contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dissabte 22 de maig de 2010 |
Contra el Pla d’Ajustament imposat per la banca i els especuladors A la Vaga General!!

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista

El paquet de mesures del “Pla d’Ajustament” del govern de Zapatero- que inclou, entre unes altres, la reducció de les retribucions delos empleats públics en un 5% de mitjana i la seua congelació en 2011; la suspensió de la revaloració de les pensions per al 2011; i 6.045 milions d’euros de retallada en la inversió pública- ha estat presentat als col·lectius de gent treballadora perjudicats i a la ciutadania en general com “necessari” i “inevitable”. TAL AFIRMACIÓ NO ÉS CERTA.

Descarregar Document en format pdf 88k.(en breu disponible en valencià)

Contràriament al que vociferen la dreta mediàtica i el PP, l’Estat espanyol no s’ha endeutat gastant en serveis socials o fent ploure recursos sobre la classe treballadora. Al contrari, el seu endeutament prové d’una despesa profundament regressiva: el rescat dels bancs l’actuació irresponsable dels quals es troba en l’origen de la crisi.!! Durant anys els governs han anat desmantellant els mecanismes fiscals progressius (els més equitatius), reduint la seua capacitat de recaptació. Ja ho denunciàrem amb les nostres crítiques a la supressió de l’impost sobre patrimoni i les successives reformes de l’IRPF.

Per això ara l’Estat, desproveït de mecanismes recaptatoris capaços d’obtenir recursos de qui més té i amb els seus ingressos seriosament reduïts a causa de la mateixa crisi, no ha tingut més remei que endeutar-se... precisament amb els mateixos als quals estava salvant!! Mentre, paradoxalment la banca i els grans grups financers fan un negoci rodó aprofitant-se de la situació de crisi de la qual són responsables i apropiant-se de recursos públics: després de rebre liquiditat al 1% dels bancs centrals (subvenció pública indirecta) compren deute públic que els rendeix un 5% o fins i tot un 10% (com a Grècia), perquè les desacreditades Agències de Qualificació -que treballen al seu servei- diuen que aquest deute és “de baixa qualitat”. Com a conseqüència, l’Estat ha de reduir el seu dèficit i retallar la despesa pública... per a poder assegurar el pagament als especuladors!!

No necessitem cap “Pla d’Ajustament”, sinó cobrir les necessitats dels grups socials que estan sofrint els majors costos de la crisi i, d’altra banda, començar de forma urgent la transformació del nostre model productiu. L’ofensiva desplegada no es limita a una agressió als empleats públics, sinó que constituïx un atac al conjunt de la classe treballadora, al situar en el punt de mira conquestes essencials com les pensions, els sistemes d’educació i salut i, en definitiva, la despesa pública social. Una eixida justa d’aquesta crisi i la consolidació d’un model ecològicament sostenible i que no siga generador d’exclusió i desigualtats, no s’assoleix mitjançant la contenció de la despesa, sinó, precisament, mitjançant la mobilització de recursos públics.

Mesures contundents i relativament simples serien suficients per a avançar en aquesta direcció, però requereixen, necessàriament, d’un enfrontament amb les classes dominants. La política del PSOE, lluny de la confrontació, ha estat la de l’adaptació al neoliberalisme. En l’últim any ha intentat una estratègia de desgast de les alternatives possibles per a arribat a aquest moment intentar explicar que no hi havia altra alternativa.

Pensem que és possible revertir aquesta situació i per a això exigim:

- Crear una banca pública sota control social amb la meta d’arribar a la nacionalització del conjunt del sistema financer. Perquè la finalitat del sistema financer és canalitzar l’estalvi cap a la inversió productiva i les necessitats de consum de les famílies que una societat s’ha marcat com prioritàries. L’estalvi no ha de ser posat al servei de l’especulació. Per tant necessitem, engegar el sistema productiu i donar préstecs destinats a orientar la transició cap a altre model productiu al servei de les necessitats de la població.

- Restaurar l’Impost de Patrimoni i dotar-lo de tipus impositius progressius perquè es convertisca en un impost sobre les grans fortunes.

- Eliminar les exempcions a l’Impost de Successions i Donacions.

- Incrementar els tipus en l’IRPF a les rendes més altes.

