contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 1 de març de 2013 |
No passaran! Manifiest antifeixista europeu

Comissió Promotora del Manifest Antifeixista Europeu

En el estado español, el manifiesto cuenta ya con más de 300 firmas y sus promotores no descartan que el PSOE acabe sumándose a esta iniciativa.


en castellà baix

A Grècia estan succeint coses espantoses: però no es tracta de un problema grec. En primer lloc i el més greu és el crim econòmic-polític contra la població grega que ha comès i es segueix cometent la elit de banquers, polítics i alts funcionaris que està dirigint avui el destí de una Europa en contra dels pobles, en conta de la dignitat col·lectiva i allunyats de la justícia social i la sustentabilitat. Una altra cosa espantosa que està succeint és l’ascens d’un partit obertament nazi, Alba Daurada (o Khrisí Avgí), que està aconseguint una presencia en la societat impensable només fa un anys.

Si aquest fenomen –que no és un problema greu, sinó europeu- no rep una resposta contundent en cada país i a escala continental, més enllà dels petits nuclis d’antifeixisme ja organitzat, la deriva política que estan experimentant els nostres països en general es tornarà extremadament fosca. No parlem de vells fantasmes, d’un passat ja superat, parlem de noves realitats que estan modelant el futur dels pobles d’Europa,

El periodista grec Yorgos Mitralias, conjuntament amb altres homes i dones antifeixistes, fa temps que es varen posar en marxa per intentar aturar el rebrot de la extrema dreta neofeixista, tant a Grècia com a altres punts d’Europa. Fruit d’aquesta reacció és aquest Manifest Antifeixista Europeu que en dates recents, febrer de 2013, ha fet seu el moviment sociopolític de Syriza.

Animem a tots i totes que el subscriguin a recolzar-lo i difondre’l activament; i instem a totes les ciutadanes i ciutadans a organitzar-se per a fer front a aquesta malaltia social que ressorgeix como a falsa resposta en temps de crisis.

No podem mirar cap a un altre costat. Ara més que mai hem de defendre i promoure una altra Europa, alliberadora, creativa i autènticament democràtica per a les persones que en ella vivim.

La història no ha de repetir-se

Comissió Promotora del Manifest Antifeixista Europeu

Manifiest antifeixista europeu

Seixanta-vuit anys després del final de la Segona Guerra Mundial i la derrota del feixisme i el nazisme estem presenciant, a gairebé tota Europa, l’ascens de l’extrema dreta. Però, i això és un fenomen més angoixant, veiem que apareixen i creixen a la dreta d’aquesta extrema dreta, forces directament neo-nazi que, en alguns casos (Grècia, Hongria, …) estan fent arrels en la societat construint moviments de masses populars, radicals, racistes, ultra-violents i pogromistes, l’objectiu declarat dels quals és destruir els sindicats, les organitzacions polítiques i culturals detota la classe obrera, per aixafar la resistència de la ciutadania, negar el dret a la diferència i exterminar, fins i tot físicament, els “diferents” i els més vulnerables.

Igual que en els anys 20 i 30, la causa última d’aquesta amenaça de l’extrema dreta i neofeixista és la profunda crisi econòmica, social, política i fins i tot moral del capitalisme que, amb la crisi del deute com a pretext, està liderant un atac sense precedents contra la nivell de vida, les llibertats i drets dels treballadors, de tots els de baix! Aprofitant els temors davant dels riscos d’explosió social, de la radicalització de les classes mitjanes destruïdes per la crisi i les mesures radicals d’austeritat, així com de la desesperació dels marginats i empobrits als aturats, la dreta extrema i, sobretot, forces neonazis i neofeixistes estan creixent a tot Europa, guanyant influència sobre les masses en les capes més pobres, enfrontant aquesta influència de forma sistemàtica contra bocs expiatoris tradicionals i nous (immigrants, musulmans, jueus, els homosexuals, els discapacitats, …), així com contra l’ala esquerra d’organitzacions i sindicats.

