contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 28 de maig de 2010 |
Enfront dels “Plans d’Ajustament” imposats per la banca i els especuladors: Mesures Anticapitalistes i mobilització social!!

Editorial Corrent Altern Juny 2010.

El “Pla d’Ajustament” impulsat pel govern Zapatero, que el dia 27 de maig es va aprovar en el Congrés dels Diputats, representa una claudicació servil de l’executiu socialista a les imposicions del Consell Europeu, del FMI i, en general, de la Banca i dels grans grups financers mundials.

Els estats més retardats de l’antiga UE-15 des del punt de vista econòmic i fiscal, Grècia, Espanya, Portugal i Irlanda, s’han vist immersos en la crisi econòmica mundial amb una mancança de recursos suficients per a plantar cara a les enormes despeses que aquesta els imposa. Les costosíssimes operacions de rescat bancari que han tingut lloc, juntament amb la notòria disminució d’ingressos provocada per la mateixa crisi, han obligat a l’emissió massiva de deute públic que ha estat adquirida per la banca privada. Aquesta última ha tret profit de manera perversa amb l’endeutament dels estats: aprofitant els mateixos recursos que li eren proporcionats per al seu rescat ha comprat diners a baix cost- 1% -del Banc Central Europeu i l’ha invertit posteriorment en deute públic amb interessos del 5 al 10%. Finalment, per a poder-se assegurar l’obtenció dels seus beneficis, ha imposat, mitjançant les institucions polítiques i bancàries que controla, “plans d’ajustament” als estats víctima, obligant-los a reduir el seu dèficit i despesa pública.

Uns “Plans d’Ajustament” ni “necessaris” ni “inevitables”

És obvi que ni el “Pla d’Ajustament” de ZP, ni els paquets de mesures aprovats a Grècia- que han motivat ja cinc Vagues Generals en aquest país -ni altres plans similars que es puguin executar en diferents països de la UE, tenen res “de necessari” ni d’"inevitable”. Només són ambdues coses per als depredadors de la banca i de les finances, que intenten vendre’ns el seu afany de lucre com “necessitat econòmica”.

Els plans d’ajustament actuals representen només l’inici d’una escalada d’atacs contra el conjunt de la classe treballadora europea que s’aniran aprofundint i estenent a la major part de col·lectius socials en la mesura que la crisi vagi avançant. En aquests moments ja s’estan “exigint” noves mesures amb vista a l’eliminació i privatització de serveis públics o a una reforma sagnant del mercat laboral. A més, al posseir els països afectats un Estat del benestar molt menys desenvolupat i consolidat que altres de la UE, tals mesures han de tenir un efecte devastador.


Mesures Anticapitalistas per a sortir de la crisi

Però els sofriments que els “amos dels diners” imposen a la classe treballadora no tenen res “d’inevitables”. Un simple conjunt de mesures de tall anticapitalista com la creació d’una banca pública sota control social, una reforma fiscal progressiva que recapti de les grans fortunes i beneficis i una reforma del mercat de treball que proporcioni salaris dignes, reparteixi el treball i impedeixi els acomiadaments al mateix temps que encara la reconversió del sistema productiu per a fer-lo ecològicament sostenible, poden posar fre a la crisi evitant patiments innecessaris.


Cal una àmplia mobilització social, duradora i a escala europea

Per a poder imposar mesures anticapitalistas com les citades abans cal no obstant dur endavant una gran mobilització social que no pot ser únicament puntual ni quedar circumscrita dintre de les fronteres d’un estat determinat. Una mobilització que ha de ser dilatada en el temps i que s’ha de produir a escala europea i fins i tot mundial, amb extenses tasques d’acció, combat ideològic i organització. Per a desenvolupar-la seran precises organitzacions sindicals i polítiques amb una orientació clarament anticapitalista i també el desenvolupament d’un procés d’autoorganització de la classe treballadora en els centres de treball i en els diferents àmbits territorials.

La Vaga General en l’Administració Pública que han convocat el 8 de juny les organitzacions sindicals haurà estat- si es desenvolupa de forma exitosa -un pas endavant per a sortir de la situació de desmobilització i d’apatia que fins a ara ha existit entre la classe treballadora enfront dels cops de la crisi. Però, com dèiem abans, no és suficient una Vaga General d’un sector social determinat, sinó que s’imposa una mobilització del conjunt de la classe treballadora. Cal treballar ja per a convocar una primera gran Vaga General enfront de la crisi, com inici d’una mobilització sostinguda fins a posar fi a l’imperi de les polítiques neoliberals a Europa i en el planeta.

Les organitzacions sindicals haurien de ser conscients d’aquesta necessitat, aixecar les seves pròpies plataformes de mesures anticapitalistas abandonant la via ja morta de la concertació social i mantenir una actitud unitària cap a la resta d’organitzacions com eina per a aconseguir una mobilització de gran amplitud. En aquesta direcció treballarà, fent ús de totes les seves forces, Esquerra Anticapitalista.


