contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 10 de juny de 2011 |
No al pacte de l’Euro: No som mercaderia en mans de polítics i banquers. EL 19-J PREN EL CARRER


en castellano abajo

El 19 d’abril, la Comissió d’Economia i Assumptes Monetaris (ECON) del Parlament Europeu aprovà sis paquets de mesures per “reforçar el control pressupostari i la coordinació de les polítiques econòmiques a la zona euro”. Mesures que seran aprovades pel propi Parlament aquest mes de juny sense pràcticament temps per a la seua discussió.

Algunes d’aquestes mesures consisteixen en la vinculació dels salaris a la productivitat, augmentar l’edat de jubilació i traspassar fons als plans privats de jubilació, introduir a les Constitucions dels Estats l’obligatorietat de limitar els dèficits públics, establir un calendari per a la reducció del Deute Públic i disciplinar els països amb desequilibris macroeconòmics greus, incloent-hi la falta de competitivitat però no l’atur.

El Pacte de l’euro: què és i com ens afecta?

El Pacte de l’euro és un nou atemptat contra la democràcia. UN COP MÉS.

UN COP MÉS, els governants europeus fan seua la política corrupta i covard amb l’únic objectiu de beneficiar les grans corporacions financeres.

El pròxim 27 de juny, tots els governs europeus, entre ells el de l’Estat espanyol, signen a Brussel·les el gran atracament socioeconòmic d’abast internacional: l’anomenat Pacte de l’Euro, pel qual els polítics de la Unió Europea es posen d’acord per legislar a les ordre del Fons Monetari Internacional (FMI), Banc Central Europeu (BCE) i el Banc Mundial (BM).

En el cas de no complir aquestes ordres, les agències de qualificació que han portat a Grècia, Irlanda o Portugal a la fallida (Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch) començaran de nou els seus atacs.

Què se signa quan es ratifica el Pacte de l’Euro?

-  Els salaris del sector públic hauran d’estar en consonància amb la competitivitat del sector privat, ÉS A DIR: noves retallades al sector públic que haurà d’oferir els mateixos beneficis que els salaris irrisoris del sector privat i l’augment de les jornades laborals. Inclosa la disminució notable dels treballorxs públics.

-  Per a això, tots els països hauran d’ajustar les seues lleis a allò que dicten els bancs, ÉS A DIR: un cop més els països no legislaran en favor dels interessos de la ciutadania i sí ho faran a favor de les grans corporacions bancàries i els mercats.

-  S’endarreriran les ajudes a la jubilació en tots els països d’acord amb l’esperança de vida.

- Foment de la competitivitat: vincular els salaris amb la productivitat, tal i com s’ha començat a fer ja a l’Estat espanyol amb l’última reforma laboral que advoca per flexibilitzar els acomiadament, convenis i contractes. D’aquesta forma es posa en perill l’actual sistema de negociació col·lectiva.

-  Impulsar l’acomiadament barat i les Empreses de Treball Temporal (ETT). Els bancs rebaixaran la fiscalitat per incentivar la contractació dels treballadors. D’aquesta manera s’està enderrocant el Sistema de Seguretat Social i s’anirà introduint la figura del “becari i precari perpetu”.

- Congelació de totes les pensions.

-  Reducció d’ajudes socials.

-  Reducció dels sistemes de protecció social, empitjorant la Seguretat social.

- Reducció la despesa en l’educació pública de manera què, empitjorant-la, es promoga i se n’afavorisca la privatització.

- Augment dels impostos directes i indirectes a la ciutadania i a les PYME i penalització en cas de no complir amb el pagament d’aquestos impostos a través de multes, interessos, comissions, etc.

- Canvis en la nostra constitució i en la dels països signants amb la finalitat “d’ajustar l’economia segons els paràmetres del FMI i el Banc Mundial”, amb la conseqüent pèrdua de la sobirania dels pobles.