La influència i el radicalisme de l’extrema dreta no és la mateixa a tot Europa. No obstant això, la generalització de les mesures d’austeritat radicals fa que l’augment de l’extrema dreta siga ja un fenomen gairebé general. La conclusió és evident: el fet que la impetuosa pujada de l’extrema dreta i que l’aparició d’una massa neofeixisme ultra-violenta no siguen ja una excepció a la norma europea, obliga ara als antifeixistes d’aquest continent a fer front a aquest problema en la seva grandària real, en tan que es tracta d’un problema europe!

No obstant això, dir tot açò no és suficient si no afegim que la lluita contra l’extrema dreta i el neo-nazisme és extremadament urgent. De fet, l’amenaça neofeixista en molts països europeus ja és tan directa i immediata que ha esdevingut una prioritat transformar la lluita antifeixista en una batalla, el que hi ha en joc és la vida i la mort de l’esquerra i de les organitzacions de treballadors, de les llibertats i els drets democràtics, de la solidaritat i la tolerància, del dret a la diferència. Dir que estem immersos en una carrera contra la barbàrie racista i el neo-feixisme correspon a una realitat verificada cada dia als carrers de les nostres ciutats europees…

Tenint en compte la profunditat de la crisi i la magnitud dels danys socials que produeix, la intensitat de la polarització política, la determinació i l’agressivitat de les classes dominants, la importància històrica del que està en joc en l’actual confrontació i la magnitud de la pujada de l’extrema dreta és evident, que la lluita antifeixista constitueix una opció estratègica que requereix un pla d’organització i una inversió a llarg termini, polític i militant. Per tant, la lluita antifeixista ha d’estar estretament lligada a la lluita diària contra les mesures d’austeritat i el sistema capitalista que les genera.

Per tal de ser eficients i complir amb les expectatives de la població, la lluita antifeixista ha de ser unitària, democràtica i duta a terme per les masses populars mateixes. A aquest efecte, els ciutadans han d’organitzar la seva lluita antifeixista i ells mateixos la seva pròpia defensa. Alhora, i per tal de ser eficaç, aquesta lluita ha de ser global, enfrontant l’extrama dreta i el neofeixisme amb el verí del racisme i la xenofòbia, el xovinisme i el militarisme, el culte a la violència cega i l’apologia de les cambres de gas d’Auschwitz. En poques paraules, per ser eficient en el llarg termini, la lluita antifeixista ha de proposar en els actes una visió alternativa de la societat, diametralment oposat al proposat per l’extrema dreta. Aquesta és una societat fundada en la solidaritat, la tolerància i la fraternitat, la negativa del masclisme, el rebuig de l’opressió de les dones i el respecte pel dret a la diferència, l’internacionalisme i la protecció escrupolosa de la Natura, la defensa dels valors democràtics i humanistes.

Aquest moviment antifeixista europeu ha de ser l’hereu de les grans tradicions antifeixistes del nostre continent! Amb aquesta finalitat, ha d’establir les bases d’un moviment social amb estructures estables i activitats quotidianes, penetrant en el conjunt de la societat, l’organització dels ciutadans antifeixistes en les xarxes d’acord a la seva professió, lloc de residència i la sensibilitat, portant a terme la lluita en tots els camps de les activitats humanes i assumint completament la tasca de la protecció, fins i física, dels ciutadans més vulnerables, els immigrants, els romanís, les minories nacionals, els musulmans, els jueus i els homosexuals, de tots aquells que són víctimes sistemàtiques de l’estat racista i de la màfia feixista.

Per tant, a causa de la necessitat de la mobilització antifeixista a escala europea és cada dia més urgent per a aquells de nosaltres que signem aquest manifest, la crida a l’establiment d’un Moviment Antifeixista europeu unitari, de masses, democràtic, capaç d’enfrontar i derrotar la plaga marró que alça el cap al nostre continent. Farem tot el possible perquè el congrés fundacional d’aquest moviment antifeixista europea, que tant necessitem, tinga lloc a Atenes ben aviat, el proper maig de 2013 i que es farà coincidir amb una gran manifestació antifeixista europea als carrers de la capital grega.

Aquesta vegada, la història no s’ha de repetir!

NO PASSARAN

Les organitzacions i col.lectius que es vulguin adherir que facin arribar un correu a antifascism.europa@gmail.com. Gràcies.

