contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
diumenge 22 d’abril de 2012 |
Universitat: Els seus beneficis o el nostre futur!

Declaració de l’Àrea d’Estudiants d’ESAN/IA davant les retallades en universitat

en castellano abajo

Malgrat el perfil neoconservador i antisocial que el govern del Partit Popular manté, els anuncis de noves retallades i contrareformes al nostre sistema públic d’educació no deixen de commocionar a bona part de la societat civil. Primer va ser la retallada de 3.000 milions d’euros -un 27% del total- del finançament públic dedicat a educació, apareguda en la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat. Ara el Consell General de Política Universitària anuncia una pujada de les taxes universitàries superior al 50% sobre la base actual, que suposa un increment en el preu de les matricules de 540 euros, i la imminent supressió de les titulacions que no tinguen 50 matriculats en primer curs, entre altres mesures. El mateix govern que fa tres mesos aprovava -amb suport del PSOE- lliurar a la banca més de 25.000 milions d’euros de les arques públiques, ens diu ara que no hi ha diners per a mantenir la sanitat i l’educació públiques. Es fa cada vegada més evident que les alternatives neoliberals solament beneficien al 1% de la població que controla els mitjans de producció, de comunicació i les institucions polítiques.

Aquestes mesures, lluny de representar una eixida a la crisi, produeixen un increment de les diferències socials i una societat amb pocs rics molt rics, i molts pobres més pobres encara. La reducció de l’el finançament públic a les universitats suposa la mercantilització i la progressiva privatització dels serveis que aquestes ofereixen. La cerca de fonts privades d’ingressos a la qual es veuen obligades les universitats es tradueix en la submissió de les seues activitats docents i investigadores a la voluntat de les empreses que inverteixen en la universitat, i que ja fan valdre els seus interessos, privats, a través dels Consells Socials universitaris.

En la situació social actual, amb un atur juvenil superior al 50% i les perspectives de futur de diverses generacions retallades per les polítiques neoliberals de dictadura dels mercats, l’increment del preu de la matricula universitària només afavoreix l’elitització de la universitat i la divisió social, entre aquelles persones que poden pagar-se els estudis superiors i les que no, augmentant al seu torn la precarització d’àmplies capes de la societat i reduint encara més les seues possibilitats laborals i expectatives vitals.

Nosaltres, el 99%, les i els que estem patint la crisi i pagant les conseqüències, hem de plantejar alternatives polítiques. Defensar una educació orientada a construir un nou model social i econòmic, que prioritze les necessitats de les persones i no dels mercats. En el qual la que la investigació no estiga condicionada pels interessos de les empreses privades, sinó per les necessitats comunes de la societat. En el qual l’accés a l’educació estiga garantit per al conjunt de la població, com a condició necessària per a construir una societat democràtica i participativa.

Sabem que aquest canvi de model solament pot dur-se a terme amb la mobilització col·lectiva i la lluita en el carrer. Les institucions polítiques, des del govern central fins als rectorats de les universitats, que en casos com el català porten temps aplicant les retallades del govern de la Generalitat, són còmplices en l’aplicació del projecte impulsat per la troica, i només la ruptura amb l’actual sistema ens permetrà construir un de nou, allunyat dels pressupostos de mercantilitzación de la vida als quals ens trobem sotmesos.

Per a aconseguir açò, el moviment estudiantil ha de seguir avant en aquest cicle de mobilització contra les retallades. En la batalla contra el model d’universitat que s’intenta implantar a través del Pla Bolonya o l’Estratègia Universitat 2015, és fonamental construir llaços de solidaritat amb la resta de la comunitat universitària, els drets de la qual també es troben en perill, i amb els moviments socials que s’enfronten a la privatització de la sanitat, als acomiadaments, als desallotjaments o als atacs contra els drets de les dones i les minories sexuals. Les mesures antisocials i la repressió amb la qual el govern del PP està implantant el seu programa de retallades no ens detindran en la defensa dels drets guanyats per anys d’esforç.

