contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimarts 27 de setembre de 2011 |
20N: Una candidatura anticapitalista i desobedient

Declaració d’Esquerra Anticapitalista Confederal

Les eleccions del 20N no seran unes eleccions qualssevol. Van a tenir lloc enmig d’una crisi social i econòmica que no té fi i que s’estén per tota la Unió Europea, situant a l’Estat espanyol en l’ull de l’huracà. Ara més que mai s’ha fet evident que el capitalisme global és incapaç de satisfer les necessitats bàsiques de la majoria de la població i que amenaça la supervivència del conjunt de la humanitat i del planeta a causa de la greu crisi ecològica que ha generat.

Des del 15 de maig, no obstant això, ha quedat clar que la passivitat davant les mesures d’ajustament va quedar arrere. Un llamp d’esperança ha recorregut les places i carrers del nostre país. El moviment iniciat el 15M ha aconseguit combinar la ràbia amb l’esperança, i ha donat així expressió política, però amb “altra forma de fer política”, i simbòlica a la indignació social. El moviment del 15M, i totes les xarxes de resistència i mobilització que poden articular-se amb ell i entorn d’ell, és un moviment sense amo, autoorganitzat i que es representa a si mateix. Aquest és un valor que cal mantenir per sobre de tot, perquè és imprescindible per a la seua maduració i desenvolupament pluralista i unitari. El compromís de les organitzacions de l’esquerra política ha de ser no interferir, no hegemonitzar, no representar al moviment, sinó participar lleialment en ell, aportar capacitats i propostes, contribuir al seu enfortiment, disposades a aprendre cada dia del propi moviment real.

Enfront de tots els intents de fer-nos pagar a tothom la crisi d’aquest sistema és necessari seguir reforçant les lluites socials, amb criteris unitaris i cercant convergències. Però pensem que la resistència social no basta. Cal també una alternativa política anticapitalista l’única lleialtat de la qual estiga en els moviments socials, que mai accepte participar en la gestió del sistema i que sàpia escoltar i aprendre.

Per a nosaltres el fonamental per a canviar aquest sistema és la mobilització al carrer i l’autoorganització de la gent treballadora i de la ciutadania fins a arribar a constituir-se en veritable poder popular, alternatiu a les envellides i corruptes institucions existents. La democràcia és molt més que votar cada quatre anys. Faltaria més! Les eleccions són només un terreny més de lluita. No podem consentir que els partits de sempre monopolitzen el panorama polític del país. Diuen parlar en nom de tothom però en realitat treballen per a una minoria privilegiada. No es tracta de fer el joc al sistema, ni de jugar amb les seues regles. Es tracta d’utilitzar les eleccions per a fer escoltar una veu anticapitalista, ecologista, feminista, internacionalista...que plantege la necessitat de canviar la societat i la vida. L’anticapitalisme ha de formar part del panorama polític en el dia a dia i en les eleccions.

L’esquerra existent no serveix per a canviar el món. Ha cedit enfront dels interessos empresarials o està totalment adaptada al treball institucional i absent de les lluites socials.

En una situació com l’actual, amb el PP-PSOE pactant reformes com la de la Constitució apareix amb força la legítima aspiració a la unitat de tota l’esquerra alternativa. Esquerra Anticapitalista va mantenir una discussió amb Esquerra Unida i altres col·lectius sobre la possibilitat d’una àmplia candidatura unitària. La nostra proposta va ser clara: defensar una candidatura de ruptura lligada a les lluites i basada en un programa anticapitalista, en la decisió de no governar amb el PSOE en les institucions, i formada per activistes i gent ciutadana i no per polítics professionals.

No va ser aquest el plantejament d’IU. Aquesta mai va realitzar un balanç mínimament crític del seu pas per governs com els de Catalunya, Astúries, Balears o els de ciutats emblemàtiques com Sevilla o Gijón, on IU cogovernà amb el PSOE fins a fa uns mesos aplicant polítiques social-liberals. Ara els números no permeten que aquests governs es repetisquen però... i en el cas que en el futur el PSOE es recupere? Sense balanços crítics, la història es repetirà. Tampoc IU va mostrar interès real per a constituir una candidatura sense polítics professionals, defensant una llista formada pels seus dirigents, que duen dècades sent diputats i vivint de la política. Ni per una realitzar una campanya que no estiguera finançada pels bancs o que els parlamentaris rotaren a mitjan legislatura. En aquestes condicions, IA va arribar a la conclusió que no havia una voluntat real per part de la direcció d’IU de girar a l’esquerra tant en les paraules com en els fets.

