contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
divendres 26 de febrer de 2010 |
Davant les jornades de març 1 - un dia sense immigrants - i de març 21 - dia internacional contra el racisme –

El racisme és un arma del capitalisme.

Declaració d’Esquerra Anticapitalista

La crisi econòmica, social i ecològica del capitalisme facilita l’expansió de la xenofòbia (l’odi a l’estranger) i del racisme (la discriminació i la estigmatización dels que "no són d’ací").
Les lleis discriminatòries de les institucions de l’estat i l’ofensiva dels grups racistes contra les persones immigrades es basen en la xenofòbia i promouen el racisme.
El racisme i la xenofòbia no són accidents. Estan aquí per a quedar-se i créixer sinó els donem una resposta unitària


En castellà més abaix

El racisme és un arma del capitalisme.

La crisi econòmica, social i ecològica del capitalisme facilita l’expansió de la xenofòbia (l’odi a l’estranger) i del racisme (la discriminació i l’estigmatizació dels que "no són d’ací").

Les lleis discriminatòries de les institucions de l’estat i l’ofensiva dels grups racistes contra les persones immigrades es basen en la xenofòbia i promouen el racisme.

El racisme i la xenofòbia formen part de les armes que usen els empresaris i els seus governs per a fer acceptable la idea que la seua crisi l’han de pagar el conjunt dels i les treballadores.

La degradació planificada de les condicions de vida, la Llei d’Estrangeria, les detencions arbitràries, les persecucions, les pallisses, les pintades i els atacs racistes, així com els centres de concentració per a immigrants tenen aquest objectiu comú. No podem deixar-nos confondre.

Els atacs racistes a Rosamo (Itàlia) han fet visible un problema que tracta d’ocultar-se, i són un clar senyal d’alarma. A França Sarkozy crida a la defensa de la puresa francesa. A Vic, Torrejón i altres ciutats es neguen a empadronar immigrants. Aquesta política té la Crisi com a pretext. Com resposta a aquests atacs la nostra resistència s’ha de manifestar en les jornades de l’1 i del 21 de març.

El racisme i la xenofòbia no són accidents. Estan aquí per a quedar-se i créixer sinó els donem una resposta unitària.

Durant anys, els especuladors, especialment els del maó i els del camp, han demanat i afavorit l’arribada de persones immigrades. Per als empresaris la seua arribada suposava l’obtenció de beneficis ràpids per mitjà de l’abaratament dels salaris del conjunt dels treballadors i de la imposión en la pràctica d’una desregulación de les condicions laborals. Aquest mecanisme els va funcionar bé i la immigració, durant un temps, donà beneficis als empresaris.

Per a moltes persones immigrades unes condicions de treball properes a l’esclavitud eren millors que les que tenien en les seus països d’origen, atacats pel deute extern imposat pels mercats financers i el Fons Monetari Internacional. L’Europa dissenyada pels capitalistes, en el seu afany especulador, privatizador i liberalitzador, va donar i dóna suport ferventment a aquestes mesures.

D’altra banda, l’arribada de persones immigrades va ser percebuda pels treballadors autòctons com l’origen d’un deteriorament de les seues condicions de vida. Els governs no van crear els recursos educatius, sanitaris ni socials acords amb l’augment de la població. Els barris populars es van degradar, i d’allí molta gent vol sortir però no pot. Mentrestant, els rics van assegurar-se les seves escoles lliures de persones immigrades i la seva assistència sanitària privada. Per a ells la immigració no és un problema.

Empresaris i banquers, després d’anys d’assolir una disminució dels salaris, fent perdre el poder adquisitiu de la majoria de la població treballadora, i d’especulació amb les hipoteques, amb el vistiplau dels governs, van generar la crisi econòmica actual.

Davant ella, els especuladors capitalistes recolzats pels governs de torn busquen ara mantenir i augmentar els seus beneficis a costa de la crisi. Per a no pagar-la ells han de fer-la pagar als treballadors. Per a aconseguir-lo, necessiten afeblir més als i les treballadores, ficar la por en el cos ("treballar i callar") i dividir. Per a això, fomenten la percepció que els i les treballadores immigrades són la causa dels problemes. Oculten que el problema és la seua ànsia de beneficis, i diuen que en aquesta crisi - la qual, segons sembla, ningú no ha causat - el problema de la falta de treball es deu als immigrants.

D’aquesta forma, en recolçar la idea de que "sinó hi ha treball per a tots que siga primer per als d’ací" els grups racistes, de dintre i fora del PP, dissenyen campanyes de confusió. Els capitalistes d’Europa i el govern dissenyen polítiques (la llei d’estrangeria) contra les persones immigrades, el que suposa detencions arbitràries, pallisses, centres de concentració, expulsions i negació d’assistència.

