contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dissabte 10 de març de 2012 |
Davant la convocatòria de Vaga General el 29M

Cal mobilitzar-se fins a acabar amb la Reforma Laboral! Que no es malgaste aquesta vegada el nostre esforç!

Declaració d’Esquerra Anticapitalista Confederal

El pròxim 29 de Març, Dijous, els sindicats nacionalistes de Galiza i Euskadi, i els sindicats UGT i CCOO convoquen a la Vaga General contra la reforma laboral i a favor dels serveis públics. El govern del Partit Popular, secundat per CIU, i fins i tot encoratjat per a anar més enllà per UPyD, pretén imposar la major agressió laboral que es recorda en molt temps. Amb ella se cerca polvoritzar el model relacions laborals vigent fins a ara i fer-lo semblant al desregulat ja existent en l’àmbit anglosaxó. Es tracta d’una guerra social declarada que atempta contra els drets fonamentals del món del treball i contra els instruments bàsics de defensa dels mateixos.

Enfront d’aquells que plantegen una Vaga General amb un mer propòsit electoral (per a influir en les eleccions andalusa i asturiana) creiem que cal mirar amb més perspectiva, tenint com objectiu un canvi radical de política, que siga favorable a la classe treballadora. Enfront d’aquells que durant temps han fet abandó de la seua iniciativa i responsabilitat, per a només moure’s ara arrossegats per les circumstàncies, limitant el seu horitzó a la convocatòria d’un dia i cercant en l’immediat pactes impossibles, cal dir que cal donar continuïtat i profunditat a la lluita que s’inicia.

La Vaga General ni és una fi en si mateixa, ni és el final del camí. Just el contrari, ha de ser l’inici d’una llarga i dura batalla que s’ha de mantenir fins a derrocar aquesta reforma laboral i que ha de tenir el propòsit de desautoritzar al govern tant en la seua política d’eliminació dels drets socials i de deterioració i privatització dels serveis públics; com en la de rescat al sector bancari, secundant la política orquestrada per la burgesia europea en tota la UE.

Hem de fer públiques de la manera més àmplia possible les raons que justifiquen la lluita contra aquesta històrica agressió, i preparar les condicions per a alçar alternatives en ruptura amb les polítiques d’ajustament.

La VG ha de ser un èxit, copejant on més els dol, parant la producció i alterant de manera molt visible la normalitat quotidiana. Aquesta no ha de ser una Vaga d’ací “no passa res, demà serà altre dia”. Cal donar-los entendre que “ací està passant molt” i que el “dia després” de la Vaga va a ser distint, perquè hauran perdut una part del seu poder i de la seua legitimitat.

La VG és fonamental per a trencar la involució conservadora del sindicalisme majoritari, qüestionar a les seus passives i desorientades direccions i espentar a les seues estructures a posar-se al servei del moviment obrer, acabant així amb un sindicalisme que només persegueix salvar al seu aparell. Ha de ser un bon moment per a constituir i assentar comitès de suport, assemblees i grups que s’organitzen per a preparar les barricades de la lluita: en el carrer, contra el govern i la patronal i en els sindicats, per a desallotjar a les direccions no conseqüents amb aquesta línia de combat.

Perquè aquesta VG no siga la mera avantsala de qualsevol fantasmagórica negociació, cal reclamar que es vaja definint ja, per a després d’ella, un calendari de combat que impulse mobilitzacions sostingudes en el temps, que es concentren en els sectors estratègics i que de forma rotatòria paren els sectors de transport, energètics, de comunicacions, industrials, etc... La VG ha de ser un inici, i com a tal ha de ser presentada, ja que d’aqueixa forma s’estimularà molt més la participació de la classe treballadora i s’eliminaran justificades desconfiances sobre futurs i frustrants pactes, com el produït després de la VG del 29-S.

Si aquesta batalla que cal mantenir ara no es lliura de manera conseqüent, cada vegada serà més difícil defensar-se i els nostres drets desparecerán. Organitzem doncs la lluita i posem fi a una Reforma Laboral que només serveix als banquers, grans empresaris i polítics corruptes!.

Aquesta Vaga General del 29M, que Esquerra Anticapitalista impulsarà amb vocació unitària amb totes les seues forces... Serà només el principi!!

A la Vaga General!!

