contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 11 de gener de 2012 |
"L’inici de l’inici" dels atacs del PP

Declaració confederal d’Esquerra Anticapitalista

en castellà abaix:

La crisi mundial iniciada el 2008 ha plantejat una disjuntiva clara a tots els governs occidentals: o deixar que s’enfonsi la banca o deixar que s’enfonsi el país. La decisió de tots ells, fossin de dretes o d’"esquerres", ha estat salvar la banca al preu que fos. Després de la seva victòria electoral el PP ha donat una nova volta de rosca en la mateixa direcció, adoptant de manera immediata mesures que suposen una reducció brutal del poder adquisitiu de la classe assalariada i fent recaure el cost de la crisi sobre el 99% de la ciutadania, tal com diu la gent indignada dels EUA.

El pròleg de la regressió social més brutal que, si no ho impedim als carrers, les places i les empreses, haurà conegut aquest país des de la Guerra Civil, consisteix en una bateria de retallades calculada en 8.900 milions, que suposa àmplies reduccions salarials i de personal a l’Administració; modificacions fiscals, amb les quals es pretén recaptar altres 6.200 milions i una actuació múltiple en el sistema financer, amb provisió de 100.000 milions en avals per al sistema bancari i la creació del Banc Dolent, una nova Reforma Laboral està també esperant. Una anàlisi detallada de totes aquestes mesures s’ha inclòs com a annex després d’aquesta Declaració.

Pretenen fer-nos pagar la factura de la crisi a tothom, excepte a les grans fortunes financeres i empresarials que, a la manera dels estaments privilegiats de passats segles de la història, amb prou feines paguen impostos. Un grup reduït de banquers i grans capitalistes, si no fem que canviïn les coses, seran els grans beneficiaris d’aquesta crisi, augmentant les seves fortunes fins a límits insospitats, convertint-se en dèspotes polítics, acabant fins i tot amb aquesta democràcia formal i deixant-nos a la resta en una situació que tindrà poc a envejar a la de la depauperada i desprotegida classe obrera del segle XIX.

Davant aquesta situació, la disposició claudicant de les direccions sindicals majoritàries -que ha transcendit a la premsa aquests dies- a acceptar augments salarials inferiors a la pujada de l’IPC, a que les empreses puguin convertir al seu gust contractes fixos en contractes temporals i que els empresaris puguin imposar mesures de precarització suplementàries fa pensar que les direccions de CCOO i UGT s’han situat en una via suïcida davant el desastre social i econòmic que viurem en els propers mesos i anys. Just en el moment en que s’aguditza la lluita de classes i en la qual és fonamental comptar amb instruments potents per organitzar el combat. Per això, els i les sindicalistes honestes d’aquestes centrals haurien rebel·lar-se contra unes orientacions que converteixen els grans sindicats en còmplices del saqueig que les dretes i la burgesia estan orquestrant.

La lluita és l’únic camí possible davant atacs d’aquesta magnitud. Només mitjançant una mobilització el més unitària possible, intensa i sostinguda en el temps podem posar fre a aquesta barbàrie i el desvergonyiment i prepotència de banquers i grans empresaris. Caldrà tornar als carrers i a les places i també, costi el que costi, estendre el moviment a les fàbriques i centres de treball; serà necessari recórrer a les vagues i a qualsevol forma de lluita que serveixi per enfortir i donar-li durada a la resistència. No podrem fer-ho tot en un dia, però cal dir ben alt i clar ja:

Fins ací hem arribat!

Annex

Les mesures detallades

La primera de les mesures consistirà en una inicial bateria de retallades. Es calcula en 8.900 milions de despesa pública. Consistirà en:

- La reducció de les estructures administratives de segon esglaó, sotssecretaries i direccions generals, amb retallades de despesa del 20%.

- La disminució de les subvencions a partits polítics en un 20% (aproximadament uns 30 milions d’euros) i a sindicats i patronal en el mateix percentatge (55 milions d’estalvi).

- En l’ocupació pública, es congelen els salaris del funcionariat i s’amplia la seva jornada laboral a 37,5 hores, la qual cosa redobla el sacrifici en aquest col·lectiu ja colpejat reiteradament. Es congela la plantilla, amb una taxa nul·la de reposició de les baixes, excepte en el personal docent, hospitals i centres de salut, forces armades i cossos de seguretat de l’Estat, inspecció tributària i laboral, on se substituirà el 10% de les baixes. Un claríssim atac als serveis públics i a la qualitat del servei i de les condicions laborals d’aquests i aquestes professionals.

