contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dilluns 6 de febrer de 2012 | Manuel
15M Consulta Popular. Una proposta de mobilització democràtica

Grup de Treball Consulta Popular 15M

Des de setembre de 2011, un grup de treball sorgit de les assemblees del moviment 15M a Catalunya duu a terme un singular projecte de consulta popular.

A diferència d’altres iniciatives consultives que s’impulsen a l’Estat espanyol per a modificar aspectes de la Constitució o aconseguir l’elaboració de determinades lleis, la Consulta Popular 15M vol, fonamentalment, generar debat social i opinió pública al marge dels grans mitjans de comunicació, difondre conceptes i iniciatives que permeten entendre i enfrontar-se a les agressions neoliberals, i mobilitzar la ciutadania desemmascarant la falta de democràcia del sistema polític, demostrant que tenim la capacitat i la necessitat de decidir de manera directa sobre els temes que ens afecten.

Per tot açò, es proposa que la consulta es duga a terme des del si d’assemblees ciutadanes, associacions de veïns, ONG, sindicats i entitats que actuen en un àmbit territorial o sectorial concret, i que siguen elles els qui gestionen la consulta, acostant-la el més possible a un procés de democràcia participativa, autogestionada i autofinançada.

Els eixos de la consulta

Aquest procés de mobilització democràtica s’ha concretat entorn de cinc eixos temàtics:

- Democràcia participativa i sistema electoral.

- Deute financer i deute extern. Auditoria ciutadana.

- Privatització dels béns públics i retallades dels drets socials i mediambientals.

- Model d’espai urbà i dret a un habitatge digne.

- Drets laborals.

Addicionalment, es preveu que els col·lectius que duguen a terme la consulta decidisquen i incloguen preguntes específiques relacionades amb el seu àmbit d’actuació: barri, poble, centre d’ensenyament o de treball, etc.

El procés consultiu

Els primers passos s’han donat mitjançant el debat amb col·lectius experts en els eixos temàtics de la consulta, amb la finalitat de focalitzar-los i elaborar una documentació de síntesi, divulgativa, i que facilite el debat social i la presa de consciència (fins al 15 de març de 2012).

El pas posterior consistirà en un període de presentació pública de la documentació (tant a través d’Internet com de manera presencial), juntament amb una selecció de preguntes sobre les quals es demanarà opinió per a arribar a decidir les cinc úniques preguntes que es presentaran a la ciutadania (15 de març a 15 de maig).

Les preguntes es podran respondre mitjançant un sistema de paperetes que gestionaran els col·lectius voluntaris, entre el 15 de maig i finals de juliol. Podran emetre la seua opinió les persones empadronades en l’Estat espanyol, majors de 16 anys, identificant-se amb el seu DNI, NIE o document acreditatiu per a evitar duplicitats en la participació.

Finalment, hi haurà un període d’avaluació i difusió dels resultats, tant de les cinc preguntes unificades, com de les preguntes particulars que haja plantejat cada col·lectiu en el seu àmbit.

Àmbit i resultats de la consulta

Encara que ara com ara està focalitzada a Catalunya, s’està en contacte amb col·lectius d’altres comunitats per a impulsar-la en tot l’Estat.

El futur de la consulta està vinculat a l’evolució del moviment 15M en els pròxims mesos, però aquesta iniciativa pot ser una de les actuacions que contribuïsquen a generar força social i opinió pública més enllà de les persones i col·lectius que participen activament en el moviment 15M i contribuir a la seua extensió organitzativa en el si de la societat civil.

Els resultats quantitatius i qualitatius de la Consulta Popular 15M també contribuiran a donar suport i legitimar altres iniciatives consultives sobre temes específics a través de sistemes de democràcia directa: referèndums vinculants, iniciatives legislatives populars (ILP’s), o uns altres.

Per a obtenir més informació:


Telèfon: 648 691 58M


Twitter: @Consulta15M


Facebook Consulta Popular 15M


Correu: consultapopular15m@gmail.com


Blog: http://consultapopular15m.wordpress.com

Font: mientrastanto.org


A la mateixa secció:


El “momento populista”: Chantal Mouffe: la “postdemocracia” y la izquierda


Present i bagatge de la lluita no-violenta


El Kurdistán libertario nos atañe


Entrevista con Eric Toussaint: Para mantener una línea de cambios profundos, es fundamental la autoorganización de la población y la presión popular sobre los gobiernos


Mélenchon, Francia Insumisa, populismo


Catalunya: ¿De comunes a eurocomunes?


1917-2017. Repensar la revolución


Euskal Herría: Asamblea de EH Bildu, las formaciones se comprometen a "pasar de ser una coalición a un sujeto político"


Per una perspectiva radical a Europa. Pròleg del llibre ’Sobiranies: una proposta contra el capitalisme’ (Espai Fàbrica, 2017)


Francia: ¿Ponemos el grito en el cielo sobre Poutou en nombre del voto útil?

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com