Font: antifascismeuropa.org/nos/cat


Sesenta y ocho años después de la Segunda Guerra Mundial y la derrota del fascismo y del nazismo, se asiste en casi toda Europa al ascenso de la extrema derecha. Pero, fenómeno aún más inquietante, se ve cómo se desarrollan a la derecha de esta extrema derecha fuerzas directamente neonazis que, en ciertos casos (Grecia, Hungría…) se enraízan en la sociedad formando verdaderos movimientos populares de masas, radicales, racistas, ultraviolentos y pogromistas cuyo objetivo declarado es la destrucción de toda organización sindical, política y cultural de los trabajadores, el aplastamiento de toda resistencia ciudadana, la negación del derecho a la diferencia y el exterminio -incluso físico- de los “diferentes” y de los más débiles.

Como en los años veinte y treinta, la causa generadora de esta amenaza neofascista y de extrema derecha es la profunda crisis económica, social, política y también ética y ecologica del capitalismo que, tomando como pretexto la crisis de la deuda, está llevando a cabo una ofensiva sin precedentes contra el nivel de vida, las libertades y los derechos de los trabajadores, contra todos los y las de abajo.

Aprovechándose del miedo de los pudientes ante los riesgos de explosión social, así como de la radicalización de las clases medias alcanzadas por la crisis y las draconianas políticas de austeridad, y de la desesperación de los parados marginados y pauperizados, la extrema derecha y las fuerzas neonazis y neofascistas se estan desarrollando en toda Europa; y adquieren una influencia de masas sobre las capas desheredadas a las que dirigen sistemáticamente contra tradicionales y nuevos chivos expiatorios (los inmigrantes, los musulmanes, los judíos, los homosexuales, los minusválidos…) así como contra los movimientos sociales, las organizaciones de izquierda y los sindicatos obreros.

Es cierto que la influencia y la radicalidad de esta extrema derecha no son las mismas en toda Europa. Sin embargo, la generalización de las políticas de austeridad draconiana tiene como consecuencia que el ascenso de la extrema derecha sea ya un fenómeno casi general. La conclusión es evidente: el hecho de que el ascenso impetuoso de la extrema derecha y la emergencia de un neofascismo ultraviolento de masas no sea ya la excepción a la regla europea obliga a los antifascistas de este continente a enfrentarse a este problema en su justa dimensión, es decir, ¡en tanto que problema europeo!

Pero decir esto no basta si no se añade que la lucha contra la extrema derecha y el neonazismo es de una urgencia absoluta. En efecto, en varios países europeos la amenaza neofascista es ya tan directa e inmediata que transforma la lucha antifascista en combate de primerísima prioridad, en el que está en juego la vida o la muerte de la izquierda, de las organizaciones obreras, de las libertades y de los derechos democráticos, de los valores de solidaridad y de tolerancia, del derecho a la diferencia. Decir que estamos en una carrera contra la barbarie racista y neofascista corresponde ya a una realidad verificada cada día en las calles de nuestras ciudades europeas…

Vista la profundidad de la crisis, las dimensiones de los desastres sociales que provoca, la intensidad de la polarización política, la determinación y la agresividad de las clases dirigentes, la importancia de los objetivos históricos del enfrentamiento en curso y la amplitud del ascenso de las fuerzas de la extrema derecha es evidente que el combate antifascista constituye una opción estratégica que exige una seriedad organizativa y una dedicación política y militante a largo plazo. En consecuencia, la lucha antifascista debe estar estrechamente ligada al combate cotidiano contra las políticas de austeridad y el sistema que las genera.

Para resultar eficaz y responder a las expectativas de la población, la lucha antifascista debe organizarse de forma unitaria y democrática y ser producto de las propias masas populares. Ciudadanas y ciudadanos deben organizar su lucha antifascista y su autodefensa ellos mismos. Al mismo tiempo, para resultar eficaz esta lucha debe ser global, confrontando a la extrema derecha y el neofascismo en todos los terrenos donde se manifiestan el veneno del racismo y de la homofobia, el chauvinismo y el militarismo, el culto de la violencia ciega y la apología de las cámaras de gas (y de Auschwitz). En suma, para ser eficaz a largo plazo, el combate antifascista debe proponer una visión diferente de la sociedad, diametralmente opuesta a la propuesta por la extrema derecha: es decir, una sociedad fundada en la solidaridad, la tolerancia y la fraternidad, el rechazo al machismo, el rechazo a la opresión de las mujeres y el respeto del derecho a la diferencia, el internacionalismo y la protección escrupulosa de la naturaleza, la defensa de los valores humanistas y democráticos.