Mobilització fins a acabar amb la Reforma Laboral!!

Assemblees i comitès de lluita en els centres de treball i en les fàbriques!!

Què no es malgaste aquesta vegada el nostre esforç!!


El próximo 29 de Marzo, Jueves, los sindicatos nacionalistas de Galiza y Euskadi, y los sindicatos UGT y CCOO convocan a la Huelga General contra la reforma laboral y a favor de los servicios públicos. El gobierno del Partido Popular, secundado por CiU, e incluso alentado para ir más allá por UPyD, pretende imponer la mayor agresión laboral que se recuerda en mucho tiempo. Con ella se busca pulverizar el modelo relaciones laborales vigente hasta ahora y hacerlo semejante al desregulado ya existente en el ámbito anglosajón. Se trata de una guerra social declarada que atenta contra los derechos fundamentales del mundo del trabajo y contra los instrumentos básicos de defensa de los mismos.

Frente a aquellos que plantean una Huelga General con un mero propósito electoral (para influir en las elecciones andaluza y asturiana) creemos que hay que mirar con más perspectiva, teniendo como objetivo un cambio radical de política, que sea favorable a la clase trabajadora. Frente a aquellos que durante tiempo han hecho dejación de su iniciativa y responsabilidad, para sólo moverse ahora arrastrados por las circunstancias, limitando su horizonte a la convocatoria de un día y buscando en lo inmediato pactos imposibles, hay que decir que es preciso dar continuidad y profundidad a la lucha que se inicia.

La Huelga General ni es un fin en sí mismo, ni es el final del camino. Justo lo contrario, ha de ser el inicio de una larga y dura batalla que se ha de mantener hasta derribar esta reforma laboral y que ha de tener el propósito de desautorizar al gobierno tanto en su política de eliminación de los derechos sociales y de deterioro y privatización de los servicios públicos; como en la de rescate al sector bancario, secundando la política orquestada por la burguesía europea en toda la UE.

Debemos hacer públicas de la manera más amplia posible las razones que justifican la lucha contra esta histórica agresión, y preparar las condiciones para levantar alternativas en ruptura con las políticas de ajuste.

La HG debe ser un éxito, golpeando donde más les duele, parando la producción y alterando de manera muy visible la normalidad cotidiana. Ésta no ha de ser una Huelga de “aquí no pasa nada, mañana será otro día”. Hay que darles entender que “aquí está pasando mucho” y que el “día después” de la Huelga va a ser distinto, porque habrán perdido una parte de su poder y de su legitimidad.

La HG es fundamental para poner en jaque la involución conservadora del sindicalismo mayoritario, cuestionar a sus pasivas y desorientadas direcciones y empujar a sus estructuras a ponerse al servicio del movimiento obrero, acabando así con un sindicalismo que sólo persigue salvar a su aparato. Debe ser un buen momento para constituir y asentar comités de apoyo, asambleas y grupos que se organicen para preparar las barricadas de la lucha: en la calle, contra el gobierno y la patronal y en los sindicatos, para desalojar a las direcciones no consecuentes con esta línea de combate.

Para que esta HG no sea la mera antesala de cualquier fantasmagórica negociación, hay que reclamar que se vaya definiendo ya, para después de ella, un calendario de combate que impulse movilizaciones sostenidas en el tiempo, que se concentren en los sectores estratégicos y que de forma rotatoria paren los sectores de transporte, energéticos, de comunicaciones, industriales, etc... La HG ha de ser un inicio, y como tal ha de ser presentada, ya que de esa forma se estimulará mucho más la participación de la clase trabajadora y se eliminarán justificadas desconfianzas sobre futuros y frustrantes pactos, como el producido tras la HG del 29-S.

Si esta batalla que hay que mantener ahora no se libra de manera consecuente, cada vez será más difícil defenderse y nuestros derechos desparecerán. ¡Organicemos pues la lucha y pongamos fin a una Reforma Laboral que sólo sirve a los banqueros, grandes empresarios y políticos corruptos!.

Esta Huelga General del 29M, que Izquierda Anticapitalista impulsará con vocación unitaria con todas sus fuerzas... ¡¡Será sólo el principio!!

¡¡A la Huelga General!!

¡¡Movilización hasta acabar con la Reforma Laboral!!