No tenim dubtes que en IU hi ha gents valuoses i honestes lliurades a la causa de la transformació social. Però lamentablement no és aquest el projecte de la direcció d’aquesta formació, atrapada entre un discurs crític per l’esquerra amb el PSOE i una pràctica molt institucional, incapaç de reconèixer el pèssim balanç de les seues experiències de cogestió amb el PSOE en molts ajuntaments i comunitats autònomes. El mateix succeeix amb opcions com ICV o*Equo, orientades només al treball institucional. Aquest no és el camí

Des de la ferma disposició a participar i a donar suport activament a les iniciatives i mobilitzacions socials que en els pròxims mesos sens dubte van a intensificar-se, Esquerra Anticapitalista ha decidit presentar candidatures anticapitalistes i desobedients a les pròximes eleccions generals del 20N. No anem a presentar, no obstant això, candidatura a Euskal Herria, on realitzarem “altra campanya” alternativa. La candidatura serà “Anticapitalista” perquè volem canviar el món de base. “Desobedient” perquè no acceptem les regles d’un sistema fet a la mesura dels poders financers. La nostra és una candidatura en construcció disposada a sumar voluntats diverses, totes elles compromeses amb la transformació radical de la societat.

Farem una campanya combativa i alternativa, amb propostes de ruptura i respectuosa amb les lluites socials i el moviment del 15M, a qui ningú representa. Durant aquests mesos de campanya estarem com sempre presents en les lluites i ens bolcarem en el moviment si, com tothom espera, és capaç de desafiar i posar entre les cordes al procés electoral com ja va fer en les passades eleccions, respectant que al seu si existeixen opinions molt diverses sobre el 20N.

Les candidatures que anem presentar afronten una Llei Electoral escandalosament antidemocràtica. Als problemes de sempre s’afig la reforma aprovada al gener passat per la qual s’obliga a tots els partits i coalicions que no tinguen representació parlamentària a arreplegar el 0,1% de les signatures de les persones amb dret a vot en cadascuna de les circumscripcions per les quals es vulguen presentar... en un termini de poc més de 15 dies. Així, una candidatura que es vulga presentar en les 51 circumscripcions de l’Estat espanyol hauria d’arreplegar més de 35.000 signatures. La Llei electoral pretén convertir cada vegada més les eleccions en un club privat on està reservat el dret d’admissió. No ens volen ací. Però no anem a posar-s’ho fàcil.

Esquerra Anticapitalista ha començat el procés de recollida de signatures amb el propòsit clar de denunciar aquesta imposició antidemocràtica i presentar candidatures al marge dels partits tradicionals. Esperem contar amb l’aval de milers de persones amb sensibilitat democràtica que volen que una candidatura com aquesta puga estar present en les eleccions.

Sens dubte, perquè altre món siga possible, altra esquerra és necessària.

El 20N desobeeix. Dóna suport a l’anticapitalisme.20N: Una candidatura anticapitalista y desobediente


Declaración de Izquierda Anticapitalista

Las elecciones del 20N no serán unas elecciones cualesquiera. Van a tener lugar en medio de una crisis social y económica que no tiene fin y que se extiende por toda la Unión Europea, situando al Estado español en el ojo del huracán. Ahora más que nunca se ha hecho evidente que el capitalismo global es incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la mayoría de la población y que amenaza la supervivencia del conjunto de la humanidad y del planeta debido a la grave crisis ecológica que ha generado.

Desde el 15 de mayo, sin embargo, ha quedado claro que la pasividad antes las medidas de ajuste quedó atrás. Un rayo de esperanza ha recorrido las plazas y calles de nuestro país. El movimiento iniciado el 15M ha conseguido combinar la rabia con la esperanza, y ha dado así expresión política, pero con “otra forma de hacer política”, y simbólica a la indignación social. El movimiento del 15M, y todas las redes de resistencia y movilización que pueden articularse con él y en torno a él, es un movimiento sin dueño, autoorganizado y que se representa a sí mismo. Éste es un valor que hay que mantener por encima de todo, porque es imprescindible para su maduración y desarrollo pluralista y unitario. El compromiso de las organizaciones de la izquierda política debe ser no interferir, no hegemonizar, no representar al movimiento, sino participar lealmente en él, aportar capacidades y propuestas, contribuir a su fortalecimiento, dispuestas a aprender cada día del propio movimiento real.

Frente a todos los intentos de hacernos pagar a tod@s la crisis de este sistema es necesario seguir reforzando las luchas sociales, con criterios unitarios y buscando convergencias. Pero pensamos que la resistencia social no basta. Es necesario también una alternativa política anticapitalista cuya única lealtad esté en los movimientos sociales, que nunca acepte participar en la gestión del sistema y que sepa escuchar y aprender.

Para nosotr@s lo fundamental para cambiar este sistema es la movilización en la calle y la autoorganización de la gente trabajadora y de la ciudadanía hasta llegar a constituirse en verdadero poder popular, alternativo a las decrépitas instituciones existentes. La democracia es mucho más que votar cada cuatro años. ¡Faltaría más! Las elecciones son sólo un terreno más de lucha. No podemos consentir que los partidos de siempre monopolicen el panorama político del país. Dicen hablar en nombre de tod@s pero en realidad trabajan para una minoría privilegiada. No se trata de hacer el juego al sistema, ni de jugar con sus reglas. Se trata de utilizar las elecciones para hacer escuchar una voz anticapitalista, ecologista, feminista, internacionalista...que a plantee la necesidad de cambiar la sociedad y la vida. El anticapitalismo debe formar parte del panorama político en el día a día y en las elecciones.

