contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dissabte 31 d’agost de 2013 |
Solidaritat amb el poble sirià, no a la intervenció imperialista!

Declaració d’Esquerra Anticapitalista

en castellà baix

La història es repeteix. Tot sembla indicar que ens aboquem a una inevitable intervenció d’EUA sobre Síria. En una d’aquestes amargues ironies a les quals ens tenen acostumat els governants nord-americans, el premi Nobel de la Pau, Obama, planejava la intervenció de l’OTAN a Síria mentre commemorava amb un discurs de pau i drets civils al cinquantè aniversari de l’assassinat de Martin Luther King.

Poc queda d’aquell 15 de març de 2011 quan a la calor de les revolucions a Tunísia i Egipte, a la ciutat de Daraa, una manifestació pacífica contra el règim del dictador Bashar al-Assad va ser reprimida a sang i foc per les forces governamentals. A partir d’aquí, Síria, per més de 6 mesos, va ser escenari de constants protestes i manifestacions pacífiques que al crit de “a baix el règim!” o “volem pau, volem llibertat!” van ser reprimides per l’Exèrcit i els aparells repressius del règim sirià davant la inacció de la comunitat internacional.

L’escenari d’aquell legítim aixecament ha anat canviant i, avui dia, dos anys després, diferents conflictes locals, confessionals, i sobretot la ingerència de les diferents potències regionals i mundials, se solapen, convertint a Síria en un tauler d’escacs on la partida es juga en termes geopolítics i el poble està patint les seves conseqüències amb més de 100.000 morts i més d’un milió de refugiats, molts d’ells nens i nenes.

Davant aquest escenari volem declarar:

1. Esquerra Anticapitalista-Revolta Global està en contra de qualsevol intervenció estrangera a Síria. Per tant, volem condemnar des de ja un possible atac per part d’EUA, (amb la pressió d’Aràbia Saudita i Israel), que només portarà més morts i sofriment al poble sirià. Per a nosaltres, l’alliberament social i la conquesta d’una democràcia real per part dels pobles solament pot ser obra dels i les de baix, sense ingerències estrangeres, amb el suport de la solidaritat internacionalista dels oprimits i les oprimides del món. Cap de les potències regionals o imperialistes que han convertit a Síria en un vesper té cap interès per la democràcia, la llibertat i la justícia social.

2. De la mateixa manera, Esquerra Anticapitalista-Revolta Global condemna el règim de Bashar Al-Assad, que per més de 40 anys ha demostrat un caràcter dictatorial que, ofegant les llibertats polítiques, reprimint de manera salvatge qualsevol tipus d’expressió dissident, i aplicant recentment polítiques d’ajust neoliberal, ha pretès mantenir una falsa imatge anti-imperialista i “social”.

3. Esquerra Anticapitalista-Revolta Global sempre s’ha posicionat amb aquelles forces de l’esquerra revolucionària (1) que, des de la primavera de 2011, s’han manifestat al costat del poble per acabar amb el règim. De la mateixa manera condemna qualsevol tipus d’ingerència vinga d’on vinga. Siga aquesta des d’Estats que recolzen al règim de manera logística o amb la venda d’armes (Rússia, Iran i Xina), o sigui d’aquells altres que, per interessos geoestratégics, han segrestat la rebel·lió i han intentat convertir a l’oposició en un atomitzat conglomerat de grups, molts d’ells en l’òrbita del salafisme, que responen a interessos que gens tenen a veure amb l’esperit de la rebel·lió que va sorgir en Daraa, Homs, Damasc o Hula durant els primers mesos de la rebel·lió popular al 2011. Entre aquests últims Estats cal assenyalar a Aràbia Saudita, Qatar, Turquia, França i Regne Unit, entre altres.