- Elevar el gravamen de les SICAV, que són societats en les quals els molt rics tenen el seu patrimoni monetari pagant actualment només un 1% d’impostos per ell.

- Es poden introduir impostos que graven les transaccions especulatives, les rendes del capital depenent de la capacitat adquisitiva de cadascú, incrementar els tipus de l’impost sobre els beneficis (Impost de Societats) i establir una regulació empresarial que exigisca una dotació de reserves mínimes per a inversions sostenibles ecològicament i de renovació de l’aparell productiu en aquesta línia).

- Reduir la despesa en l’enviament de tropes a l’estranger i en la inversió militar (la qual cosa suposaria de l’ordre de 3100 milions d’euros).

- A més, per descomptat, cal acabar amb l’atur, la precarietat i la pobresa mitjançant la prohibició dels acomiadaments en empreses amb beneficis, la implantació de la jornada de 35 hores sense retallada salarial, l’establiment d’un salari mínim de 1200 euros i el dret a un ingrés social equivalent per a totes les persones en atur. Un sistema recaptatori com l’abans exposat dotaria a l’Estat dels recursos necessaris per a dur tot això endavant. Però a més sabem que els retalls que es preveuen a mitjà termini en el subsidi d’atur es poden produir per una via alternativa: precisament amb una política que genere i repartisca l’ocupació, reduint el nombre de persones que necessiten d’aquests subsidis. D’altra banda això durà a un augment dels ingressos fiscals.

Les mesures a adoptar enfront de la crisi, perquè aquesta no recaiga sobre la gent treballadora, són relativament simples de formular i tècnicament possibles d’aplicar. Però per poder-ho fer cal una gran mobilització de la classe treballadora i de tota la ciutadania que està sent copejada per la crisi. Són precises també organitzacions sindicals i polítiques que s’oposin amb fermesa al neoliberalisme, als “seus plans d’ajustament” i als mercaders especuladors que ara mateix estan controlant economies, estats i governs, duent-nos al desastre.

La Vaga General convocada per les organitzacions sindicals en l’Administració Pública, a pesar de les importants debilitats de la convocatòria, és important perquè pot representar l’inici d’una resposta de la classe treballadora. Però el “Pla d’Ajustament” no és un problema exclusiu del la gent funcionària “privilegiada”, com malévolamente s’intenta fer veure. Forma part d’una crisi global que ens afecta a totes i a tots i que, com el mateix Pla demostra, no es troba ni de bon tros en vies de solució. Després de les presents mesures d’ajustament vindran altres, cada vegada més dures i afectant a un major nombre de col·lectius socials, si no es posa fre a això. La gravetat dels atacs fa que no puguen ser considerats únicament com una qüestió sindical, per això cal organitzar-nos per la base en els centres de treball i en els barris i localitats, per a prendre decisions conjuntes i assegurar la continuïtat de la lluita. En aquesta perspectiva ha de veure’s la present convocatòria de Vaga General. I per això el nostre objectiu immediat ha de ser treballar perquè la Vaga siga un èxit i el pas previ a una àmplia Vaga General estesa al conjunt de la classe treballadora i de la ciutadania afectada per la crisi.

Però la lluita que ara s’inicia va a ser llarga i que, en aquest context, fins i tot una Vaga General àmplia ha de ser contemplada com part de tot un procés de mobilització, de lluita ideològica i d’organització de la classe treballadora. La definitiva derrota de les polítiques neoliberals exigirà un tremend esforç que no pot cenyir-se a accions puntuals i que tampoc poden quedar constreñidas en el marc dels diferents estats. La lluita, per a ser triomfant, exigirà una resposta a escala europea i també internacional.

A LA VAGA GENERAL CONTRA EL PLA D’AJUSTAMENT!!

PER UN PLA DE MESURES ANTICAPITALISTES PER A EIXIR DE LA CRISI!!

QUE LA CRISI LA PAGUEN LA BANCA I ELS GRUPS FINANCERS QUE L’HAN PROVOCAT!!

Descarregar Document en format pdf 88k. (en breu disponible en valencià)


Contra el Plan de Ajuste impuesto por la banca y los especuladores ¡¡A la Huelga General!!