UN COP MÉS, els governs no utilitzen el poder polític per legislar i frenar els provocadors de la crisi com ara la banca internacional i els grans fons especulatius, per exemple, intervenint a les corporacions financeres, sinó que a més amb la signatura del Pacte de l’Euro reforçaran les grans corporacions financeres i adoptaran polítiques que interessen a la banca i a les grans empreses europees. Com que no n’hi havia prou, tots els governs independentment del seu color polític, signen per comprometre’s amb les grans corporacions financeres i sacrificar, així, a la ciutadania, permetent UN COP MÉS que els financers seguisquen estafant al món utilitzant productes financers tan sofisticats com arriscats i fraudulents, permetent la usura bancària.

Sota l’engany de fer front al deute que constreny Europa cal augmentar la competitivitat de les economies nacionals i que això només es pot aconseguir reduint el cost del treball...

UN COP MÉS

Segueix sense parlar-se d’intervindre els paradisos fiscals on descansen les grans fortunes i promulgar lleis contra l’evasió fiscal. Segueix sense parlar-se de posar impostos a les transaccions financeres, regular les agències de qualificació, etc. Segueix sense parlar-se de mesures contra l’atur i en favor del benestar social.

Segueix sense plantejar-se una auditoria pública i independent sobre el deute a efectes de què la ciutadania puga saber què és realment el deute públic i quina és la que realment correspon als bancs i als fons d’inversió privats que segons les dades que tenim suposa la major part del DEUTE.

La “solució” que tornen a proposar “els mercats” no és res de nou. En realitat és exactament el mateix model neoliberal que porten aplicant des de fa almenys 30 anys EEUU i el Regne Unit. El resultat pràctic és que aquests dos països encapçalen el rànquing mundial de Deute Extern. Les dades empíriques demostren que el model no només no serveix per a reduir el deute sinó que, ans al contrari, l’augmenta encara més. Els serveis privatitzats acaben per resultar més cars que els públics i els ciutadans han d’endeutar-se encara més per a continuar subsistint.

UN COP MÉS, ens serveixen en safata l’empobriment de la societat en benefici d’ampliar les grans fortunes i d’accentuar les diferències socials.

L’únic que pretenen és ampliar, UN COP MÉS, el rècord històric del benefici de les grans corporacions financeres, s’augmentarà el rècord històric dels salaris de consellers delegats i dels executius, i amb això assolirem rècords històrics de pobresa i atur.

La dificultat d’accedir a aquesta informació es deu a la falta de transparència de les polítiques i a la por a que tota Europa prenga el carrer.

HI HA RAONS, UN COP MÉS, EL 19-J PREN EL CARRER!


El próximo 27 de junio, todos los gobiernos europeos, entre ellos el estado español, firman en Bruselas el gran atraco socioeconómico de alcance internacional: el llamado Pacto del Euro, por el cual los políticos de la Unión Europea se ponen de acuerdo para legislar a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Mundial (BM). ¿Qué se firma cuándo se ratifica el Pacto del Euro?

No al pacto del Euro: No somos mercancía en manos de políticos y banqueros. EL 19-J TOMA LA CALLE

El 19 de abril, la Comisión de Economía y Asuntos Monetarios (ECON) del Parlamento Europeo aprobó seis paquetes de medidas para "fortalecer el control presupuestario y la coordinación de políticas económicas en la zona euro". Medidas que serán aprobadas por el propio Parlamento en este mes de junio sin prácticamente tiempo para su discusión.

Algunas de estas medidas consisten en la vinculación de los salarios a la productividad, aumentar la edad de jubilación y trasvasar fondos a los planes privados de pensiones, introducir en las Constituciones de los Estados la obligatoriedad de limitar los déficits públicos, establecer un calendario para la reducción de la Deuda Pública y disciplinar a los países con desequilibrios macroeconómicos graves, incluyendo la falta de competitividad pero no el paro.

El Pacto del Euro: Qué es y como te afecta

El Pacto del euro es un nuevo atentado a la democracia UNA VEZ MÁS.

