contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
diumenge 7 de novembre de 2010 |
Fer negoci amb el menjar

Esther Vivas, Público (edición Catalunya), 05/11/2010

en castellà abaix:

El cor de l’especulació alimentària es va traslladar a Reus la setmana passada. La ciutat va acollir, el 28 i 29 d’octubre, la 50a edició de la Borsa del Comerç Europea, l’esdeveniment anual que reuneix milers de multinacionals de la indústria agroalimentària i brokers que es dediquen a negociar transaccions milionàries de cereals. Es tracta, segons els seus organitzadors, de portar les transaccions financeres cara a cara un cop l’any.

Pensar que actualment el menjar serveix per alimentar-nos és una il.lusió. Els aliments s’han convertit en un negoci per a uns quants, la minoria convocada fa uns dies a Reus. Com afirmava Isaac Sanromà, president de la Cambra de Comerç i de la Llotja de Reus, en motiu de l’encontre: “Divendres [29 d’octubre] es tancaran molts negocis sobre cereals en aquesta sala. Pujarà o baixarà el preu internacionalment després d’aquests tractes? S’haurà d’esperar”.

Però a qui afecten aquestes oscil.lacions en el preu dels cereals? Qui s’en beneficia? La crisi alimentària de l’any 2007 i 2008, que va fer augmentar el nombre de famolencs al món a 925 milions, ho deixa ben clar.

En aquest període, el preu dels cereals bàsics va créixer espectacularment. El blat va pujar un 130%, la soja un 87% i l’arròs un 74%, convertint-los en inaccessibles per a àmplies capes de la població, especialment, en els països del Sud, on es destina entre un 60 i un 80% dels ingressos a comprar menjar. Paradoxalment, avui la producció d’aliments és més alta que mai amb un creixement del 2% anual, mentre que la població ho fa un ritme del 1,14%. D’aliments n’hi ha per a tothom, el problema són els mecanismes de producció, distribució i consum al servei dels interessos privats.

És interessant observar com en aquest mateix període, els ingressos de les principals empreses comercialitzadores de cereals van augmentar considerablement: Cargill un 86%, el primer trimestre del 2008; Bunge un 77%, l’últim trimestre del 2007; i ADM un 67%, el 2007. Per tant, hi ha qui sap beneficiar-se de la fam.

Una de les causes més importants d’aquest augment dels preus dels aliments va ser, precisament, la inversió especulativa en matèries primeres. Després de la caiguda del mercat de crèdits hipotecaris d’alt risc als Estats Units, inversors institucionals (bancs, companyies d’assegurances, fons d’inversió, etc.) van buscar indrets més segurs i amb més rendibilitat en què invertir, com per exemple els mercats de futurs alimentaris, empenyent, així, el preu dels cereals a l’alça.

En l’actualitat, els especuladors són els que tenen més pes en els mercats de futurs, malgrat que les seves transaccions de compra i venda no tenen res a veure amb l’oferta i la demanda real, sinó amb els seus interessos econòmics. Aquestes transaccions es porten a terme a les borses de valors, la més important de les quals, a nivell mundial, és la Borsa de Comerç de Chicago. Com deia Baudouin Delforge, president del Sindicat General de la Borsa de Comerç de París: “Divendres [29 d’octubre] la capital mundial del comerç de cereals no serà Chicago. Serà Reus”. Més clar impossible.

Avui es calcula que una part significativa de la inversió financera en el sector agrícola té caràcter especulatiu. Segons les dades més conservadores, aquesta xifra significaria un 55% del total, un volum que augmenta en la mesura que s’aprofundeix en la liberalització de la producció agrícola.

Els mercats de futurs, tal i com els coneixem actualment, daten de mitjan del segle XIX, quan van començar a funcionar als Estats Units. Els contractes de futurs son acords legals estandaritzats per fer transaccions de mercaderies físiques en un temps futur establert prèviament. Aquests han estat un mecanisme per garantir un preu mínim al productor davant les oscil.lacions del mercat, però aquest mateix mecanisme és emprat avui en dia pels especuladors per fer negoci.

El que ens hauria de preocupar és que des de les administracions catalanes es congratulin que aquestes transaccions hagin tingut lloc a Reus. No en va el model agrícola català aposta per la indústria agroalimentària, transgènica, intensiva, petrodependent, deslocalitzada. A on ens condueix tot això? Avui a Catalunya poc més del 2% de la població activa és pagesa. Nosaltres mengem cada dia, però qui ens alimentarà? Els senyors reunits fa uns dies a Reus ho tenen molt clar.

*Article publicat a Público (edició Catalunya), 05/11/2010.


Hacer negocio con la comida

El corazón de la especulación alimentaria se trasladó, la semana pasada, a Reus. La ciudad acogió, el 28 y 29 de octubre, la 50ª edición de la Bolsa de Comercio Europea, el evento anual que reúne miles de multinacionales de la industria agroalimentaria y brokers que se dedican a negociar transacciones millonarias de cereales. Se trata, según sus organizadores, de realizar las transacciones financieras cara a cara una vez al año.