- La renda d’emancipació de 210 euros es congela: no hi haurà nous beneficiaris d’aquesta paga, i els beneficiaris actuals la mantindran subjectes als límits de quatre anys de percepció i edat màxima de 30 anys. Aquesta tèbia mesura per a l’emancipació juvenil en retirar-la la patiran els col·lectius juvenils més humils.

- S’aplica una moratòria d’un any en la incorporació de nous beneficiaris al sistema de dependència, en la categoria de dependència moderada. El pilar de l’atenció a la dependència sense haver nascut del tot segueix sent avortat, possiblement amb el propòsit de fer d’aquesta activitat un negoci plenament privat.

- Es retarda l’ampliació imposada per la UE del permís de paternitat.

- Es congela el salari mínim interprofessional.

Es modifiquen aspectes del règim fiscal, i es preveu que amb això es recaptaran 6.200 milions d’euros més:

- S’implanta un increment temporal de l’impost sobre la renda (IRPF). Tindrà un caràcter, sorprenentment, progressiu. El primer tram tindrà un gravamen addicional del 0,75%, d’aquí salta a un 2%, el següent el 3%, després el 4%, el 5%, el 6% i fins al 7% a partir dels 300.000 euros de base liquidable, en el que anomenen, sarcàsticament, un "recàrrec de solidaritat". La pujada de l’IRPF als rendiments del treball aprovada pel Govern el dia 30 de desembre afectarà, sobretot, a les classes mitjanes, en retrocés en l’estructura social, que aportaran al voltant de dos terços del nou esforç recaptatori. Si hagués algun tipus de solidaritat, el canvi fiscal s’hauria d’haver orientat a perseguir el frau fiscal (pel que es podrien haver recaptat 30.000 milions, tal com afirma GESTHA) i la major part del qual està a càrrec de l’empresariat i les grans fortunes, haver fet iniciatives que bloquegessin o gravessin al 100% les transaccions amb paradisos fiscals (que disposen entre una quarta i una tercera part del capital internacional), o contra figures com les SICAV, o, encara millor, l’impost de societats. L’increment dels impostos, encara que sigui progressiu i directe, si després no es destina a inversions i despeses favorables a les necessitats de la majoria, no se li pot donar suport.

- L’IRPF recupera la deducció per la compra de l’habitatge que havia eliminat l’anterior govern, i manté l’IVA reduït per a la compra d’immobles. Aquesta mesura no només és ineficaç enmig de la crisi vigent, sinó també injusta per el que té de regressiva, i per desincentivar el lloguer, així com el seu estímul a continuar una bombolla que ja va punxar fa quatre anys.

- En matèria d’habitatge també s’incrementa l’Impost de Béns Immobles, afectant el 50% dels immobles de major valor, mirats municipi a municipi, la qual cosa comporta que no afectarà rics que viuen en municipis molt rics i sí afectarà classes mitjanes que viuen en municipis bastant menys rics.

- Pel que fa a les rendes de capital, el recàrrec impositiu va des dels dos punts extra en el primer tram, quatre punts a partir de 6.000 euros i fins a sis punts a la base liquidable a partir de 24.000 euros. Sent també una modificació progressiva, queda lluny la referència d’equiparar el gravamen, si més no, de les rendes del capital respecte les del treball.

- Sembla que també pròximament, a part d’aquestes, es modificarà a l’alça l’IVA, segons va anunciar Cristóbal Montoro.

S’apunta a una actuació múltiple en el sistema financer.

- S’ha proveït 100.000 milions d’avals per al sistema bancari.

- Es conformarà un Banc Dolent que reunirà, a costa de l’erari públic mitjançant un préstec concedit per Brussel·les, que podria superar els 100.000 o fins i tot ascendir a 175.000 milions d’Euros, actius tòxics de la banca. En aquest cas es preveu que sigui només el sòl. A canvi, la banca haurà de proveir una pèrdua de valor del 50% del sòl, alguna cosa possiblement ajustada a la realitat, i tan sols d’un 20% dels seus immobles, una cosa clarament molt per sobre del que valen. El banc dolent és una iniciativa de socialització de pèrdues, que per artificis no se sumarà al dèficit públic però que res no podrà impedir perquè augmenti el volum del deute públic de l’Estat.

Com bé sabem, hi ha una Reforma Laboral sobre la negociació a la recambra del nou govern. Encara que la seva agenda de continguts no es coneix amb detall, podria repercutir en el major pes dels convenis d’empresa enfront els estatals, -tot i els acords sectorials en contra- la desaparició progressiva dels provincials i la simplificació de contractes. Res descarta que el nou govern vulgui seguir erosionant els drets d’indemnització per acomiadament i que tingui en el punt de mira les prestacions per desocupació, si no ara, si en un termini no gaire llunyà.