4. El paper d’EUA i Israel ha estat d’un suport calculat a una part de l’oposició sense donar-li la munició suficient per desequilibrar la balança. La gran tragèdia del càlcul geopolític és observar com aquests actors, amb gran interès a la zona, han jugat al fet que es mantinga una guerra de desgast per als dos bàndols. EUA intervé en una guerra que ha alimentat conscientment, exercint el seu paper de “policia del món”, passant a la intervenció oberta en el conflicte bèl·lic i obrint un altre front en la seva política exterior d’incalculables conseqüències.

L’imperialisme nord-americà és la policia del capitalisme: recolza i enderroca règims en funció dels seus interessos, com ha quedat clar amb el seu suport al cop d’estat militar a Egipte. No té cap interès humanitari, ven, utilitza i acumula armes químiques sense cap tipus d’escrúpol. El futur de Síria sota un règim dirigit per EUA no és un altre que el de l’Iraq o Afganistan.

5. Esquerra Anticapitalista-Revolta Global seguirà denunciant i manifestant-se en contra de les guerres imperialistes en tot Orient Pròxim alhora que donarà suport als pobles oprimits i moviments populars que s’aixequen contra les tiranies que els oprimeixen. Una pràctica conseqüent amb un internacionalisme polític no corporativista sinó basat en la solidaritat amb les i els de baix, amb els oprimits, amb independència de classe. Una solidaritat de classe i no de sigles.

Cridem als pobles de l’Estat espanyol, els mateixos que sofreixen la degradació socioeconòmica provocada per les mateixes institucions internacionals que imposen la barbàrie a Síria, a participar en les convocatòries en contra de la guerra imperialista.

Cridem també a la solidaritat amb el poble sirià en la seva lluita contra la dictadura d’Al-Assad: a donar suport als qui defensen una Síria lliure, independent, democràtica, que garanteixi els drets humans i socials fonamentals de tota la població independentment de la seva ètnia, confessió religiosa o ideologia política.

Ni la ingerència imperialista, ni la dictadura d’Assad, ni el salafisme recolzat per Aràbia Saudita són una alternativa per al poble sirià per viure en llibertat i igualtat. Com a proposta final, apostem per una geopolítica independent tant de dictadures "regionals" com de les potències imperialistes: proposem que el bloc llatinoamericà, els processos democràtics del qual, amb tots els seus defectes i límits, han inspirat múltiples lluites emancipadores, llancen una alternativa internacionalista basada en una treva, seguida d’un procés de mediació, i en l’establiment d’unes garanties mínimes perquè els sirians i sirianes puguen decidir quin model de societat volen viure.

NO A la GUERRA!

NO A l’ATAC DE L’OTAN!

A BAIX EL RÈGIM D’AL-ASSAD!

SOLIDARITAT AMB EL POBLE SIRIÀ!

Nota:

[1] http://syriafreedomforever.wordpress.com


¡Solidaridad con el pueblo sirio, no a la intervención imperialista!

La historia se repite. Todo parece indicar que nos abocamos a una inevitable intervención de EEUU sobre Siria. En una de esas amargas ironías a las que nos tienen acostumbrado los gobernantes norteamericanos, el premio Nobel de la Paz, Obama, planeaba la intervención de la OTAN en Siria mientras conmemoraba con un discurso de paz y derechos civiles el cincuenta aniversario del asesinato de Martin Luther King.

Poco queda de aquel 15 de marzo de 2011 cuando al calor de las revoluciones en Túnez y Egipto, en la ciudad de Daraa, una manifestación pacífica contra el régimen del dictador Bashar al-Assad fue reprimida a sangre y fuego por las fuerzas gubernamentales. A partir de ahí, Siria, por más de 6 meses, fue escenario de constantes protestas y manifestaciones pacíficas que al grito de “¡abajo el régimen!” o “¡queremos paz, queremos libertad!” fueron reprimidas por el Ejército y los aparatos represivos del régimen sirio ante la inacción de la comunidad internacional.

