contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dissabte 27 de juliol de 2013 |
Què entenem per una auditoria ciutadana del deute?

Carlos Arribas Ugarte, Manuela López Andújar, Antonia Molina Habas, Llanos Frías López, Fernando Patón Villarroya y Manuel Girón

en castellà baix

Es diu que no hi ha diners. Totes les polítiques de retallades (especialment les de sanitat, ensenyament, salaris i pensions) es justifiques per la necessitat de controlar el dèficit i pagar un deute, en un creixement continu, que permitisca tranquil·litzar els mercats. No obstant això aquesta justificació és falsa senzillament.

Sabem que el que s’està fent és pagar amb diners públics deutes privats, l’estafa fallida de la bombolla immobiliària dels bancs i de la resta de les entitats financeres. És el poder d’aquest agents el que domina la vida social i política. Les darreres probes del control de les finances i dels mercats sobre la vida pública són, d’una banda, el lliurament de més diners, amb una disminució de la taxa d’interès del 0.75 al 0.5%, per part del Banc Central Europeu a aquests entitats, una política que només serveix per a cobrir les seus pèrdues i facilitar que continuen acumulant i especulant. D’altra banda el rebuig de la reforma de la injusta llei hipotecària. Es tracta en definitiva d’un gran robatori a la ciutadania, un robatori organitzat per la banca, les entitats financeres i les multinacionals utilitzant per a això l’Administració Central de l’Estat i les institucions internacionals (Comissió Europea. Banc Central i Fons Monetari Internacional). Davant d’aquestes polítiques, els governs autonòmics i municipals, així com les patronals i els sindicats majoritaris o les han avalat o no han estat un fre.

L’alternativa que proposa la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute i el 15M és la paralització del pagament del deute públic i l’inicio d’un procés de control ciutadà dels comptes públics, independent de les institucions, que determine la part que no ha de pagar-se pel fet de ser considerada il·legítima. Aquesta és l’única política responsable. L’Ajuntament d’Alacant, a diferència del de Muro i del d’Alcoi, es va oposar a l’aprovació de d’una moció, i veus diverses s’alçaren en contra de la seua realització, posant en qüestió el significat de l’auditoria ciutadana.

L’auditoria es una eina de control ciutadà que permet entendre l’origen del deute públic. La seua importància radica tant a conseguir una eixida de la crisi a favor de la gent treballadora com en el procés democràtic i d’empoderament de la ciutadania en què es basa. L’auditoria se centra en la identificació del deute il·legítim. Nombroses deutes són il·legítims perquè han estat contrets violant el dret i/o perquè no han beneficiat la població. Ací, hi incloguem, per exemple, els deutes resultants d’una política fiscal regressiva o el rescat financer de bancs i grans empreses amb fons públics.

Alguns partits s’han mostrat a favor de l’auditoria, però el seu plantejament resulta pobre. Pobre en tres sentits: en el concepte mateix de deute il·legítim que utilitzen, en la mena de procés que proposen, d’on s’esclou la ciutadania com l’agent principal, i en la manca d’un pronunciament allí on governen que mostre la rebel·lia que cal contra el govern central i contra les institucions europees per a declarar la mortòria del pagament. D’altra banda les institucions no poden dur a terme aquest procés, doncs històricament, junt als agents socials a elles vinculades, sempre s’han oposat a qualsevol canvi social significatiu, només assolit mitjançant la mobilització ciutadana.

A més a més, l’alt nivell de clientelisme i de corrupció oculta, invalida la participació, en un primer nivell d’anàlisi i decisió de l’auditoria, d’aquelles institucions o agents socials la vida o supervivència dels quals depenga de l’Administració i de les entitats financeres. Tampoc la simple reactivació dels òrgans de participació ciutadana existents i menyspreats per les administracions no seria una mesura eficaç.

Per això, i pel grau de deliberació col·lectiva i de desobediència imprescindible per a dur-la a terme, l’auditoria ha de ser realitzada de forma directa per tècnics i per una ciutadania que siguin independents de les institucions. Agents principals serien el teixit associatiu i aquells moviments socials activament implicats en la lluita contra les polítiques d’austeritat i de contrareforma laboral, les marees, col·lectius de gent treballadora, consumidors, usuaris, així com d’altres col·lectius habitualment exclosos dels processos de decisió.

Hi ha procediments de deliberació i decisió ciutadana dissenyats per facilitar la participació real del conjunt de la ciutadania activa, com els processos de participació popular aplicats a Elx 2008, el 15M o Porto Alegre, que podrien servir per a desenvolupar l’auditoria.

En el procés d’auditoria ciutadana l’anàlisi del deute de l’Estat és el tema central, ja que les polítiques d’austeritat i de privatitzacions que tenen lloc en altres àmbits territorials depenen de les polítiques aplicades per l’Administració central. Paral·lelament, s’han de realitzar auditories sectorials (sanitat, educació, medi ambient, de gènere, companyies elèctriques) i en els nivells autonòmic i local.