“El inicio del inicio” de los ataques del PP

La crisis mundial iniciada en 2008 ha planteado una disyuntiva clara a todos los gobiernos occidentales: o dejar que se hunda la banca o dejar que se hunda el país. La decisión de todos ellos, fueran de derechas o de “izquierdas”, ha sido salvar a la banca al precio que fuera. Tras su victoria electoral el PP ha dado una nueva vuelta de tuerca en la misma dirección, adoptando de manera inmediata medidas que suponen una reducción brutal del poder adquisitivo de la clase asalariada y haciendo recaer el coste de la crisis sobre el 99% de la ciudadanía, tal como dice la gente indignada de los EEUU.

El prólogo de la regresión social más brutal que, si no lo impedimos en las calles, las plazas y las empresas, habrá conocido este país desde la Guerra Civil, consiste en una batería de recortes calculada en 8.900 millones, que supone amplias reducciones salariales y de personal en la Administración; modificaciones fiscales, con las cuales se pretende recaudar otros 6.200 millones y una actuación múltiple en el sistema financiero, con provisión de 100.000 millones en avales para el sistema bancario y la creación del Banco Malo; una nueva Reforma Laboral está también esperando. Un análisis detallado de todas estas medidas se ha incluido como anexo tras esta Declaración.

Pretenden hacernos pagar la factura de la crisis a todo el mundo, salvo a las grandes fortunas financieras y empresariales que, al modo de los estamentos privilegiados de pasados siglos de la historia, apenas pagan impuestos. Un grupo reducido de banqueros y grandes capitalistas, si no hacemos que cambien las cosas, van a ser los grandes beneficiarios de esta crisis, acrecentando sus fortunas hasta límites insospechados, convirtiéndose en déspotas políticos, acabando incluso con esta democracia formal y dejándonos al resto en una situación que tendrá poco que envidiar a la de la depauperada y desprotegida clase obrera del siglo XIX.

Ante esta situación, la disposición claudicante de las direcciones sindicales mayoritarias -que ha trascendido en la prensa estos días- a aceptar aumentos salariales inferiores a la subida del IPC, a que las empresas puedan convertir a su antojo contratos fijos en contratos temporales y que los empresarios puedan imponer medidas de precarización suplementarias hace pensar que las direcciones de CCOO y UGT se han situado en una vía suicida ante la debacle social y económica que viviremos en los próximos meses y años. Justo en el momento en que se agudiza la lucha de clases y en la que es fundamental contar con instrumentos potentes para organizar el combate. Por ello, los y las sindicalistas honestas de esas centrales deberían rebelarse contra unas orientaciones que convierten a los grandes sindicatos en cómplices del saqueo que las derechas y la burguesía están orquestando.

La lucha es el único camino posible ante ataques de tal magnitud. Sólo mediante una movilización lo más unitaria posible, intensa y sostenida en el tiempo podemos poner freno a esta barbarie y a la desvergüenza y prepotencia de banqueros y grandes empresarios. Será preciso volver a las calles y a las plazas y también, cueste lo que cueste, extender el movimiento a las fábricas y centros de trabajo; será necesario recurrir a las huelgas y a cualquier forma de lucha que sirva para fortalecer y darle duración a la resistencia. No lo podremos hacer todo en un día, pero hay que decir bien alto y claro ya:

¡Hasta aquí hemos llegado!

Izquierda Anticapitalista 8-1-12

Anexo

Las medidas detalladas

La primera de las medidas consistirá en una inicial batería de recortes. Se calcula en 8.900 millones de gasto público. Consistirá en:

- La reducción de las estructuras administrativas de segundo escalón, subsecretarías y direcciones generales, con recortes de gasto del 20%.

- La disminución de las subvenciones a partidos políticos en un 20% (aproximadamente unos 30 millones de euros) y a sindicatos y patronal en el mismo porcentaje (55 millones de ahorro).

- En el empleo público, se congelan los salarios del funcionariado y se amplía su jornada laboral a 37,5 horas, lo cual redobla el sacrificio en este colectivo ya golpeado reiteradamente. Se congela la plantilla, con una tasa nula de reposición de las bajas, salvo en el personal docente, hospitales y centros de salud, fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado, inspección tributaria y laboral, donde se sustituirá el 10% de las bajas. Un clarísimo ataque a los servicios públicos y a la calidad del servicio y de las condiciones laborales de estos y estas profesionales.