El escenario de aquel legítimo levantamiento ha ido cambiando y, hoy en día, dos años después, diferentes conflictos locales, confesionales, y sobre todo la injerencia de las diferentes potencias regionales y mundiales, se solapan, convirtiendo a Siria en un tablero de ajedrez donde la partida se juega en términos geopolíticos y el pueblo está padeciendo sus consecuencias con más de 100.000 muertos y más de un millón de refugiados, muchos de ellos niños y niñas.

Ante este escenario queremos declarar:

Izquierda Anticapitalista está en contra de cualquier intervención extranjera en Siria. Por lo tanto, queremos condenar desde ya un posible ataque por parte de EEUU, (con la presión de Arabia Saudita e Israel), que sólo traerá más muertes y sufrimiento al pueblo sirio. Para nosotras y nosotros, la liberación social y la conquista de una democracia real por parte de los pueblos solo puede ser obra de los y las de abajo, sin injerencias extranjeras, con el apoyo de la solidaridad internacionalista de los oprimidos y las oprimidas del mundo. Ninguna de las potencias regionales o imperialistas que han convertido a Siria en un avispero tiene ningún interés por la democracia, la libertad y la justicia social.

De la misma manera, Izquierda Anticapitalista condena el régimen de Bashar Al-Assad, que por más de 40 años ha demostrado un carácter dictatorial que, cercenando las libertades políticas, reprimiendo de manera salvaje cualquier tipo de expresión disidente, y aplicando recientemente políticas de ajuste neoliberal, ha pretendido mantener una falsa imagen anti-imperialista y “social”.

Izquierda Anticapitalista siempre se ha posicionado con aquellas fuerzas de la izquierda revolucionaria [1] que, desde la primavera de 2011, se han manifestado junto al pueblo para acabar con el régimen. De la misma manera condena cualquier tipo de injerencia venga de donde venga. Sea ésta desde Estados que apoyan al régimen de manera logística o con la venta de armas (Rusia, Irán y China), o sea de aquellos otros que, por intereses geoestratégicos, han secuestrado la rebelión y han intentado convertir a la oposición en un atomizado conglomerado de grupos, muchos de ellos en la órbita del salafismo, que responden a intereses que nada tienen que ver con el espíritu de la rebelión que surgió en Daraa, Homs, Damasco o Hula durante los primeros meses de la rebelión popular en 2011. Entre estos últimos Estados cabe señalar a Arabia Saudita, Qatar, Turquía, Francia y Reino Unido, entre otros.

El papel de EEUU e Israel ha sido de un apoyo calculado a una parte de la oposición sin darle la munición suficiente para desequilibrar la balanza. La gran tragedia del cálculo geopolítico es observar como estos actores, con gran interés en la zona, han jugado a que se mantenga una guerra de desgaste para los dos bandos. EEUU interviene en una guerra que ha alimentado conscientemente, ejerciendo su papel de “policía del mundo”, pasando a la intervención abierta en el conflicto bélico y abriendo otro frente en su política exterior de incalculables consecuencias. El imperialismo norteamericano es la policía del capitalismo: apoya y derroca regímenes en función de sus intereses, como ha quedado claro con su apoyo al golpe de Estado militar en Egipto. No tiene ningún interés humanitario, vende, utiliza y acumula armas químicas sin ningún tipo de escrúpulo. El futuro de Siria bajo un régimen dirigido por EEUU no es otro que el de Iraq o Afganistán.

Izquierda Anticapitalista va a seguir denunciando y manifestándose en contra de las guerras imperialistas en todo Oriente Próximo a la vez que va a seguir apoyando a los pueblos oprimidos y movimientos populares que se levantan contra las tiranías que les oprimen. Una práctica consecuente con un internacionalismo político no corporativista sino basado en la solidaridad con las y los de abajo, con los oprimidos, en la independencia de clase. Una solidaridad de clase y no de siglas.
Llamamos a los pueblos del Estado español, los mismos que sufren la degradación socioeconómica provocada por las mismas instituciones internacionales que imponen la barbarie en Siria, a participar en las convocatorias en contra de la guerra imperialista.