Aquests processos requereixen treballar en col·laboració amb la resta de moviments per a unir recursos i esforços. Cada moviment ciutadà, cada lluita sectorial, cada comitè de treballadors, cada secció sindical, cada assemblea local, constitueix una font d’informació sobre els processos d’endeutament, de retallades i de privatització de les diferents institucions públiques. A més a més, entenem que les propostes d’auditoria del deute públic que presenten diferents partits polítics a les institucions, en cas de dur a terme, han de treure a la llum informació habitualment oculta i permetre el seu accés a la població per a facilitar el procés d’auditoria ciutadana.

L’Auditoria ciutadana constitueix un eix central per a caminar cap a un nou model social i econòmic, per a unificar les lluites contra l’atur, les retallades i les privatitzacions, per a evitar l’extensió d’actitudes populistes. En definitiva per a aconseguir el control sobre les nostres vides.

Carlos Arribas Ugarte, Manuela López Andújar, Antonia Molina Habas, Llanos Frías López, Fernando Patón Villarroya y Manuel Girón en representació de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià (Alacant)


¿Qué entendemos por una auditoría ciudadana de la deuda?

Se dice que no hay dinero. Todas las políticas de recortes (especialmente las de sanidad, educación, salarios y pensiones) se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda, en continuo crecimiento, que permita tranquilizar a los mercados. Sin embargo, esta justificación es sencillamente falsa.

Sabemos que lo que se está haciendo es pagar con dinero público deudas privadas, la estafa fallida de la burbuja inmobiliaria de los bancos y demás entidades financieras. Es el poder de estos agentes lo que domina la vida social y política. Las últimas pruebas del control de las finanzas y de los mercados sobre la vida pública son, por una parte, la entrega de más dinero con una disminución de la tasa de interés del 0,75 al 0,5% por parte del Banco Central Europeo a dichas entidades, una política que sólo sirve para cubrir sus pérdidas y facilitar que continúen acumulando y especulando. Por otra, el rechazo de la reforma de la injusta ley hipotecaria. Se trata en definitiva de un gran robo a la ciudadanía, un robo organizado por la banca, las entidades financieras y las multinacionales utilizando para ello la Administración central del Estado y las instituciones internacionales (Comisión Europea, Banco Central y Fondo Monetario Internacional). Frente a estas políticas, los gobiernos autonómicos y municipales, así como los patronales y los sindicatos mayoritarios o las han avalado o no han sido un freno.

La alternativa que propone la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y el 15M es la paralización del pago de la deuda pública y el inicio de un proceso de control ciudadano de las cuentas públicas, independiente de las instituciones, que determine la parte que no ha de pagarse por considerarse ilegítima. Ésta es la única política responsable. El Ayuntamiento de Alicante, a diferencia del de Alcoi y Muro, se opuso a la aprobación de una moción, y voces diversas se alzaron en contra de su realización, poniéndose en entredicho el significado de la auditoría ciudadana.

La auditoría es un instrumento de control ciudadano que permite entender el origen de la deuda pública. Su importancia radica tanto en conseguir una salida de la crisis a favor de la gente trabajadora como en el proceso democrático y de empoderamiento de la ciudadanía en el que se basa. La auditoria se centra en la identificación de la deuda ilegítima. Numerosas deudas son ilegítimas porque han sido contraídas violando el derecho y/o porque no han beneficiado a la población. Aquí incluimos, por ejemplo, las deudas resultantes de una política fiscal regresiva o el rescate financiero de bancos y grandes empresas con fondos públicos.

Algunos partidos se han mostrado a favor de la auditoria pero su planteamiento resulta pobre. Pobre en tres sentidos: en el concepto mismo de deuda ilegítima que utilizan, en el tipo de proceso que proponen, de donde se excluye a la ciudadanía como el agente principal, y en la falta de un pronunciamiento allí donde gobiernan que muestre la rebeldía necesaria contra el gobierno central y contra las instituciones europeas para declarar la moratoria del pago. Por otra parte, las instituciones no pueden llevar a cabo este proceso, pues históricamente, junto a los agentes sociales a ellas vinculados, siempre se han opuesto a cualquier cambio social significativo, solo logrado mediante la movilización ciudadana.

Además, el alto nivel de clientelismo y corrupción oculta, invalida la participación en un primer nivel de análisis y decisión de la auditoría, de aquellas instituciones o agentes sociales cuya vida o supervivencia dependa de la Administración y de las entidades financieras. Tampoco la simple reactivación de los órganos de participación ciudadana existentes y ninguneados por las administraciones sería una medida eficaz.

Por ello, y por el grado de deliberación colectiva y de desobediencia imprescindible para llevarla a cabo, la auditoría tiene que ser realizada de forma directa por técnicos y por una ciudadanía que sean independientes de las instituciones. Agentes principales serían el tejido asociativo y aquellos movimientos sociales activamente implicados en la lucha contra las políticas de austeridad y de contrarreforma laboral, las mareas, colectivos de gente trabajadora, consumidores, usuarios, así como otros colectivos habitualmente excluidos de los procesos de decisión.

