contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 11 de juny de 2010 |
Després de la Vaga del sector públic del 8 de Juny

“La batalla només acaba de començar, cal preparar-se per a guanyar-la”

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista

La Vaga del 8J convocada en l’Administració Pública per les direccions sindicals majoritàries davant el “Pla d’Ajustament” llançat pel govern de Zapatero ha tingut un seguiment feble. A pesar d’això, les manifestacions realitzades el mateix dia de la vaga van ser, en bastants casos, de relativa importància, compensant en alguna mesura l’escassa repercussió d’aquesta i demostrant també l’existència d’un ampli malestar social pendent encara de concretar-se de manera efectiva.

Les causes del poc èxit d’aquesta convocatòria són de divers tipus. En primer lloc, el molt greu atac que suposa les retallades salarials, la congelació de les pensions i la resta de mesures del “zapatazo” exigiria una resposta molt més contundent per part de les organitzacions sindicals i del conjunt del moviment obrer.

La decisió- presa unilateralment per CCOO, UGT i el corporatiu CSIF -de convocar la Vaga en la Funció Pública va bloquejar la possibilitat d’haver preparat amb mobilitzacions prèvies una Vaga General per a mitjans de juny. La Vaga del 8J arribava després d’un llarg període de desmobilització durant el qual els sindicats majoritaris han evitat sistemàticament organitzar una resposta combativa a la crisi i als tancaments empresarials. AL mateix temps, una Vaga de l’Administració Pública, encara que aqueix sector haja estat un dels més durament copejats en aquest primer “ajustament”, tenia problemes seriosos, tant per a mobilitzar a la gent treballadora del sector, com per a despertar la solidaritat de la resta de la classe treballadora i servir de força d’embranzida per a una següent convocatòria de HG àmplia.

Per altra banda les direccions sindicals majoritàries han actuat, en relació a la resta de sindicats, de manera molt poc unitària, imposant els seus criteris i, en general, descartant marcs conjunts de debat i d’acció. En aquestes circumstàncies, les forces sindicals minoritàries que s’han unit a la crida de HG ho han fet per la necessitat objectiva de la mateixa, però subjectes als ritmes d’acció i a les pautes marcades per CCOO, UGT i CSIF. No obstant això, fins i tot considerant les limitacions que els han estat imposades, en alguns casos la seua actitud no ha estat guiada tampoc per un esperit unitari, la qual cosa ha tingut com a conseqüència la realització d’accions i aparicions separades. Tot l’anterior no ha afavorit en absolut el bon curs de la Vaga.

A més, en el mateix treball de convocatòria s’ha pogut comprovar la debilitat que en aquests moments s’estén entre les bases sindicals. Dècades de sindicalisme de concertació han tingut com a conseqüència una pèrdua de perspectiva en relació a la possibilitat de plantejar alternatives fora del propi sistema capitalista i l’experiència de les formes de lluita adequades a una situació com l’actual també s’ha perdut en bona mesura. Com a conseqüència de l’anterior, i de la baixa moral existent en les files sindicals, la labor movilizadora s’ha realitzat de forma molt irregular, amb arguments sovint febles i amb una intensitat molt per sota de la necessària.

Quant a la gent treballadora de l’Administració Pública, entre ella han calat arguments antivaga com el de “la inevitabilidad” de les mesures d’ajustament, el de la necessitat de “sacrificar-se” per al bé comú o el que la vaga en si no “anava a canviar res”. També ha influït en el baix seguiment el relatiu desprestigi de les forces sindicals, la mitificació del poder de la banca i dels grups financers, el temor a “danyar al PSOE” des del punt de vista electoral enfront d’un PP en ascens o fins i tot- en una situació d’escassa consciència de la magnitud del que realment està en joc -el desig de no veure descomptada una quantitat més d’un salari ja retallat.

Després del tancament en fals d’aquesta Vaga del sector públic, seria erroni no obstant això donar per perduda una batalla que en realitat acaba de començar- com podria ser la conclusió d’alguna de les forces sindicals majoritàries -cedint davant l’aplicació crua dels paquets de mesures d’ajustament, la salvatge reforma del mercat laboral impulsada per govern i patronal i el conjunt de polítiques econòmiques neoliberals.