¡Este movimiento antifascista europeo debe ser el heredero de las grandes tradiciones antifascistas de este continente! Debería plantear las bases de un movimiento social dotado de estructuras, con una actividad cotidiana, que penetre toda la sociedad, que organice a los ciudadanos antifascistas en redes según sus trabajos y profesiones, su lugar de residencia y sus sensibilidades, que lleve a cabo un combate en todos los frentes de las actividades humanas y que asuma plenamente la tarea de la protección incluso física de los más vulnerables de nuestros conciudadanos, de los inmigrantes, de los gitanos, de las minorías nacionales, de los musulmanes, de los judíos o los homosexuales, de todos aquellos y aquellas que son sistemáticamente víctimas del racismo de Estado y del hampa fascista.

Porque la necesidad de la movilización antifascista a escala europea se hace cada día más urgente, quienes firmamos este manifiesto llamamos a la constitución de un Movimiento Antifascista Europeo unitario, democrático y de masas, capaz de enfrentarse y vencer a la peste parda que levanta la cabeza de nuevo en nuestro continente. Haremos todo lo posible para que el congreso constitutivo de este Movimiento Antifascista Europeo, cuya urgente necesidad sentimos, se celebre en Atenas en la primavera de 2013, y venga acompañado de una gran manifestación antifascista europea en las calles de la capital griega.

¡Esta vez la historia no debe repetirse!

¡NO PASARÁN!


Las organizaciones y colectivos que quieran adherirse al Manifiesto que envíen un correo a antifascism.europa@gmail.com. Gracias

http://antifascismeuropa.org/manifiesto/es


JPEG - 179 kB
Er Banco Güeno promovido pòr el 15 i la PAh en Malaga

"Combatir al fascismo es hacer comedores populares para todos en los barrios"

LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL, Publico 28/2/2013

Desde el comienzo de la crisis económica en Europa ha vuelto a surgir un fenómeno que parecía haber sido enterrado con la paz firmada al final de la Segunda Guerra Mundial: el auge de una extrema derecha neonazi con capacidad de articular movimientos sociales amplios y llegar a las instituciones. El ejemplo más paradigmático es el Amanecer Dorado, pero lo mismo ocurre en Hungría y otros países del Viejo Continente.

Estos movimientos "se enraízan en la sociedad formando verdaderos movimientos populares de masas, radicales, racistas, ultraviolentos y pogromistas cuyo objetivo declarado es la destrucción de toda organización sindical, política y cultural de los trabajadores, el aplastamiento de toda resistencia ciudadana, la negación del derecho a la diferencia y el exterminio -incluso físico- de los diferentes y de los más débiles". Así arranca el Manifiesto Antifascista Europeo, una iniciativa a la que se han adherido numerosos intelectuales y organizaciones políticas de todo el continente para alertar a las sociedades de un peligro que hace 70 años, también en un momento de crisis económica e inestabilidad política, provocó la mayor guerra de la historia de la Humanidad.

En España, el manifiesto cuenta ya con más de 300 firmas correspondientes a intelectuales, activistas sociales y sindicalistas entre las que se encuentran Federico Mayor Zaragoza, Alberto Garzón, José Luis Sampedro, Belén Gopegui, Lidia Falcón, Jaime Pastor, Santiago Alba Rico, José Luis Centella, Gaspar Llamazares, Carmen Lamarca, Laura Mintegi, Mónica Oltra... También organizaciones como Izquierda Unida, el PCE, Ecologistas en Acción e Izquierda Anticapitalista se han sumado a la iniciativa. Y lo que quieren es "proponer una visión diferente de la sociedad, diametralmente opuesta a la propuesta por la extrema derecha: es decir, una sociedad fundada en la solidaridad, la tolerancia y la fraternidad, el rechazo al machismo, el rechazo a la opresión de las mujeres y el respeto del derecho a la diferencia, el internacionalismo y la protección escrupulosa de la naturaleza, la defensa de los valores humanistas y democráticos", como reza el propio manifiesto.