Existen procedimientos de deliberación y decisión ciudadana diseñados para facilitar la participación real del conjunto de la ciudadanía activa, como los procesos de participación popular aplicados en Elx 2008, el 15M o Porto Alegre, que podrían servir para desarrollar la auditoría.

En el proceso de auditoría ciudadana el análisis de la deuda del Estado es el tema central, pues las políticas de austeridad y de privatizaciones que tienen lugar en otros ámbitos territoriales dependen de las políticas aplicadas por la Administración central. Paralelamente, se deben realizar auditorías sectoriales (sanidad, educación, medio ambiente, de género, compañías eléctricas) y en los niveles autonómico y local.

Estos procesos requieren trabajar en colaboración con el resto de movimientos para unir recursos y esfuerzos. Cada movimiento ciudadano, cada lucha sectorial, cada comité de trabajadores, cada sección sindical, cada asamblea local, constituye una fuente de información sobre los procesos de endeudamiento, de recortes y de privatización de las diferentes instituciones públicas. Además, entendemos que las propuestas de auditoría de la deuda pública que presentan diferentes partidos políticos en las instituciones, en caso de llevarse a cabo, deben sacar a la luz información habitualmente oculta y permitir su acceso a la población para facilitar el proceso de auditoría ciudadana.

La Auditoría ciudadana constituye un eje central para caminar hacia un nuevo modelo social y económico, para unificar las luchas contra el paro, los recortes y las privatizaciones, para evitar la extensión de actitudes populistas. En definitiva para recobrar el control sobre nuestras vidas.

Carlos Arribas Ugarte, Manuela López Andújar, Antonia Molina Habas, Llanos Frías López, Fernando Patón Villarroya y Manuel Girón en representación de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute del País Valencià (Alacant)

Font: Diario Información 26/7/2013

+ Info:

No pagar la deuda ilegítima es la única política responsable. Manuela Lopez, Fernando Paton y Manuel Girón

Ideas y soporte jurídico para una definición de deuda ilegítima. PACDPV-grup Alacant

Los municipios contra el pago de la deuda ilegítima. Manuel Giron, Manuela López, Fernando Paton

Europa. Alternativas a la crisis. Eric Toussaint

Esquema de la deuda española. ¿Quién ha vivido por encima de sus posibilidades?. Attac PV

¿Cómo afecta el rescate de España al nivel de déficit y deuda pública?. Eduardo Garzon

Las grandes empresas españolas han vivido por encima de sus posibilidades. Eduardo Garzon

El Estado da por perdidas la gran mayoría de las ayudas a la banca. "Este viernes se conocieron las cuentas de 2012 del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que asume que se perderán la mayor parte de las ayudas a la banca. La conclusión es que el fondo de rescate da por perdidos 36.000 millones de los 52.000 millones que inyectaron el año pasado en Bankia, Novagalicia (NCG), Catalunya Banc, Banco de Valencia, Caja España Ceiss y BMN. Son unas cifras similares a los recortes en Sanidad y en Educación. Para llegar a estas conclusiones, el FROB, de propiedad estatal, ha realizado una valoración económica de sus participaciones en los bancos nacionalizados. Ese deterioro es la principal explicación por la que el fondo estatal cerró 2012 con unas pérdidas de 26.060 millones, según comunicó esta tarde, ocho días después de aprobar sus cuentas. Son las mayores pérdidas registradas nunca por una sociedad española. Estos números rojos se unen a los que tuvo el FROB en 2011: 10.557 millones, mientras que en 2010 llegaron a 314 millones. En tres años, la crisis de las cajas ha costado a los contribuyentes 36.931 millones. Y este año no parece que será positivo: el FROB deberá asumir las subastas de Catalunya Banc y Novagalicia, que pueden acarrear nuevos costes, y tendrá que asumir la inyección de fondos a cuatro entidades: BMN, Caja3, Liberbank y Caja España."


A la mateixa secció:


La deuda pública contraída para salvar a los bancos, que en su mayoría se encuentra en las manos de esos mismos mercados, es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada.


Auditoría, investigando la deuda griega


Les pensions en perill per les reformes fiscals i laborals del PP


Cuidados y Renta Básica... De las Iguales, por favor


No a la Renda valenciana d’Inclusió. Si a la Renda Bàsica. El 19 de desembre mobilitzacions a València i a Alacant


Euskal-Herria: La Carta de Derechos Sociales critica el pago de la deuda ilegítima de Nafarroa


¿Cómo reconocer un fondo buitre entre todos los predadores del sistema deuda?


Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz


El BCE, como un fondo buitre: Draghi se jacta de ganar 7.800 millones con la deuda griega.


Comparecència en les Corts Valencianes de la Assemblea per la Renda Bàsica al País Valencià

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com