És necessari començar un procés de remobilització social i preparar una Vaga General. No es tracta, no obstant això, de convocar una vaga de tràmit i continuar l’endemà com abans, ni de convocar una vaga per dalt, a manera d’un breu parèntesi temporal enmig d’una estratègia sindical de concertació. Si alguna cosa ha demostrat la passada Vaga del sector públic és que, després d’un període dilatat de desmobilització i en un context de fort descoratjament i escepticisme entre la classe treballadora, cal realitzar un intens treball previ de debat, organització i preparació que assegure l’èxit de les noves convocatòries. Així, la vaga ha d’inserir-se en una estratègia sostinguda de remobilització social per baix, fomentant la divulgació d’una consciència alternativa i crítica entre les i els treballadors, la participació en els centres de treball i el desenvolupament d’un sindicalisme alternatiu i combatiu.

AL realitzar aquesta tasca caldrà tant forçar la unitat d’acció de les organitzacions sindicals com dur avant una labor de base, organitzant a la gent treballadora en els centres de treball amb independència d’adscripcions sindicals i promovent al temps plataformes àmplies de debat i de mobilització. El treball dirigit cap a la militància dels sindicats majoritaris crítica en relació a l’estratègia de concertació però encara òrfena d’altre tipus de referent serà també important.

Cal dotar al moviment naixent d’una perspectiva àmplia, tant des del punt de vista polític com des del punt de vista de l’acció, que hauria d’apuntar cap a una escala de mobilització europea, on tinga un paper destacat la reivindicació d’una Vaga General europea per a la tardor. Només d’aquesta forma es podran crear les condicions per a una primera resposta eficaç, en forma de VG àmplia, a la barbàrie imposada per banquers i especuladors. Aquesta és la línia de treball que intentarà seguir Esquerra Anticapitalista..

Per un sindicalisme combatiu i alternatiu!

Necessitem una Vaga General!


Tras la Huelga del sector público del 8-J

La batalla sólo acaba de comenzar, hay que prepararse para ganarla

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

La Huelga del 8J convocada en la Administración Pública por las direcciones sindicales mayoritarias ante el “Plan de Ajuste” lanzado por el gobierno de Zapatero ha tenido un seguimiento débil. A pesar de ello, las manifestaciones realizadas el mismo día de la huelga fueron, en bastantes casos, de relativa importancia, compensando en alguna medida la escasa repercusión de ésta y demostrando también la existencia de un amplio malestar social pendiente aún de concretarse de manera efectiva.

Las causas del poco éxito de esta convocatoria son de diverso tipo. En primer lugar, el gravísimo ataque que supone los recortes salariales, la congelación de las pensiones y el resto de medidas del “zapatazo” exigía una respuesta mucho más contundente por parte de las organizaciones sindicales y del conjunto del movimiento obrero.

La decisión- tomada unilateralmente por CCOO, UGT y el corporativo CSIF -de convocar la Huelga en la Función Pública bloqueó la posibilidad de haber preparado con movilizaciones previas una Huelga General para mediados de junio. La Huelga del 8J llegaba después de un largo periodo de desmovilización durante el cual los sindicatos mayoritarios han evitado sistemáticamente organizar una respuesta combativa a la crisis y a los cierres empresariales. Al mismo tiempo, una Huelga de la Administración Pública, aunque ese sector haya sido uno de los más duramente golpeados en este primer “ajuste”, tenía problemas serios, tanto para movilizar a la gente trabajadora del sector, como para despertar la solidaridad del resto de la clase trabajadora y servir de fuerza de empuje para una siguiente convocatoria de HG amplia.