¡¡Asambleas y comités de lucha en los centros de trabajo y en las fábricas!!

¡¡Qué no se malgaste esta vez nuestro esfuerzo!!


29 de Març: Per què cal recolzar la vaga general?

Pamflet ESAN

Perquè en moltes famílies treballadores la major part de la gent està sense treball, i amb les retallades i la reforma laboral no es crea ocupació i el que hi ha es destrueix.

Perquè la major part de la gent que treballa cobra sous molt baixos i la reforma laboral no serveix per a augmentar els salaris

Perquè les condicions de treball que ens ofereixen són penoses i la reforma laboral no serveix per a millorar-les

Perquè tenir dret a una pensió de jubilació o a una pensió digna és difícil o impossible per a milions de persones i la reforma laboral no serveix per a millorar les pensions

Aleshores, perquè serveixen la reforma laboral i les retallades?

• Per a disminuir els salaris

• Per a disminuir les despeses socials, en educació i en sanitat per a la gent treballadora

• Per a disminuir la ja escassa capacitat dels sindicats per a defensar els drets de la gent treballadora en les empreses i donar tot el poder als empresaris

• Per a augmentar la inseguretat i la por de la gent treballadora

• Perquè l’estat pague, a costa de la gent treballadora, el deute contret pels grans capitalistes i els bancs.

El gran objectiu real i ocult de la reforma és augmentar els guanys i el poder dels empresaris a costa dels salaris i els drets de les classes treballadores.

L’objectiu de les retallades i de la reforma és aprofitar la crisi perquè alguns rics, amb noms i cognoms, isquen guanyant més diners i perquè els rics en el seu conjunt manen més sobre la gent treballadora del que ho fan ara.

Que ningú pense que si no detenim les agressions, aquestes van a parar. Al contrari. Aniran a més. No caben reformes estètiques del Decret de Reforma Laboral. Solament és possible acceptar-ho o tombar-ho.

Els rics ja tenen els seus diners fora de perill, ara ens toca a dir-los que ja n’hi ha prou de mentir-nos i robar-nos, que no pagarem els seus deutes.

És hora d’unir-nos, és hora de lluitar i de guanyar!!

29 de Marzo: Por qué hay que apoyar la huelga general?

Pamflet ESAN

Porque en muchas familias trabajadoras la mayor parte de la gente esta sin trabajo, y con los recortes y la reforma laboral no se crea empleo y el que hay se destruye.

Porque la mayor parte de la gente que trabaja cobra sueldos muy bajos y la reforma laboral no sirve para aumentar los sueldos

Porque las condiciones de trabajo que nos ofrecen son penosas y la reforma laboral no sirve para mejorarlas

Porque tener derecho a una pensión de jubilación o a una pensión digna es difícil o imposible para millones de personas y la reforma laboral no sirve para mejorar las pensiones

Entonces, para que sirven la reforma laboral y los recortes?

• Para disminuir los salarios

• Para disminuir los gastos sociales, en educación y en sanidad para la gente trabajadora

• Para disminuir la ya escasa capacidad de los sindicatos para defender los derechos de la gente trabajadora en las empresas y dar todo el poder a los empresarios

• Para aumentar la inseguridad y el miedo de la gente trabajadora

• Para que el estado pague, a costa de la gente trabajadora, la deuda contraida por los grandes capitalistas y los bancos.

El gran objetivo real y oculto de la reforma es aumentar las ganancias y el poder de los empresarios a costa de los salarios y los derechos de las clases trabajadoras.

El objetivo de los recortes y de la reforma es aprovechar la crisis para que algunos ricos, con nombres y apellidos, salgan ganando más dinero y para que los ricos en su conjunto manden más sobre la gente trabajadora de lo que lo hacen ahora.

Que nadie piense que si no detenemos las agresiones, estas van a parar. Al contrario. Irán a más. No caben reformas estéticas del Decreto de Reforma Laboral. Solo es posible aceptarlo o tumbarlo.

Los ricos ya tienen su dinero a salvo, ahora nos toca a nosotras y a nosotros decirles que ya basta de mentirnos y robarnos, que no pagaremos sus deudas.

Es hora de unirnos, es hora de luchar y de ganar!!


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Pamflet Vaga 29M_Comarques
PDF - 621.2 kB , 0 x 0 pixels
 
Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com