La izquierda existente no sirve para cambiar el mundo. Ha claudicado frente a los intereses empresariales o está totalmente adaptada al trabajo institucional y ausente de las luchas sociales.

En una situación como la actual, con el PP-PSOE pactando reformas como la de la Constitución aparece con fuerza la legítima aspiración a la unidad de toda la izquierda alternativa. Izquierda Anticapitalista mantuvo una discusión con Izquierda Unida y otros colectivos sobre la posibilidad de una amplia candidatura unitaria. Nuestra propuesta fue clara: defender una candidatura de ruptura ligada a las luchas y basada en un programa anticapitalista, en la decisión de no gobernar con el PSOE en las instituciones, y formada por activistas y ciudadan@s y no por políticos profesionales.

No fue este el planteamiento de IU. Ésta nunca realizó un balance mínimamente crítico de su paso por gobiernos como los de Catalunya, Asturies, Baleares o los de ciudades emblemáticas como Sevilla o Gijón, donde IU cogobernó con el PSOE hasta hace unos meses aplicando políticas social-liberales . Ahora los números no permiten que estos gobiernos se repitan pero ¿y en el supuesto de que en el futuro el PSOE se recupere? Sin balances críticos, la historia se repetirá. Tampoco IU mostró interés real para constituir una candidatura sin políticos profesionales, defendiendo una lista formada por sus dirigentes, que llevan décadas siendo diputados y viviendo de la política. Ni por una realizar una campaña que no estuviera financiada por los bancos o en que los parlamentarios rotaran a mitad de legislatura. En estas condiciones, IA llegó a la conclusión de que no había una voluntad real por parte de la dirección de IU de girar a la izquierda tanto en las palabras como en los hechos.

No tenemos dudas de que en IU hay gentes valiosas y honestas entregadas a la causa de la transformación social. Pero lamentablemente no es este el proyecto de la dirección de esta formación, atrapada entre un discurso crítico por la izquierda con el PSOE y una práctica muy institucional, incapaz de reconocer el pésimo balance de sus experiencias de cogestión con el PSOE en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo mismo sucede con opciones como ICV o Equo, orientadas sólo al trabajo institucional. Este no es el camino.

Desde la firme disposición a participar y apoyar activamente las iniciativas y movilizaciones sociales que en los próximos meses sin duda van a intensificarse, Izquierda Anticapitalista ha decidido presentar candidaturas anticapitalistas y desobedientes a las próximas elecciones generales del 20N. No vamos a presentar, sin embargo, candidatura en Euskal Herria, donde realizaremos “otra campaña” alternativa. La candidatura será “Anticapitalista” porque queremos cambiar el mundo de base. “Desobediente” porque no aceptamos las reglas de un sistema hecho a la medida de los poderes financieros. La nuestra es una candidatura en construcción dispuesta a sumar voluntades diversas, todas ellas comprometidas con la transformación radical de la sociedad.

Haremos una campaña combativa y alternativa, con propuestas de ruptura y respetuosa con las luchas sociales y el movimiento del 15M, a quien nadie representa. Durante estos meses de campaña estaremos como siempre presentes en las luchas y nos volcaremos en el movimiento si, como tod@s esperamos, es capaz de desafiar y poner en jaque al proceso electoral como ya hizo en las pasadas elecciones, respetando que en su seno existen opiniones muy diversas sobre el 20N.

La candidatura que presentamos afronta una Ley Electoral escandalosamente antidemocrática. A los problemas de siempre se añade la reforma aprobada en enero pasado por la que se obliga a todos los partidos y coaliciones que no tengan representación parlamentaria a recoger el 0,1% de las firmas de las personas con derecho a voto en cada una de las circunscripciones por las que se quieran presentar... en un plazo de poco más de 15 días. Así, una candidatura que se quiera presentar en las 51 circunscripciones del Estado español debería recoger más de 35.000 firmas. La Ley electoral pretende convertir cada vez más las elecciones en un club privado donde está reservado el derecho de admisión. No nos quieren ahí. Pero no vamos a ponérselo fácil.

Izquierda Anticapitalista ha empezado el proceso de recogida de firmas con el propósito claro de denunciar esta imposición antidemocrática y presentar una candidatura al margen de los partidos tradicionales. Esperamos contar con el aval de miles de personas con sensibilidad democrática que quieren que una candidatura como ésta pueda estar presente en las elecciones.

Sin duda, para que otro mundo sea posible, otra izquierda es necesaria.

El 20N desobedece. Apoya a l@s anticapitalist@s.


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com