contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dijous 27 de gener de 2011 |
Davant el pacte entre Govern i sindicats majoritaris en matèria de pensions: denunciar l’acord, mantenir la pressió

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista

El Govern, amb el suport d’altres forces parlamentàries de dreta, ha signat un gran pacte social amb les principals centrals sindicals.

Els sindicats CCOO i UGT han acceptat una dura retallada en les pensions a canvi de millorar, suposadament, la normativa sobre reforma laboral, negociació col·lectiva, polítiques actives d’ocupació i política industrial i d’energia. En aquests moments coneixem les línies bàsiques dels pactes respecte al sistema públic de pensions però desconeixem la resta de continguts, excepte elements molt parcials, en un escandalós exemple més de l’obscurantisme amb que s’han dut aquestes negociacions.

L’origen d’aquest pacte es troba en primer lloc en la por que inspira als sindicats majoritaris l’amenaça d’un atac dels “mercats” i un eventual rescat de l’Estat espanyol per part de la UE, utilitzats com instrument de xantatge pel govern. També les direccions dels sindicats majoritaris han volgut justificar la seua actitud per la desmobilització social existent, a la qual ells han contribuït activament, tant en el passat com ara mateix al signar aquest vergonyós pacte . Poden haver entrat en joc igualment altres factors per a inclinar la balança a favor de l’acord: la restauració del statu quo institucional de les centrals i, malgrat que encara no es puga confirmar, el possible subministrament de recursos per al manteniment dels seus aparells.

Aquest pacte social ampli s’ha fet sense cap consulta a les bases dels sindicats implicats o a altres forces polítiques i sindicals, mancant en aquest sentit de legitimitat democràtica. No obstant això, sembla que la gran majoria de les direccions sindicals majoritàries, i de totes els seus corrents, han acceptat o consentit aquest acord.

Aquesta reforma conté les principals agressions de la proposta del govern, encara que suavitze algunes arestes. Es tracta, sense cap dubte, d’una gravísima claudicació, acompanyada d’una desmobilització activa per part de les direccions sindicals majoritàries, que han renunciat, fins i tot per a millorar les seues condicions de negociació, a la lluita en el carrer i que han menyspreat qualsevol procés de discussió entre les bases i amb altres forces socials, sindicals i polítiques, dels continguts d’aquest pacte.

El pacte deteriorarà greument les condicions de vida de la població assalariada i, a més, al desmobilitzar de manera àmplia, crea les condicions per a noves agressions. Resulta evident que, fins i tot el poc aconseguit, manca totalment de solidesa ja que no es troba protegit per la força de la classe treballadora mobilitzada i pot ser perdut en qualsevol moment.

A més, sense establir polítiques per a enfortir al sector públic amb una reforma fiscal progressiva, sense radicals reformes de les polítiques econòmiques europees i del sistema financer (que s’estan donant, però en sentit oposat al necessari) la crisi s’intensificarà, justificant així en relativament poc temps noves agressions.

En els últims temps han anat emergint respostes a la crisi i a les polítiques d’ajustament neoliberal: Grècia, França, Portugal, el mateix Estat espanyol el 29-S passat, les mobilitzacions estudiantils a Gran Bretanya i Itàlia... També en el nord d’Àfrica, a Tunis i a Egipte, assistim a sacsejades socials de gran envergadura. Avui mateix, dia 27, s’han convocat manifestacions, mobilitzacions i vagues en Galiza, Euskadi i Catalunya que són proves de resistència; a Múrcia el funcionariat es mobilitza massivament contra les polítiques de retallada del govern autonòmic, que possiblement s’estenguin en breu termini a altres administracions... Aquestes mobilitzacions mostren el potencial existent per a plantar cara als atacs dels governs i dels poders financers i empresarials, sempre que es canalitzen de manera adequada coordinant-les i planificant-les per a donar-les llarg abast.

Davant el fre que suposa aquest nou pacte social cal apostar per la continuïtat de la lluita i de la resistència. Aquestes passaran necessàriament per una combinació del treball i iniciatives que es realitzen per part dels sindicats combatius i dels moviments socials i també per la vertebració dels sectors descontents i actius que puguen existir al si dels sindicats majoritaris. Les lluites d’àmbit nacional o localitzat, com les mobilitzacions de Galiza, Euskadi, Catalunya o Múrcia poden i han de jugar un paper en la recomposició. Cal mantenir-se fermes i no cedir davant les polítiques de desmobilització perquè així, per fi, el gran malestar social existent puga cristal·litzar, passant de l’actual fatalisme resignat, a una acció eficaç.

Esquerra Anticapitalista 27-1-2011.


Ante el pacto entre Gobierno y sindicatos mayoritarios en materia de pensiones: denunciar el acuerdo, mantener la presión

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

El Gobierno, con el apoyo de otras fuerzas parlamentarias de derecha, ha firmado un gran pacto social con las principales centrales sindicales.