Pensar que actualmente la comida sirve para alimentarnos es una ilusión. Los alimentos se han convertido en un negocio para unos cuantos, la minoría convocada hace unos días en Reus. Como afirmaba Isaac Sanromà, presidente de la Cámara de Comercio y de la Lonja de Reus: "El viernes [29 de octubre] se cerrarán muchos negocios sobre cereales en esta sala. ¿Subirá o bajará el precio internacionalmente después de estos acuerdos? Se tendrá que esperar".

¿Pero a quiénes afectan estas oscilaciones en el precio de los cereales? ¿Quién se beneficia? La crisis alimentaria del año 2007 y 2008, que hizo aumentar el número de hambrientos en el mundo a 925 millones, lo deja bien claro.

En este periodo, el precio de los cereales básicos creció espectacularmente. El trigo aumentó un 130%, la soja un 87% y el arroz un 74%, convirtiéndolos en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente, en los países del Sur, donde se destina entre uno 60 y un 80% de los ingresos a comprar comida. Paradójicamente, hoy la producción de alimentos es más alta que nunca con un crecimiento del 2% anual, mientras que la población lo hace un ritmo del 1,14%. Alimentos hay para todo el mundo, el problema son los mecanismos de producción, distribución y consumo al servicio de los intereses privados.

Es interesante observar como en este mismo periodo, los ingresos de las principales empresas comercializadoras de cereales crecieron considerablemente: Cargill un 86%, el primer trimestre del 2008; Bunge un 77%, el último trimestre del 2007; y ADM un 67%, en el 2007. Por lo tanto, hay quien sabe beneficiarse con el hambre.

Una de las causas más importantes de este aumento de los precios de los alimentos fue, precisamente la inversión especulativa en materias primas. Después de la caída del mercado de créditos hipotecarios de alto riesgo en los Estados Unidos, inversores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondo de inversión, etc.) buscaron lugares más seguros y con más rentabilidad en qué invertir, como por ejemplo los mercados de futuro alimentario, empujando, así, el precio de los cereales al alza.

En la actualidad, los especuladores son quienes tienen más peso en los mercados de futuros, aunque sus transacciones de compra y venta no tienen nada que ver con la oferta y la demanda real, sino con sus intereses económicos. Estas transacciones se llevan a cabo en las bolsas de valores, la más importante de las cuales, a nivel mundial, es la Bolsa de Comercio de Chicago. Cómo decía Baudouin Delforge, presidente del Sindicato General de la Bolsa de Comercio de París: "Viernes [29 de octubre] la capital mundial del comercio de cereales no será Chicago. Será Reus". Más claro imposible.

Hoy se calcula que una parte significativa de la inversión financiera en el sector agrícola tiene carácter especulativo. Según los datos más conservadores, esta cifra significaría un 55% del total, un volumen que aumenta en la medida en que se profundiza en la liberalización de la producción agrícola.

Los mercados de futuros, tal como los conocemos actualmente, fechan de mediados del siglo XIX, cuando empezaron a funcionar en los Estados Unidos. Los contratos de futuros son acuerdos legales estandarizados para hacer transacciones de mercancías físicas en un tiempo futuro establecido previamente. Éstos han sido un mecanismo para garantizar un precio mínimo al productor ante las oscilaciones del mercado, pero este mismo mecanismo es utilizado hoy en día por los especuladores para hacer negocio.

Lo que nos tendría que preocupar es que desde las administraciones catalanas se congratulen de que estas transacciones hayan tenido lugar en Reus. No en vano el modelo agrícola catalán apuesta por la industria agroalimentaria, transgénica, intensiva, petrodependiente, deslocalizada. ¿Adónde nos conduce todo esto? Hoy en Cataluña poco más del 2% de la población activa es campesina. Nosotros comemos cada día, pero ¿quién nos alimentará? Los señores reunidos, hace unos días, en Reus lo tienen muy claro.

Font: http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=3257

+ Info:

http://esthervivas.wordpress.com/

http://blogs.publico.es/dominiopublico/category/esther-vivas/


A la mateixa secció:


El dilema de un pueblo de Kenia devastado por la sequía: deforestar o morir


Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse


23 Conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el clima acaba de terminar (COP23): de la brecha al precipicio


Alacant: Vecinos del Puerto exigen cese actividad graneles y al Consell que presione al Gobierno para naves cerradas.


Una implosión mayor y más rápida que en nuestras peores pesadillas


Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: Segundo Aviso


La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal


Ciclones, cambio climático y especulación inmobiliaria: el caso Harvey


Antropoceno, capitalismo fósil, capitalismo verde, ecosocialismo: ¿Dónde está la salida?


La Conselleria de Mediambient incumple sus propios programas de inspección

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com