El
paquete de medidas del “Plan de Ajuste” del gobierno de Zapatero
-
que incluye, entre otras, la reducción de las retribuciones delos
empleados públicos en un 5% de media y su congelación en 2011; la
suspensión de la revalorización de las pensiones para el 2011; y
6.045 millones de euros de recorte en la inversión pública- ha
sido presentado a los colectivos de gente trabajadora perjudicados y
a la ciudadanía en general como algo “necesario” e “inevitable”.
TAL AFIRMACIÓN NO ES CIERTA.

Descargar Documento en formato pdf 88k

Contrariamente
a lo que vociferan la derecha mediática y el PP, el Estado español
no se ha endeudado gastando en servicios sociales o desparramando
recursos sobre la clase trabajadora. Al contrario, su endeudamiento
proviene de un gasto profundamente regresivo: el rescate de los
bancos cuya actuación irresponsable se encuentra en el origen de la
crisis.!! Durante años los gobiernos han ido desmantelando los
mecanismos fiscales progresivos (los más equitativos), reduciendo su
capacidad de recaudación. Ya lo denunciamos con nuestras críticas a
la supresión del impuesto sobre patrimonio y las sucesivas reformas
del IRPF.

Por
eso ahora el Estado, desprovisto de mecanismos recaudatorios capaces
de obtener recursos de quien más tiene y con sus ingresos seriamente
reducidos debido a la misma crisis, no ha tenido más remedo que
endeudarse... ¡¡precisamente con los mismos a los que estaba
salvando!! Mientras, paradójicamente la banca y los grandes grupos
financieros hacen un negocio redondo aprovechándose de la situación
de crisis de la que son responsables y apropiándose de recursos

públicos:
tras recibir liquidez al 1% de los bancos centrales (subvención
pública indirecta) compran deuda pública que les rinde un 5% o
incluso un 10% (como en Grecia), porque las desacreditadas Agencias
de Calificación -que trabajan a su servicio- dicen que esta deuda es
de “baja calidad”. Como consecuencia, el Estado debe reducir su
déficit y recortar el gasto público... ¡¡para poder asegurar el
pago a los especuladores!!

No
necesitamos ningún “Plan de Ajuste”, sino cubrir las necesidades
de los grupos sociales que están sufriendo los mayores costes de la
crisis y, por otro lado, comenzar de forma urgente la transformación
de nuestro modelo productivo. La ofensiva
desplegada no se limita a una agresión a los empleados públicos,
sino que constituye un ataque al conjunto de la clase trabajadora, al
situar en el punto de mira conquistas esenciales como las pensiones,
los sistemas de educación y salud y, en definitiva, el gasto público
social.
Una salida justa de esta crisis y la consolidación de
un modelo ecológicamente sostenible y que no sea generador de
exclusión y desigualdades, no se logra mediante la contención del
gasto, sino, precisamente, mediante la movilización de recursos
públicos.

Medidas
contundentes y relativamente simples serían suficientes para avanzar
en esta dirección, pero requieren, necesariamente, de un
enfrentamiento con las clases dominantes. La política del PSOE,
lejos de la confrontación, ha sido la de la adaptación al
neoliberalismo. En el último año ha intentado una estrategia de
desgaste de las alternativas posibles para llegados a este momento
intentar explicar que no había otra alternativa.

Pensamos
que es posible revertir esto y para ello
exigimos:


 • Crear
  una banca pública bajo control social con la meta de llegar a la
  nacionalización del conjunto del sistema financiero. Porque la
  finalidad del sistema financiero es canalizar el ahorro hacia la
  inversión productiva y las necesidades de consumo de las familias
  que una sociedad se ha marcado como prioritarias. El ahorro no debe
  ser puesto al servicio de la especulación.
  Por
  tanto necesitamos, poner en marcha el sistema productivo y dar
  préstamos destinados a orientar la transición hacia otro modelo
  productivo
  al
  servicio de las necesidades de la población
  .


 • Restaurar
  el Impuesto de Patrimonio
  y dotarlo de tipos impositivos
  progresivos para que se convierta en un impuesto sobre las grandes
  fortunas.


 • Eliminar
  las exenciones al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.


 • Incrementar
  los tipos en el IRPF a las rentas más altas.


 • Elevar
  el gravamen de las SICAV
  , que son sociedades en las cuales los
  muy ricos tienen su patrimonio monetario pagando actualmente sólo
  un 1% de impuestos por él.