Los sindicatos CCOO y UGT han aceptado un duro recorte en las pensiones a cambio de mejorar, supuestamente, la normativa sobre reforma laboral, negociación colectiva, políticas activas de empleo y política industrial y de energía. En estos momentos conocemos las líneas básicas de lo pactado respecto al sistema público de pensiones pero desconocemos el resto de contenidos, salvo elementos muy parciales, en un bochornoso ejemplo más del oscurantismo con que se han llevado estas negociaciones.

El origen de este pacto se encuentra en primer lugar en el miedo que inspira a los sindicatos mayoritarios la amenaza de un ataque de “los mercados” y un eventual rescate del Estado español por parte de la UE, utilizados como instrumento de chantaje por el gobierno. También las direcciones de los sindicatos mayoritarios han querido justificar su actitud por la desmovilización social existente, a la que ellos han contribuido activamente, tanto en el pasado como ahora mismo al firmar este sonrojante pacto . Pueden haber entrado en juego igualmente otros factores para inclinar la balanza a favor del acuerdo: la restauración del statu quo institucional de las centrales y, aunque aún no se pueda confirmar, el posible suministro de recursos para el mantenimiento de sus aparatos.

Este pacto social amplio se ha hecho sin ninguna consulta a las bases de los sindicatos implicados o a otras fuerzas políticas y sindicales, careciendo en este sentido de legitimidad democrática. Sin embargo, parece que la gran mayoría de las direcciones sindicales mayoritarias, y de todas sus corrientes, han aceptado o consentido dicho acuerdo.

Esta reforma contiene las principales agresiones de la propuesta del gobierno, aunque suavice algunas aristas. Se trata, sin lugar a dudas, de una gravísima claudicación, acompañada de una desmovilización activa por parte de las direcciones sindicales mayoritarias, que han renunciado ,incluso para mejorar sus condiciones de negociación, a la lucha en la calle y que han despreciado cualquier proceso de discusión entre las bases y con otras fuerzas sociales, sindicales y políticas, de los contenidos de dicho pacto.

El pacto deteriorará gravemente las condiciones de vida de la población asalariada y, además, al desmovilizar de manera amplia, crea las condiciones para nuevas agresiones. Resulta evidente que, incluso lo poco conseguido, carece totalmente de solidez ya que no se halla respaldado por la fuerza de la clase trabajadora movilizada y puede ser perdido en cualquier momento.

Además, sin establecer políticas para fortalecer al sector público con una reforma fiscal progresiva, sin radicales reformas de las políticas económicas europeas y del sistema financiero (que se están dando, pero en sentido opuesto al necesario) la crisis se intensificará, justificando así en relativamente poco tiempo nuevas agresiones.

En los últimos tiempos han ido emergiendo respuestas a la crisis y a las políticas de ajuste neoliberal: Grecia, Francia, Portugal, el mismo Estado español el 29-S pasado, las movilizaciones estudiantiles en Gran Bretaña e Italia... También en el norte de África, en Túnez y en Egipto, asistimos a sacudidas sociales de gran envergadura. Hoy mismo, día 27, se han convocado manifestaciones, movilizaciones y huelgas en Galiza, Euskadi y Catalunya que son pruebas de resistencia; en Murcia el funcionariado se moviliza masivamente contra las políticas de recorte del gobierno autonómico, que posiblemente se extiendan en breve plazo a otras administraciones... Estas movilizaciones muestran el potencial existente para hacer frente a los ataques de los gobiernos y de los poderes financieros y empresariales, siempre y cuando se canalicen de manera adecuada coordinándolas y planificándolas para darles largo alcance.

Ante el freno que supone este nuevo pacto social hay que apostar por la continuidad de la lucha y de la resistencia. Estas pasarán necesariamente por una combinación del trabajo e iniciativas que se realicen por parte de los sindicatos combativos y de los movimientos sociales y también por la vertebración de los sectores descontentos y activos que puedan existir en el seno de los sindicatos mayoritarios. Las luchas de ámbito nacional o localizado, como las movilizaciones de Galiza, Euskadi, Catalunya o Murcia pueden y deben jugar un papel en la recomposición. Es preciso mantenerse firmes y no ceder ante las políticas de desmovilización para que así, por fin, el gran malestar social existente pueda cristalizar, pasando del actual fatalismo resignado, a una acción eficaz.

Izquierda Anticapitalista 27-1-2011

+ Info:

La Resolución del CONSEJO CONFEDERAL de CCOO sobre el acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, de 1 de febrero de 2011 així com l’ACUERDO SOCIAL Y ECONÓMICO Para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones de 2/2/2011 es poden descarregar ací

Manifestació unitària a Alacant contra la retallada de les pensions. Continuem amb les tasques d’informació, denúncia i organització del rebuig social dels lladres i del robatori.

Manifestacions a València i Castelló contra la retallada de pensions


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com