UNA VEZ MÁS, los gobernantes europeos hacen suya una política corrupta y cobarde con el único objetivo de beneficiar a las grandes corporaciones financieras.

El próximo 27 de junio, todos los gobiernos europeos, entre ellos España, firman en Bruselas el gran atraco socioeconómico de alcance internacional: el llamado Pacto del Euro, por el cual los políticos de la Unión Europea se ponen de acuerdo para legislar a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Mundial (BM).

En caso de no cumplir estas órdenes, las agencias de calificación que han llevado a Grecia, Irlanda o Portugal a la ruina (Moody´s, Standard & Poor´s o Fitch) comenzarán de nuevo sus ataques.

¿Qué se firma cuándo se ratifica el Pacto del Euro?

- Los salarios del sector público deberán estar en consonancia con la competitividad del sector privado, ES DECIR: nuevos recortes al sector público que debe ofrecer los mismos beneficios que los salarios irrisorios del sector privado y el aumento de las jornadas laborales. Incluida la disminución notable de los empleados públicos.

- Para ello, todos los países deberán ajustar sus leyes a lo que dicten los bancos, ES DECIR: una vez más los países no legislarán a favor de la protección y de los intereses del ciudadano y sí lo harán a favor de las grandes corporaciones bancarias y los mercados.

- Se retrasarán las edades de jubilación en todos los países acorde con la esperanza de vida.

- Fomento de la competitividad: vincular los salarios con la productividad, tal y como se ha empezado a hacer ya en España con la última reforma laboral que aboga por flexibilizar los despidos, convenios y contratos. De esta forma se pone en peligro el actual sistema de negociación colectiva.

- Impulsar el despido barato y las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). Los bancos rebajarán la fiscalidad para incentivar la contratación de los trabajadores. De esta manera se irá demoliendo el sistema de la Seguridad Social y se irá introduciendo la figura del “becario y del precario perpetuo”.

- Congelación de todas las pensiones.

- Reducción de ayudas sociales.

- Reducción de los sistemas de protección social, empeorando la Seguridad Social.

- Reducción del gasto en educación pública de forma que, empeorándola, se promueva y se favorezca su privatización.

- Aumento de impuestos directos e indirectos a la ciudadanía y a la PYME y penalización en caso de no cumplir con el pago de estos impuestos a través de multas, intereses, comisiones, etc.

- Cambios en nuestra constitución y en la de los países firmantes con el fin de “ajustar la economía según los parámetros del FMI, BCE y Banco Mundial”, con la consiguiente pérdida de la soberanía de los pueblos.

UNA VEZ MÁS, los gobiernos no utilizan el poder político para legislar y frenar a los provocadores de la crisis como la banca internacional y los grandes fondos especulativos, por ejemplo, interviniendo a las corporaciones financieras, sino que además con la firma del Pacto del Euro reforzarán a las grandes corporaciones financieras y adoptarán políticas que interesan a la banca y a las grandes empresas europeas. Como no teníamos bastante, todos los gobiernos independientemente de su color político, firman para comprometerse con las grandes corporaciones financieras y sacrificar, así, a los ciudadanos permitiendo UNA VEZ MÁS que los financieros sigan estafando al mundo utilizando productos financieros tan sofisticados como arriesgados y fraudulentos, permitiendo la usura bancaria.

Bajo el engaño de hacer frente a la deuda que atenaza a Europa es preciso aumentar la competitividad de las economías nacionales y que eso solo se puede conseguir reduciendo el coste del trabajo...

UNA VEZ MÁS

Sigue sin hablarse de intervenir a los paraísos fiscales donde descansan las grandes fortunas y hacer leyes contra la evasión fiscal. Sigue sin hablarse de poner impuestos a las transacciones financieras, regular las agencias de calificación, etc. Sigue sin hablarse de medidas contra el paro y a favor del bienestar social.

Sigue sin plantearse una auditoría pública e independiente sobre la deuda a efectos de que la ciudadanía pueda saber qué es realmente la deuda pública y cuál es la que realmente corresponde a los bancos y a los fondos de inversión privados que según los datos que tenemos es la mayoría de la DEUDA.