22 d’abril de 2012


¡Sus beneficios o nuestro futuro! Declaración del Área de Estudiantes de IA

22 de abril de 2012

Declaración del Área de Estudiantes de IA ante los recortes en universidad

A pesar del perfil neoconservador y antisocial que el gobierno del Partido Popular mantiene, los anuncios de nuevos recortes y contrarreformas a nuestro sistema público de educación no dejan de conmocionar a buena parte de la sociedad civil. Primero fue el recorte de 3.000 millones de euros -un 27% del total- de la financiación pública dedicada a educación, aparecida en la propuesta de Presupuestos Generales del Estado. Ahora el Consejo General de Política Universitaria anuncia una subida de las tasas universitarias superior al 50% sobre la base actual, que supone un incremento en el precio de las matriculas de 540 euros, y la inminente supresión de las titulaciones que no tengan 50 matriculados en primer curso, entre otras medidas. El mismo gobierno que hace tres meses aprobaba -con apoyo del PSOE- entregar a la banca más de 25.000 millones de euros de las arcas públicas, nos dice ahora que no hay dinero para mantener la sanidad y la educación públicas. Se hace cada vez más evidente que las alternativas neoliberales solo benefician al 1% de la población que controla los medios de producción, de comunicación y las instituciones políticas.

Estas medidas, lejos de representar una salida a la crisis, producen un incremento de las diferencias sociales y una sociedad con pocos ricos muy ricos, y muchos pobres más pobres todavía. La reducción del la financiación pública a las universidades supone la mercantilización y la progresiva privatización de los servicios que estas ofrecen. La búsqueda de fuentes privadas de ingresos a la que se ven obligadas las universidades se traduce en el sometimiento de sus actividades docentes e investigadoras a la voluntad de las empresas que invierten en la universidad, y que ya hacen valer sus intereses, privados, a través de los Consejos Sociales universitarios.

En la actual situación social, con un paro juvenil superior al 50% y las perspectivas de futuro de varias generaciones cercenadas por las políticas neoliberales de dictadura de los mercados, el incremento del precio de la matricula universitaria sólo favorece la elitización de la universidad y la división social, entre aquellas personas que pueden pagarse los estudios superiores y las que no, aumentando a su vez la precarización de amplias capas de la sociedad y reduciendo todavía más sus posibilidades laborales y expectativas vitales.

Nosotros, el 99%, las y los que estamos sufriendo la crisis y pagando las consecuencias, tenemos que plantear alternativas políticas. Defender una educación orientada a construir un nuevo modelo social y económico, que priorice las necesidades de las personas y no de los mercados. En el que la que la investigación no esté condicionada por los intereses de las empresas privadas, sino por las necesidades comunes de la sociedad. En el que el acceso a la educación esté garantizado para el conjunto de la población, como condición necesaria para construir una sociedad democrática y participativa.

Sabemos que este cambio de modelo solo puede llevarse a cabo con la movilización colectiva y la lucha en la calle. Las instituciones políticas, desde el gobierno central hasta los rectorados de las universidades, que en casos como el catalán llevan tiempo aplicando los recortes del gobierno de la Generalitat, son cómplices en la aplicación del proyecto impulsado por la troika, y sólo la ruptura con el actual sistema nos permitirá construir uno nuevo, alejado de los presupuestos de mercantilización de la vida a los que nos encontramos sometidos.

Para conseguir esto, el movimiento estudiantil debe seguir adelante en este ciclo de movilización contra los recortes. En la batalla contra el modelo de universidad que se intenta implantar a través del Plan Bolonia o la Estrategia Universidad 2015, es fundamental construir lazos de solidaridad con el resto de la comunidad universitaria, cuyos derechos también se encuentran en peligro, y con los movimientos sociales que se enfrentan a la privatización de la sanidad, a los despidos, a los desalojos o a los ataques contra los derechos de las mujeres y las minorías sexuales. Las medidas antisociales y la represión con la que el gobierno del PP está implantando su programa de recortes no nos detendrán en la defensa de los derechos ganados por años de esfuerzo.


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com