"Amanecer Dorado quiere un movimiento de masas para aplastar a la izquierda"

En el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dos de sus impulsores, el escritor y profesor de filosofía moral Jorge Riechmann y activista Miguel Urbán, miembro de Izquierda Anticapitalista, explican a Público los objetivos que persiguen con esta iniciativa. "En muchos lugares de Europa existen núcleos antifascitas juveniles, pero para el grueso de la sociedad son una tribu urbana más, por lo que ya están desactivados de alguna forma. Y este no es el tipo de respuesta social que necesitamos ahora mismo", asevera Riechmann mientras deposita sobre la mesa Auschwitch ¿comienza el siglo XXI? De Carl Amery.

Mientras, Urbán se muestra convencido de que combatir al fascismo entre las capas populares pasar por impulsar iniciativas desde la izquierda de base como hacer comedores populares en los barrios antes de que lo haga la extrema derecha. O lo que es lo mismo, "quitarles el espacio que puedan aprovechar para canalizar el malestar en torno a la crisis". ¿Qué hace Amanecer Dorado en Grecia? "Ante el deterioro del sistema público de salud, en vez de Médicos Sin Fronteras, ellos hacen Médicos Con Fronteras y no atienden a los inmigrantes. Frente a esto, hay que combatir los CIE, la segregación de los inmigrantes en la sanidad pública, hacer comedores populares, parar los desahucios y contar con un tejido asociativo".

La importancia de la labor políltico-cultural y el 15-M

Jorge Riechmann, además de filósofo, ha dedicado parte de su trabajo intelectual y creativo a la poesía social. De esta forma, se muestra convencido de la importancia que tiene en este momento la "labor político-cultural". "La cosa es ir dando algunos pasos buscando adhesiones" y no descartan que el PSOE acabe sumándose a esta iniciativa. Además, para Urbán la importancia de esta labor cultural se pone de manifiesto cuando, después de a la población migrante, es una de los fenómenos que más han atacado los neonazis griegos, pues muchas de sus víctimas han sido artistas y periodistas. "Por algo será".

"El 15-M ha politizado hacia la izquierda los dramas sociales de la crisis"

De momento, en España no existe una fuerza homologable a Amanecer Dorado, ni tan siquiera al Frente Nacional. Y esto se debe, en opinión de los ponentes, a la eclosión del movimiento 15-M y la politización que éste ha hecho hacia la izquierda de los dramas sociales que provoca la crisis económica. "La dinámica del movimiento es expansiva y no deja lugares para que los otros puedan coger ningún tema: ni la banca, ni las hipotecas, ni el exilio juvenil, temas en los que ellas podrían crecer", sentencia Urbán.

Aunque también hay otro factor importante. Y éste es la estrategia "atrápalo-todo" del Partido Popular, el "a mi derecha la pared" de Manuel Fraga. Por eso, allí donde el partido actualmente en el Gobierno pierde fuerza la ganan los movimientos de extrema derecha, exactamente como pasa con el caso de Plataforma X Catalunya en muchos pequeños municipios.

Sin embargo, no todas las derechas son iguales, tampoco las más extremas. Los intelectuales creen que hay una diferencia clave entre partidos como el Frente Nacional de Le Pen en Francia y el fenómeno de Amanercer Dorado en Grecia. "Y es que Le Pen no intenta construir un movimiento de masas y Amanecer Dorado sí, esto es lo que le permite aplastar a los movimientos populares emergentes".


Grecia : «…porque el vientre de donde surgió la bestia inmunda todavía es fecundo»

Comunicado del CADTM Internacional, 25 de febrero de 2013

Frente a las amenazas racistas directas del partido nazi Amanecer Dorado hacia uno de los miembros fundadores del CADTM Grecia, Moisés Litsis, |1| la red internacional del CADTM advierte sobre la gravedad de la ascensión del fascismo, una consecuencia directa de la degradación social impuesta por los acreedores en nombre de la prioridad absoluta del reembolso de la deuda sobre los derechos humanos fundamentales.