Llamamos también a la solidaridad con el pueblo sirio en su lucha contra la dictadura de al-Assad: a apoyar a quienes defienden una Siria libre, independiente, democrática, que garantice los derechos humanos y sociales fundamentales de toda la población independientemente de su etnia, confesión religiosa o ideología política.

Ni la injerencia imperialista, ni la dictadura de al-Assad, ni el salafismo apoyado por Arabia Saudita son una alternativa para el pueblo sirio para vivir en libertad e igualdad. Como propuesta final, apostamos por una geopolítica independiente tanto de dictaduras "regionales" como de las potencias imperialistas: proponemos que el bloque latinoamericano, cuyos procesos democráticos, con todos sus defectos y límites, han inspirado múltiples luchas emancipadoras, lancen una alternativa internacionalista basada en una tregua, seguida de un proceso de mediación, y en el establecimiento de unas garantías mínimas para que los sirios y sirias puedan decidir qué modelo de sociedad quieren.

¡NO A LA GUERRA!

¡NO AL ATAQUE DE LA OTAN!

¡ABAJO EL RÉGIMEN DE AL-ASSAD!

¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SIRIO!

Nota:

[1] http://syriafreedomforever.wordpress.com


Contra toda intervención militar. Apoyo total a la revolución siria

Declaración del NPA

El régimen de Bachar Al Assad no deja de elevar el nivel de las masacres que organiza contra su propio pueblo. Así, los bombardeos recientes en zonas civiles alrededor de Damasco, utilizando armas químicas, producen de nuevo horror y rabia contra la hipocresía de las grandes potencias que conduce a estos crímenes contra la humanidad. El NPA quiere asegurar de nuevo toda su solidaridad con el pueblo sirio insurrecto, así como su admiración ante su determinación de derrocar un poder indefendible desde cualquier punto de vista. Denunciamos la complicidad directa de los gobiernos de Rusia y de Irán, complicidad que alimenta los crímenes de Al-Assad. Pero reafirmamos que las grandes potencias occidentales, al negarse a entregar las armas que reclaman desde hace tantos meses las estructuras colectivas de lucha de las que se ha dotado ese pueblo, tienen también una grave responsabilidad en la perpetuación del régimen asesino, contribuyendo a la vez al desarrollo de corrientes oscurantistas religiosas que constituyen un segundo enemigo mortal para el pueblo sirio.

Ahora, los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña anuncian su voluntad de intervenir directamente en el conflicto mediante bombardeos selectivos. Rechazamos absolutamente tal política en la que el presidente Hollande se pone a la vanguardia sin ninguna consulta democrática. En efecto, no puede sino tener efectos contraproducentes, frente a un régimen criminal y podría al contrario reforzar su propaganda internacional y finalmente aumentar los sufrimientos en Siria.

Es al pueblo sirio a quien corresponde liberarse con completa autodeterminación, con toda la ayuda internacional indispensable pero sin las maniobras e intervenciones directas de estados que defienden primero sus propios intereses. Frente a un poder que ha cortado todos los puentes de compromiso, el pueblo sirio y sus representantes que luchan por la democracia, la justicia social, y la dignidad nacional respetando todas sus componentes no podrá transigir sobre la caída del clan de Bachar Al-Assad, y el rechazo a toda tutela extranjera.

Leucate, el 28 de agosto de 2013.

+ Info:

Siria y la obscenidad moral. Olga Rodríguez

Siria: la intervención soñada. Santiago Alba Rico

Siria y las falsas dicotomías. Leila Nachawati

Venezuela pide una reacción mundial ante la "pretensión imperial" de atacar a Siria. El vicepresidente Arreaza hace un llamamiento a la ONU, los gobierno y los pueblos "dignos" para que reaccionen contra la decisión de EEUU.

La ALBA va en ayuda de los refugiados de Siria y renueva su repudio a la guerra


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com