 • Se
  pueden introducir impuestos que graven las transacciones
  especulativas,
  las rentas del capital dependiendo de la
  capacidad adquisitiva de cada cual, incrementar los tipos del
  impuesto sobre los beneficios (Impuesto de Sociedades y establecer
  una regulación empresarial que exija una dotación de reservas
  mínimas para inversiones sostenibles ecológicamente y de
  renovación del aparato productivo en esta línea).


 • Reducir
  el gasto en el envío de tropas al extranjero y en la inversión
  militar
  (lo cual supondría
  del orden de 3100 millones de euros).


 • Además,
  por supuesto, hay que acabar con el paro, la precariedad y la
  pobreza mediante la prohibición de los despidos en empresas con
  beneficios
  , la implantación de la jornada de 35 horas sin
  recorte salarial
  , le establecimiento de un salario mínimo de
  1200 euros
  y el derecho a un ingreso social equivalente para
  todas las personas en paro
  . Un sistema recaudatorio como el
  antes expuesto dotaría al Estado de los recursos necesarios para
  llevar todo esto adelante. Pero además sabemos que los cortes que
  se preveen a medio plazo en el subsidio de desempleo se pueden
  producir por una vía alternativa: precisamente con una política
  que genere y reparta el empleo, reduciendo el número de personas
  que necesitan de dichos subsidios. Por otro lado esto llevará a un
  aumento de los ingresos fiscales.

Las
medidas a adoptar frente a la crisis, para que ésta no recaiga
sobre la gente trabajadora, son relativamente simples de formular y
técnicamente posibles de aplicar. Pero poderlo hacer es preciso
una gran movilización de la clase trabajadora y de toda la
ciudadanía que está siendo golpeada por la crisis.
Son
precisas también organizaciones sindicales y políticas que se
opongan con firmeza al neoliberalismo
, a sus “planes de
ajuste” y a los mercaderes especuladores que ahora mismo están
controlando economías, estados y gobiernos, llevándonos al
desastre.

La
Huelga General convocada por las organizaciones sindicales en la
Administración Pública,

a pesar de las importantes debilidades de la convocatoria
,
es importante porque puede representar el inicio de una respuesta de
la clase trabajadora. Pero el “Plan de Ajuste” no es un
problema exclusivo del la gente funcionaria “privilegiada”
,
como malévolamente se intenta hacer ver. Forma parte de una
crisis global que nos afecta a todas y a todos
y que, como el
mismo Plan demuestra, no se encuentra ni mucho menos en vías de
solución. Tras las presentes medidas de ajuste vendrán otras, cada
vez más duras y afectando a un mayor número de colectivos
sociales, si no se pone freno a ello. La gravedad de los ataques
hace que no puedan ser considerados únicamente como una cuestión
sindical, por
ello es necesario organizarnos por la base en los centros de trabajo
y en los barrios y localidades, para tomar decisiones conjuntas y
asegurar la continuidad de la lucha.

En esta perspectiva ha de verse la presente convocatoria
de Huelga General. Y por ello nuestro objetivo inmediato ha de ser
trabajar para que la Huelga sea un éxito y el prolegómeno de
una amplia Huelga General extendida al conjunto de la clase
trabajadora y de la ciudadanía afectada por la crisis.

Pero
la lucha que ahora se inicia va a ser larga y que, en este contexto,
incluso una Huelga General amplia ha de ser contemplada como parte
de todo un proceso de movilización, de lucha ideológica y de
organización de la clase trabajadora.
La definitiva
derrota de las políticas neoliberales exigirá un tremendo esfuerzo
que no puede ceñirse a acciones puntuales
y
que tampoco pueden quedar constreñidas en el marco de los
diferentes estados. La lucha, para ser exitosa,
exigirá
una respuesta a escala europea

y también internacional.

 
¡¡A
LA HUELGA GENERAL
 
CONTRA EL PLAN DE AJUSTE!!

¡¡POR
UN PLAN DE
MEDIDAS
ANTICAPITALISTAS
PARA
SALIR DE LA CRISIS!!


¡¡QUE LA
CRISIS LA PAGUEN
LA BANCA Y LOS GRUPOS FINANCIEROS
QUE LA HAN
PROVOCADO!!

    Descargar
Documento en formato pdf 88k

 


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com