Frente a los “Planes de Ajuste” impuestos por la banca y los especuladores: ¡¡Medidas Anticapitalistas y movilización social!!

El “Plan de Ajuste” impulsado por el gobierno Zapatero, que el día 27 de mayo se aprobó en el Congreso de los Diputados, representa una claudicación servil del ejecutivo socialista a las imposiciones del Consejo Europeo, del FMI y, en general, de la Banca y de los grandes grupos financieros mundiales.

Los estados más retrasados de la antigua UE-15 desde el punto de vista económico y fiscal, Grecia, España, Portugal e Irlanda, se han visto inmersos en la crisis económica mundial carentes de recursos suficientes para hacer frente a los enormes gastos que ésta les impone. Las costosísimas operaciones de rescate bancario que han tenido lugar, junto con la notoria disminución de ingresos provocada por la misma crisis, han obligado a la emisión masiva de deuda pública que ha sido adquirida por la banca privada. Ésta última se ha lucrado de manera perversa con el endeudamiento de los estados: aprovechando los mismos recursos que le eran proporcionados para su rescate ha comprado dinero a bajo coste- 1% -del Banco Central Europeo y lo ha invertido posteriormente en deuda pública con intereses del 5 al 10%. Finalmente, para poderse asegurar la obtención de sus beneficios, ha impuesto, por medio de las instituciones políticas y bancarias que controla, “planes de ajuste” a los estados víctima, obligándoles a reducir su déficit y gasto público.

Unos “Planes de Ajuste” ni “necesarios” ni “inevitables”

Es obvio que ni el “Plan de Ajuste” de ZP, ni los paquetes de medidas aprobados en Grecia- que han motivado ya cinco Huelgas Generales en este país -ni otros planes similares que se puedan ejecutar en diferentes países de la UE, tienen nada de “necesario” ni de “inevitable”. Sólo son ambas cosas para los depredadores de la banca y de las finanzas, que intentan vendernos su afán de lucro como “necesidad económica”.

Los planes de ajuste actuales representan sólo el inicio de una escalada de ataques contra el conjunto de la clase trabajadora europea que se irán profundizando y extendiendo a la mayor parte de colectivos sociales en la medida que la crisis vaya avanzando. En estos momentos ya se están “exigiendo” nuevas medidas en orden a la eliminación y privatización de servicios públicos o a una reforma sangrante del mercado laboral. Además, al poseer los países afectados un Estado del bienestar mucho menos desarrollado y consolidado que otros de la UE, tales medidas han de tener un efecto devastador


Medidas Anticapitalistas para salir de la crisis

Pero los sufrimientos que los “amos del dinero” imponen a la clase trabajadora no tienen nada de “inevitables”. Un simple conjunto de medidas de corte anticapitalista como la creación de una banca pública bajo control social, una reforma fiscal progresiva que recaude de las grandes fortunas y beneficios y una reforma del mercado de trabajo que proporcione salarios dignos, reparta el trabajo e impida los despidos al tiempo que encara la reconversión del sistema productivo para hacerlo ecológicamente sostenible, pueden poner freno a la crisis evitando padecimientos innecesarios.

Es precisa una amplia movilización social, duradera y a escala europea

Para poder imponer medidas anticapitalistas como las citadas antes es preciso sin embargo llevar adelante una gran movilización social que no puede ser únicamente puntual ni quedar circunscrita dentro de las fronteras de un estado determinado. Una movilización que ha de ser dilatada en el tiempo y que se ha de producir a escala europea e incluso mundial, con extensas tareas de acción, combate ideológico y organización. Para desarrollarla serán precisas organizaciones sindicales y políticas con una orientación claramente anticapitalista y también el desarrollo de un proceso de autoorganización de la clase trabajadora en los centros de trabajo y en los diferentes ámbitos territoriales.

La Huelga General en la Administración Pública que han convocado el 8 de junio las organizaciones sindicales habrá sido- si se desarrolla de forma exitosa -un paso adelante para salir de la situación de desmovilización y de apatía que hasta ahora ha existido entre la clase trabajadora frente a los golpes de la crisis. Pero, como decíamos antes, no es suficiente una Huelga General de un sector social determinado, sino que se impone una movilización del conjunto de la clase trabajadora. Hay que trabajar ya para convocar una primera gran Huelga General frente a la crisis, como inicio de una movilización sostenida hasta poner fin al imperio de las políticas neoliberales en Europa y en el planeta.

Las organizaciones sindicales deberían ser conscientes de esta necesidad, levantar sus propias plataformas de medidas anticapitalistas abandonando la vía ya muerta de la concertación social y mantener una actitud unitaria hacia el resto de organizaciones como herramienta para conseguir una movilización de gran amplitud. En esta dirección trabajará, haciendo uso de todas sus fuerzas, Izquierda Anticapitalista.


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com