- La renta de emancipación de 210 euros se congela: no habrá nuevos beneficiarios de esta paga, y los beneficiarios actuales la mantendrán sujetos a los límites de cuatro años de percepción y edad máxima de 30 años. Esta tibia medida para la emancipación juvenil al retirarse la sufrirán los colectivos juveniles más humildes.

- Se aplica una moratoria de un año en la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema de dependencia, en la categoría de dependencia moderada. El pilar de la atención a la dependencia sin haber nacido del todo sigue siendo abortado, posiblemente con el propósito de hacer de esta actividad un negocio plenamente privado.
Se retrasa la ampliación impuesta por la UE del permiso de paternidad.

- Se congela el salario mínimo interprofesional.

Se modifican aspectos del régimen fiscal, y se prevé que con ello se recaudarán 6.200 millones de euros más:

- Se implanta un incremento temporal del Impuesto sobre la Renta(IRPF). Tendrá un carácter, sorprendentemente, progresivo. El primer tramo tendrá un gravamen adicional del 0,75%; de ahí salta a un 2%, el siguiente el 3%, luego el 4%, el 5%, el 6% y hasta el 7% a partir de los 300.000 euros de base liquidable, en lo que llaman, sarcásticamente, un “recargo de solidaridad”. La subida del IRPF a los rendimientos del trabajo aprobada por el Gobierno el día 30 de diciembre afectará, sobre todo, a las clases medias, en retroceso en la estructura social, que aportarán en torno a dos tercios del nuevo esfuerzo recaudatorio. De haber algún tipo de solidaridad, el cambio fiscal debiera haberse orientado a perseguir el fraude fiscal (por el que se podrían haber recaudado 30.000 millones, tal y como afirma GESTHA) y del que está en mayor parte a cargo del empresariado y las grandes fortunas, haber hecho iniciativas que bloqueasen o gravasen al 100% las transacciones con paraísos fiscales (que disponen entre una cuarta y una tercera parte del capital internacional), o contra figuras como las SICAV, o, mejor aún, el Impuesto de sociedades. El incremento de los impuestos, aunque sea progresivo y directo, si luego no se destina a inversiones y gastos favorables a las necesidades de la mayoría, no se puede respaldar.

- El IRPF recupera la deducción por la compra de la vivienda que había eliminado el anterior gobierno, y mantiene el IVA reducido para la compra de inmuebles. Esta medida no sólo será ineficaz en medio de la crisis vigente, sino también injusta por lo regresivo de la misma, y por desincentivar el alquiler, así como su estímulo a continuar una burbuja que ya pinchó hace cuatro años.

- En materia de vivienda también se incrementa el Impuesto de Bienes Inmuebles, afectando al 50% de los inmuebles de mayor valor, vistos municipio a municipio, lo cual comporta que no afectará a ricos que viven en municipios muy ricos y sí afectará a clases medias que viven en municipios bastante menos ricos.

- En cuanto a las rentas de capital, el recargo impositivo va desde los dos puntos extra en el primer tramo, cuatro puntos a partir de 6.000 euros y hasta seis puntos en la base liquidable a partir de 24.000 euros. Siendo también una modificación progresiva, queda lejos la referencia de equiparar el gravamen, cuanto menos, de las rentas del capital respecto a las del trabajo.

- Parece que también próximamente, aparte de éstas, se modificará al alza el IVA, según anunció Cristóbal Montoro.

Se apunta a una actuación múltiple en el sistema financiero:

- Se ha provisto 100.000 millones de avales para el sistema bancario.

- Se va a conformar un Banco Malo que reunirá, a costa del erario público mediante un préstamo concedido de Bruselas, que podría superar los 100.000 o incluso ascender a 175.000 millones de Euros, activos tóxicos de la banca. En este caso se prevé que sea sólo el suelo. A cambio, la banca tendrá que provisionar una pérdida de valor del 50% del suelo, algo posiblemente ajustado a la realidad, y tan sólo de un 20% de sus inmuebles, algo claramente muy por encima de lo que valen. El banco malo es una iniciativa de socialización de pérdidas, que por artificios no se sumará al déficit público pero que nada podrá impedirse para que aumente el volumen de la deuda pública del Estado.

Como bien sabemos, hay una Reforma Laboral sobre negociación en la recámara del nuevo gobierno. Aunque su agenda de contenidos no se conoce con detalle, podría repercutir en el mayor peso para los convenios de empresa frente a los estatales, –a pesar de los acuerdos sectoriales en contrario - la desaparición progresiva de los provinciales y la simplificación de contratos. Nada descarta que el nuevo gobierno quiera seguir erosionando los derechos de indemnización por despido y que tenga en el punto de mira las prestaciones por desempleo, si no ahora, sí en un plazo no muy lejano.


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com