La “solución” que vuelven a proponer “los mercados” no es nada nueva. En realidad es exactamente el mismo modelo neoliberal que llevan aplicando desde hace al menos 30 años EEUU y Reino Unido. El resultado práctico es que estos dos países encabezan el ránking mundial de Deuda Externa. Los datos empíricos demuestran que el modelo no solo no sirve para reducir la deuda sino que, muy al contrario, la aumenta aún más. Los servicios privatizados terminan por resultar más caros que los públicos y los ciudadanos tienen que endeudarse aún más para seguir subsistiendo.

UNA VEZ MÁS, nos sirven en bandeja el empobrecimiento de la sociedad en beneficio de ampliar las grandes fortunas y acentuar la brecha social.

Lo único que pretenden es ampliar, UNA VEZ MÁS, el récord histórico del beneficio de las grandes corporaciones financieras, se aumentará el récord histórico de los salarios de los consejeros delegados y ejecutivos y con ello alcanzaremos récords históricos de pobreza y paro.

La dificultad de acceder a esta información se debe a la falta de transparencia de las políticas y al temor a que toda Europa tome la calle.

HAY RAZONES, UNA VEZ MÁS, EL 19-J TOMA LA CALLE


Que es el pacto del euro y porqué se convoca el 19J

Manuel Benicio. ATTAC Jerez, 12 Junio 2011

El llamado Pacto del Euro consiste en un paquete de medidas acordadas por los diecisiete países que forman la zona euro destinadas fundamentalmente a combatir la crisis y la deuda. El problema es que más que contribuir a solucionar el desempleo y la parálisis del tejido productivo europeo, va a conducir inexorablemente a un mayor empobrecimiento de los ciudadanos. Esto significa seguir mermando capacidad de consumo de las familias y del Estado, y no parece que esto sea lo más acertado para impulsar la recuperación económica (cabría recordarles a estos “expertos” economistas que ya a principios del siglo XX Henry Ford, uno de los padres de la industria del automóvil y del capitalismo industrial, defendía ante sus colegas de sector incrementos salariales justos con el argumento de que de no ser así ¿a quién les iban a vender los coches que fabricaban?).
La mayor parte de las medidas recomendadas a España por la Comisión Europea el pasado día 7 no dejan lugar a dudas sobre lo que nos espera.
Establecer sistemas permanentes de revisión de las pensiones aumentando la edad de jubilación y reduciendo el importe de las mismas (al ampliar el número de años para su computo) cuando la situación económica lo exija (es decir cuando la Comisión lo decida).

Reforzar la reestructuración de las Cajas de Ahorro, es decir avanzar en su definitiva privatización, cuando si algo ha quedado claro en la actual crisis es la necesidad de la existencia de una banca pública capaz de canalizar financiación a empresas y familias en momentos como este, en que la banca privada está asfixiando a consumidores, pequeñas y medianas empresas del país con congelación del crédito.

Reducir las cotizaciones a la seguridad social y aumentar el IVA y los impuestos sobre la energía. Esto significa en principio recortar los salarios, ya que las cotizaciones a la seguridad social son también parte del mismo. Pero es que además las cotizaciones sociales financian las prestaciones cuando estamos de baja por enfermedad, las pensiones contributivas, el desempleo y la formación profesional. Esto se plantea en un momento en que se está cuestionando la financiación pública de la sanidad (ya en alguna comunidad autónoma como Cataluña se están imponiendo drásticos recortes y en estos días asistimos a una lluvia de noticias propagadas por la patronal farmacéutica acerca del supestamente insostenible gasto sanitario), se cuestionan las pensiones, el desempleo está disparado y la formación profesional y reciclaje de los miles de trabajadores expulsados de sus trabajos es imprescindible ¿Dónde queda la necesidad, ampliamente compartida, de aumentar la competencia profesional del capital humano del país?