Por otra parte las direcciones sindicales mayoritarias han actuado, en relación al resto de sindicatos, de manera muy poco unitaria, imponiendo sus criterios y, en general, descartando marcos conjuntos de debate y de acción. En estas circunstancias, las fuerzas sindicales minoritarias que se han unido al llamado de HG lo han hecho por la necesidad objetiva de la misma, pero sujetas a los ritmos de acción y a las pautas marcadas por CCOO, UGT y CSIF. Sin embargo, aun considerando las limitaciones que les han sido impuestas, en algunos casos su actitud no ha sido guiada tampoco por un espíritu unitario, lo cual ha tenido como consecuencia la realización de acciones y apariciones separadas. Todo lo anterior no ha favorecido en absoluto el buen curso de la Huelga.

Además, en el mismo trabajo de convocatoria se ha podido comprobar la debilidad que en estos momentos se extiende entre las bases sindicales. Décadas de sindicalismo de concertación han tenido como consecuencia una pérdida de perspectiva en relación a la posibilidad de plantear alternativas fuera del propio sistema capitalista y la experiencia de las formas de lucha adecuadas a una situación como la actual también se ha perdido en buena medida. Como consecuencia de lo anterior, y de la baja moral existente en las filas sindicales, la labor movilizadora se ha realizado de forma muy irregular, con argumentos a menudo endebles y con una intensidad muy por debajo de la necesaria.

En cuanto a la gente trabajadora de la Administración Pública, entre ella han calado argumentos antihuelga como el de la “inevitabilidad” de las medidas de ajuste, el de la necesidad de “sacrificarse” para el bien común o el de que la huelga en sí no “iba a cambiar nada”. También ha influido en el bajo seguimiento el relativo desprestigio de las fuerzas sindicales, la mitificación del poder de la banca y de los grupos financieros, el temor a “dañar al PSOE” desde el punto de vista electoral frente a un PP en ascenso o incluso- en una situación de escasa conciencia de la magnitud de lo que realmente está en juego -el deseo de no ver descontada una cantidad más de un salario ya recortado.

Tras el cierre en falso de esta Huelga del sector público, sería erróneo sin embargo dar por perdida una batalla que en realidad acaba de comenzar- como podría ser la conclusión de alguna de las fuerzas sindicales mayoritarias -cediendo ante la aplicación cruda de los paquetes de medidas de ajuste, la salvaje reforma del mercado laboral impulsada por gobierno y patronal y el conjunto de políticas económicas neoliberales.

Es necesario empezar un proceso de removilización social y preparar una Huelga General. No se trata, sin embargo, de convocar una huelga de trámite y continuar el día siguiente como antes, ni de convocar una huelga por arriba, a modo de un breve paréntesis temporal en medio de una estrategia sindical de concertación. Si algo ha demostrado la pasada Huelga del sector público es que, tras un periodo dilatado de desmovilización y en un contexto de fuerte desánimo y escepticismo entre la clase trabajadora, es necesario realizar un intenso trabajo previo de debate, organización y preparación que asegure el éxito de las nuevas convocatorias. Así, la huelga debe insertarse en una estrategia sostenida de removilización social por abajo, fomentando la divulgación de una conciencia alternativa y crítica entre las y los trabajadores, la participación en los centros de trabajo y el desarrollo de un sindicalismo alternativo y combativo.

Al realizar esta tarea será preciso tanto forzar la unidad de acción de las organizaciones sindicales como llevar adelante una labor de base, organizando a la gente trabajadora en los centros de trabajo con independencia de adscripciones sindicales y promoviendo al tiempo plataformas amplias de debate y de movilización. El trabajo dirigido hacia la militancia de los sindicatos mayoritarios crítica en relación a la estrategia de concertación pero aun huérfana de otro tipo de referente será también importante.

Hay que dotar al movimiento en ciernes de una perspectiva amplia, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la acción, que debería apuntar hacia una escala de movilización europea, donde tenga un papel destacado la reivindicación de una Huelga General europea para el otoño. Sólo de esta forma se podrán crear las condiciones para una primera respuesta eficaz, en forma de HG amplia, a la barbarie impuesta por banqueros y especuladores. Esta es la línea de trabajo que intentará seguir Izquierda Anticapitalista.

¡Por un sindicalismo combativo y alternativo!

¡Necesitamos una Huelga General!


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com