar es un derecho conquistado importante. Por eso defendemos este derecho frente a cualquier práctica autoritaria que pretenda limitarlo o restringirlo. Votar en las elecciones debe entenderse como un acto más de afirmación de la voz de los y las excluidas reivindicando procesos de decisión real y desde abajo, y su resultado debe entenderse como una expresión indirecta de las relaciones de fuerzas entre explotados y explotadores.

Por otra parte, con el voto no ponemos nuestra confianza en la utilidad de las instituciones parlamentarias ni en los gobiernos que pretenden gestionarlas. Es verdad que, desde estas instituciones, especialmente desde los municipios y de los parlamentos autonómicos, pueden conseguirse reformas (especialmente en terrenos que no entran en el tema de la propiedad de los medios de producción), pero su continuidad o su aplicación real depende de los obstaculos que pongan a la obtención de beneficios por parte de los grandes empresarios. Por eso, muchas veces, las reformas conseguidas en las instituciones quedan en nada. Es la lucha de clases la que manda.

Algunos sectores de activistas recomiendan la abstención electoral. Nosotras pensamos que los y las de abajo debemos presentar un conjunto coherente de alternativas también en los periodos de elecciones. Por otra parte, estamos de acuerdo con las persones y grupos de izquierda que promueven la abstención electoral en que lo importante es la movilización, la auto-organización, la creación de procesos horizontales y unitarios de decisión, mantener la independencia de los movimientos y de las luchas de las instituciones, y generar una red solidaria de movimientos y pueblos.

¿Qué votar?

En estos momentos no hay una alternativa unitaria, amplia y basada en la independencia de clase, que busque la ruptura con las decisiones de la Troika y con las reglas del juego establecidas en el regimen del 78. La construcción de un País Valencià al servicio de la gente trabajadora se basa en estas rupturas. PODEMOS forma parte de la construcción de esta alternativa.

Esquerra Anticapitalista pide el voto para PODEMOS. PODEMOS es un espacio electoral unitario que inicia su camino en estas elecciones. Se deriva de la experiencia de El Procés Constituent en Catalunya. No es el 15M, y ni pretende, ni puede ni debe representarlo, pero sí es un producto de la dinámica abierta, en estos últimos 4 años, por las movilizaciones del 15M, de Stop Deshaucios, de las Mareas y de las revueltas del mundo árabe. PODEMOS, junto con otras alternativas radicales y de funcionamiento horizontal, puede ir en la dirección de construir una alternativa unitaria y de ruptura.

El programa de PODEMOS defiende el Reparto del Trabajo (la disminucion de la duración de la jornada de trabajo a 35h), la paralización del pago de la deuda y una auditoria ciudadana de la misma que determines su parte ilegítima, la vuelta a lo publico de los servicios privatizados, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, el derecho a decidir de los pueblos sin estado, la renta básica ... busca la construcción democràtica y solidaria de una Europa al servicio de las necesidades de la gente trabajadora y de la ciudadanía. Un programa de ruptura y solidario, un programa que solo se puede aplicar basándose en la movilización y auto-organización de los y las de abajo antes, durante y después de las elecciones.

El potencial de PODEMOS y la de un PODEM del País Valencià como instrumentos de lucha anticapitalista, contra la explotación, por la ruptura del orden "natural" de dominación, por la democracia, por la construcción de otra Europa y del País Valencià, está abierto y está por construir entre todos y todas. Esquerra Anticapitalista participa en sus candidaturas.

Esquerra Anticapitalista llama a la gente trabajadora y a la ciudadanía a participar tanto en la construcción de los círculos de PODEMOS -con una orientación de ruptura, funcionamiento asambleario y democracia- como a darle su voto el día 25 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo.

23 de mayo de 2014


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com