Por otra parte se sigue en la espiral de aumentar los impuestos indirectos que gravan las rentas de todos los ciudadanos indistintamente de cual sea el volumen de la misma. De esta forma, todos soportamos igual tipo de carga impositiva al margen de nuestra situación económica, paga lo mismo el banquero Botin que un parado de larga duración. Para colmo, esta espiral de aumentar impuestos indirectos y reducir los directos y progresivos (IRPF) va contra los principios constitucionales consagrados en nuestra carta magna. El principio de capacidad económica que mandata que los impuestos deben gravar la economía de los ciudadanos según el patrimonio de cada cual, y el de progresividad que nos dice que a mayor renta debe corresponder una mayor cuota fiscal.
Por último la Comisión Europea nos anima a profundizar en las reformas del mercado de trabajo, la negociación colectiva y las políticas activas de empleo. Parece que no ha sido bastante con la prueba de la absoluta ineficacia en materia de creación de empleo de la última reforma laboral, aprobada por decreto hace casi un año, por el gobierno actual.

En estos momentos ya está en el Congreso el decreto-ley de reforma de la negociación colectiva. Se descentraliza la negociación colectiva, se falcilita el descuelgue de los convenios sectoriales para las empresas. ¿Es mala la flexibilidad en la negociación colectiva? En principio, no, el problema es que en un marco legal en el que los sindicatos no tienen ningún tipo de participación en la gestion y organización de las empresas, es imposible garantizar de forma eficaz que los sacrificios que exige el empresario son razonables e imprescindibles, para la viabilidad de la propia empresa. Porqué no nos miramos en el espejo de Alemania, paradigma del crecimiento económico, la competitividad y el buen hacer en materia económica. Sus salarios son de los más elevados de Europa y los nuestros de los más bajos (en euros estandarizados), trabajan menos horas al año que nosotros y tienen una situación de casi pleno empleo. Allí los sindicatos participan de la gestión de las empresas, en las grandes con un 50%, en las PYMES con un 33%, así si esposible flexibilizar la negociación colectiva.

Cabría recordar que la primera economía del mundo, EE.UU. mantiene el déficit público más abultado del planeta, y que al contrario que la Unión Europea, viene desarrollando en estos últimos años de crisis una política económica expansiva, con aumento del gasto y la inversión pública como la mejor manera de incentivar el empleo y el crecimiento económico. ¿Por qué en Europa no sigue ahora la senda que transita EEUU, cuando los hemos seguido con los ojos cerrados en los más disparatados dislates de la política internacional?

A la vista de que los partidos que nos gobiernan, y los que tienen la posibilidad de gobernar en un futuro, no parecen estar dispuestos a oponerse a este tipo de medidas, siendo además coparticipes en la elaboración de las mismas, los ciudadanos de a pié, los que estamos soportando la crisis sobre nuestras espaldas, estamos llamados a decirles alto y claro que ese no es el camino.

El próximo Domingo, día 19, estamos convocados por el Movimiento 15-M, en todo el país, a expresar nuestro claro rechazo a este tipo de políticas, pacíficamente, pero con claridad y firmeza. ATTAC España apoya de forma expresa esta convocatoria. En Jerez, a las 20,00 h. en la Plaza del Arenal.


Europa para los ciudadanos y no para los mercados: No somos mercancía en manos de políticos y banqueros

19 de junio: ¡Toma las calles!

Democracia Real Ya!

Después del éxito de la convocatoria del 15 de mayo y de las posteriores acampadas y concentraciones en plazas de todo el Estado, el Movimiento 15M no puede parar, no podemos conformarnos siendo todavía mercancía en manos de políticos y banqueros. Nuestra lucha continúa.
Trabajadores/as, desempleados/as, estudiantes, jóvenes, jubilados/as, hipotecados/as… no queremos permanecer impasibles ante todos los ataques y recortes que seguirán aplicándose, esta vez desde Europa. La convocatoria llega a una semana de la firma del Pacto del Euro, acuerdo que supondrá el empobrecimiento de la sociedad europea en beneficio de la banca y grandes empresas, con aumentos en la edad de jubilación, privatización del sector público y recortes de derechos a trabajadores, entre otras medidas. Es necesario movilizarse y parar este acuerdo.

