contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dilluns 6 de febrer de 2012 |
15M Consulta Popular. Una proposta de mobilització democràtica

Grup de Treball Consulta Popular 15M

Des de setembre de 2011, un grup de treball sorgit de les assemblees del moviment 15M a Catalunya duu a terme un singular projecte de consulta popular.

A diferència d’altres iniciatives consultives que s’impulsen a l’Estat espanyol per a modificar aspectes de la Constitució o aconseguir l’elaboració de determinades lleis, la Consulta Popular 15M vol, fonamentalment, generar debat social i opinió pública al marge dels grans mitjans de comunicació, difondre conceptes i iniciatives que permeten entendre i enfrontar-se a les agressions neoliberals, i mobilitzar la ciutadania desemmascarant la falta de democràcia del sistema polític, demostrant que tenim la capacitat i la necessitat de decidir de manera directa sobre els temes que ens afecten.

Per tot açò, es proposa que la consulta es duga a terme des del si d’assemblees ciutadanes, associacions de veïns, ONG, sindicats i entitats que actuen en un àmbit territorial o sectorial concret, i que siguen elles els qui gestionen la consulta, acostant-la el més possible a un procés de democràcia participativa, autogestionada i autofinançada.

Els eixos de la consulta

Aquest procés de mobilització democràtica s’ha concretat entorn de cinc eixos temàtics:

- Democràcia participativa i sistema electoral.

- Deute financer i deute extern. Auditoria ciutadana.

- Privatització dels béns públics i retallades dels drets socials i mediambientals.

- Model d’espai urbà i dret a un habitatge digne.

- Drets laborals.

Addicionalment, es preveu que els col·lectius que duguen a terme la consulta decidisquen i incloguen preguntes específiques relacionades amb el seu àmbit d’actuació: barri, poble, centre d’ensenyament o de treball, etc.

El procés consultiu

Els primers passos s’han donat mitjançant el debat amb col·lectius experts en els eixos temàtics de la consulta, amb la finalitat de focalitzar-los i elaborar una documentació de síntesi, divulgativa, i que facilite el debat social i la presa de consciència (fins al 15 de març de 2012).

El pas posterior consistirà en un període de presentació pública de la documentació (tant a través d’Internet com de manera presencial), juntament amb una selecció de preguntes sobre les quals es demanarà opinió per a arribar a decidir les cinc úniques preguntes que es presentaran a la ciutadania (15 de març a 15 de maig).

Les preguntes es podran respondre mitjançant un sistema de paperetes que gestionaran els col·lectius voluntaris, entre el 15 de maig i finals de juliol. Podran emetre la seua opinió les persones empadronades en l’Estat espanyol, majors de 16 anys, identificant-se amb el seu DNI, NIE o document acreditatiu per a evitar duplicitats en la participació.

Finalment, hi haurà un període d’avaluació i difusió dels resultats, tant de les cinc preguntes unificades, com de les preguntes particulars que haja plantejat cada col·lectiu en el seu àmbit.

Àmbit i resultats de la consulta

Encara que ara com ara està focalitzada a Catalunya, s’està en contacte amb col·lectius d’altres comunitats per a impulsar-la en tot l’Estat.

El futur de la consulta està vinculat a l’evolució del moviment 15M en els pròxims mesos, però aquesta iniciativa pot ser una de les actuacions que contribuïsquen a generar força social i opinió pública més enllà de les persones i col·lectius que participen activament en el moviment 15M i contribuir a la seua extensió organitzativa en el si de la societat civil.

Els resultats quantitatius i qualitatius de la Consulta Popular 15M també contribuiran a donar suport i legitimar altres iniciatives consultives sobre temes específics a través de sistemes de democràcia directa: referèndums vinculants, iniciatives legislatives populars (ILP’s), o uns altres.

Per a obtenir més informació:


Telèfon: 648 691 58M


Twitter: @Consulta15M


Facebook Consulta Popular 15M


Correu: consultapopular15m@gmail.com


Blog: http://consultapopular15m.wordpress.com

Font: mientrastanto.org


A la mateixa secció:


El “momento populista”: Chantal Mouffe: la “postdemocracia” y la izquierda


Present i bagatge de la lluita no-violenta


El Kurdistán libertario nos atañe


Entrevista con Eric Toussaint: Para mantener una línea de cambios profundos, es fundamental la autoorganización de la población y la presión popular sobre los gobiernos


Mélenchon, Francia Insumisa, populismo


Catalunya: ¿De comunes a eurocomunes?


1917-2017. Repensar la revolución


Euskal Herría: Asamblea de EH Bildu, las formaciones se comprometen a "pasar de ser una coalición a un sujeto político"


Per una perspectiva radical a Europa. Pròleg del llibre ’Sobiranies: una proposta contra el capitalisme’ (Espai Fàbrica, 2017)


Francia: ¿Ponemos el grito en el cielo sobre Poutou en nombre del voto útil?

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com