La revista neofascista «Stohos» editó «una nota biográfica» de Moisés mencionando todas sus actividades políticas y sindicales durante las dos últimas décadas. Bajo el título «La ESIEA (unión de periodistas) tiene un judío como tesorero», continúa la difamación claramente racista con la declaración siguiente: «Habla perfectamente hebreo, adora Israel a pesar de que se declara (¿pero quién puede creerle?) ¡antisionista!...En las asambleas generales de la ESIEA, en lugar de hablar de los problemas de los periodistas griegos, a Moisés Litsis le gusta hablar del holocausto judío y de la necesidad de condenar al Amanecer Dorado»

El agravamiento constante de la crisis social y económica permite a la extrema derecha demonizar a los extranjeros (inmigrantes y demandantes de asilo). Y recurre al antisemitismo con el fin de buscar chivos emisarios y levantar una cortina de humo frente a las verdaderas causas de los problemas a los que se enfrenta el pueblo griego. El tratamiento de austeridad brutal de la troica hacia el pueblo griego empuja a numerosos griegos desorientados hacia nuevas vías preparadas para internarse en los senderos oscuros del fascismo.

Pero el objetivo declarado de Amanecer Dorado, organización racista, ultra violenta y organizadora de pogromos, es la destrucción de cualquier organización sindical, política y cultural de los trabajadores, el aplastamiento de cualquier resistencia ciudadana, la negación del derecho a la diferencia y la exterminación —incluso física— de los «diferentes» y de los más débiles.

Esta vuelta al racismo, a lo retrógrado, autoritario y discriminatorio es una de las consecuencias más inquietantes del proceso de destrucción del Estado social, impuesto por los prestamistas en nombre del pago de una deuda en gran parte ilegítima.

La red CADTM internacional expresa su solidaridad hacia el pueblo griego en lucha por su soberanía, contra los planes de austeridad, por la afirmación de sus derechos y el no pago de una deuda odiosa y asesina. No podemos tolerar más tiempo los asesinatos, la intimidación y la provocación de un partido nazi que ya tiene escaños en el Parlamento griego.

Nos unimos a todas las voces que, en todo el mundo, se levantan contra el fascismo rampante en Europa. Esa lucha es indisociable de la lucha contra la austeridad que se impone para poder pagar una deuda criminal.

Nos solidarizamos con Moisis Litsis, con el CADTM griego y con todas las fuerzas de izquierda en lucha contra las políticas de austeridad y el sistema que las genera.

Notas

|1| Moisis Litsis fue uno de los principales animadores de los ocho meses de lucha ejemplar de los trabajadores del diario Eleftherotypia. También es miembro fundador de AIS (el Comité contra la deuda-CADTM) y uno de los principales iniciadores del manifiesto antifascista europeo.

+ Info:

Grècia: La "peste parda" levanta la cabeza en esta Grecia en crisis terminal. ¿Hay alguien para detenerla? Yorgos Mitralias

GRECIA ¿Por qué progresan los neonazis? AMÉLIE POINSSOT

Grècia: "La cooperación entre la Policía y las organizaciones fascistas es clara". Entrevista a Petros Konstantinu, Coordinador del Movimiento Contra el Racismo y la amenaza Fascista.

El nacimiento del fascismo. Jorge Riechmann

Desde Burgos: ¿Cómo actuar contra los nazis?


A la mateixa secció:


Solidaritat amb Oriol Junqueras


Alacant (L’Alacantí): Aprobada moció municipal de l’Espai de Trobada per la Llibertat pel compliment real del dret a manifestació.


Delitos de odio: el elixir de la nueva Inquisición. Jaque a la libertad de expresión.


Alacant: Arrenquen el monòlit d’homenatge a Miquel Grau


¿Es posible una justicia progresista en el régimen del 78?


Pérez Royo: ‘Volen aprofitar l’ocasió per esterilitzar l’independentisme’


València: La muixeranga sonríe a los fascistas que cantaban el Cara al Sol a las Magas de Enero ante la pasividad policial y se convierte en la “heroína” de Twitter


Onada repressiva contra la dissidència política a les xarxes


Esto no puede acabar bien nunca: El auto del Supremo por el que se mantiene a Oriol Junqueras en prisión es esperpéntico desde la perspectiva del delito de rebelión.


El delito de rebelión y la criminalización de la desobediencia no violenta

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com