Mantenemos las ideas que nos llevaron a la calle el 15 de mayo, pero esta vez dando más énfasis a la lucha contra las reformas laborales y a las pensiones, leyes injustas como las actuales ley electoral e hipotecaria, así como a otras reivindicaciones donde las marchas no hayan sido convocadas por Democracia real YA. El hartazgo de la población es más que evidente. Sabemos que nos tomará muchísimo esfuerzo esta lucha: no podremos arreglar en un año lo que se ha gestado en tantos, pero no desistiremos.

La Plataforma hace un llamamiento a unirse a todas las convocatorias planeadas para ese día, algunas convocadas por la misma plataforma y otras, como en Barcelona, por la Acampada de Plaça Catalunya o en Madrid por las Asambleas de Trabajadores de Pueblos y Barrios de Madrid. La hora de inicio puede cambiar dependiendo de la localidad, estad atentos.

Animamos a los grupos y acampadas internacionales a reemprender las movilizaciones de la semana del 15M y organizar concentraciones o marchas en sus respectivas ciudades el 19 de junio.

Se ha encendido la llama del cambio, pero aún nada ha cambiado: seguimos siendo mercancía en manos de políticos y banqueros. Por ello, ¡os convocamos de nuevo a seguir reclamando NUESTROS DERECHOS! ¡El 19 de junio VOLVEREMOS A TOMAR LAS CALLES!

Por el futuro de los jóvenes y la dignidad de los mayores.

http://www.youtube.com/watch?v=Rlf7n1mmOSw

+ Info:

¿Salir del euro? Michel Husson, VS web, 15/06/2011

19-J: Contra el pacto del euro. Democracia real en Europa ¡ya! Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

Lo que nos traerá el pacto del euro. Un reportate de Attac TV sobre el pacto del Euro y las medidas neoliberales que nos esperan.

No puede ser de otra manera. MIREN ETXEZARRETA

Los ricos y la deuda pública. Vicenç Navarro

¿A quién se ayuda en Grecia? Vicenç Navarro

La persistencia del paro masivo: lo que el señor gobernador quiere ignorar. Albert Recio Andreu

No son los mercados financieros. VICENÇ NAVARRO

Dos décadas de asedio contra los sistemas públicos

Falsedades sobre las pensiones (Vicenç Navarro) + Las pensiones públicas no están en crisis y no debemos creernos eso (Entrevista a Miren Etxezarreta)

15-M: Propuestas abiertas de la comisión de economía (Sol)

LAS CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS DE RECORTES IMPUESTAS POR EUROPA
El Pacto del Euro castiga a los trabajadores y al gasto.
Público, 19/6/2011

Toxo proposa un "Pacte Social de Progrés" europeu Público 20/5/2011


A la mateixa secció:


La deuda pública contraída para salvar a los bancos, que en su mayoría se encuentra en las manos de esos mismos mercados, es definitivamente ilegítima y debe ser repudiada.


Auditoría, investigando la deuda griega


Les pensions en perill per les reformes fiscals i laborals del PP


Cuidados y Renta Básica... De las Iguales, por favor


No a la Renda valenciana d’Inclusió. Si a la Renda Bàsica. El 19 de desembre mobilitzacions a València i a Alacant


Euskal-Herria: La Carta de Derechos Sociales critica el pago de la deuda ilegítima de Nafarroa


¿Cómo reconocer un fondo buitre entre todos los predadores del sistema deuda?


Los fondos buitre carroñean con lo más básico: Techo, pan y luz


El BCE, como un fondo buitre: Draghi se jacta de ganar 7.800 millones con la deuda griega.


Comparecència en les Corts Valencianes de la Assemblea per la Renda Bàsica al País Valencià

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com