Amb el racisme, la xenofòbia i els atacs dels governs el que es busca no és disminuir la població de treballadors immigrats sinó terrorizar-los i dividir les i els treballadors. De fet, els capitalistes necessiten les persones immigrades per a mantenir els seus beneficis i utilitzar-los com exèrcit de reserva que servisca per a pressionar sobre el conjunt dels treballadors en la disminució dels salaris i dels drets laborals.

Fins a on pot arribar la cosa ens la mostren els atacs racistes a Itàlia o els centres de detenció a l’estat espanyol. L’estratègia dels capitalistes i els seus governs és aconseguir que s’accepte com normal el deteriorament de les condicions de vida en els baris populars, que és normal el fet d’haver de disminuir els salaris, fer acceptar que no hi ha per a totes i tots, que els sacrificis dels treballadors són necessaris (facilitar l’acomiadament, disminuir les indemnitzacions, augmentar l’edat de jubilació, dificultar l’accés a les pensions, o disminuir els serveis públics). Mentrestant, els governs disminuïxen els impostos als rics i mantenen pràcticamente sense imposició fiscal a les grans fortunes. A riu brut de torrentada, més fàcil és l’embutxacada.

• Hem de construir una societat al servei de la majoria, al servei de les i els treballadors, i no dels especuladors.

• El nostre treball s’ha de convertir en protecció social permanent, educació, sanitat i habitatges dignes per a tothom.

• Ni embargaments ni llançaments.

• Que els rics paguen la crisi que han produït.

• Rebutgem la seva llei d’estrangeria i el racisme que provoca.

• Exigim la fi de l’assetjament i la repressió, el cessament de les redadas, controls d’identitat i expulsions racistes.

• Exigim el tancament dels centres d’internament d’estrangers.

• Ningú no pot ser il·legal.

• Contra l’estratègia dels capitalistes, treballadors autòctons i immigrats defensem junts els nostres drets.

• Per una societat que no es base en l’explotació, la violència i el racisme. Per un món solidari i socialista.


Ante las jornadas de marzo 1 - un dia sin inmigrantes - y marzo 21 – día internacional contra el racismo -

El racismo es un arma del capitalismo

Declaración de Esquerra Anticapitalista

15 de febrero de 2010

La crisis económica, social y ecológica del capitalismo facilita la expansión de la xenofòbia (el odio al extranjero) y del racismo (la discriminación y la estigmatización de los que "no son de aquí").

El racismo y la xenofobia forman parte de las armas que usan los empresarios y sus gobiernos para hacer aceptable la idea de que su crisis la han de pagar el conjunto de los y las trabajadoras.

Las leyes discriminatorias de las instituciones del estado y la ofensiva de los grupos racistas contra las personas inmigradas se basan en la xenofobia y promueven el racismo.

La degradación planificada de las condiciones de vida, la Ley de extranjería, las detenciones arbitrarias, las persecuciones, las palizas, las pintadas y los ataques racistas, así como los centros de concentración para inmigrantes tienen ese objetivo común. No podemos dejarmos confundir.

Los ataques racistas en Rosamo (Italia) han hecho visible un problema que trata de ocultarse, y son una clara señal de alarma. En Francia, Sarkozy llama a la defensa de la pureza francesa. En Vic, Torrejón y otras ciudades se nieguan a empadronar inmigrantes. Esta política tiene la Crisis como pretexto. Como respuesta a estos ataques nuestra resistencia se ha de manifestar en las jornadas del 1 y del 21 de marzo.

El racismo y la xenofobia no son accidentes. Estan aquí para quedarse y crecer sino les damos una respuesta unitaria.

Durante años, los especuladores, especialmente los del ladrillo y los del campo, han pedido y favorecido la llegada de personas inmigradas. Para los empresarios su llegada suponía la obtención de beneficios rápidos por medio del abaratamiento de los salarios del conjunto de los trabajadores y de la imposión en la práctica de una desregulación de las condiciones laborales. Este mecanismo les funcionó bien y la inmigración, durante un tiempo, dió beneficios a los empresarios.

Para muchas personas inmigradas unas condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud eran mejores que las que tenían en sus paises de origen, atacados por la deuda externa impuesta por los mercados financieros y el Fondo Monetario Internacional. La Europa diseñada por los capitalistas, en su afan especulador, privatizador y liberalizador, apoyó y apoya fervientemente estas medidas.

Por otra parte, la llegada de personas inmigradas fue percibida por los trabajadores autóctonos como el origen de un deterioro de sus condiciones de vida. Los gobiernos no crearon los recursos educativos, sanitarios ni sociales acordes con el aumento de la población. Los barrios populares se degradaron, y de allí mucha gente quiere salir pero no puede. Mientras tanto, los ricos van asegurandose sus escuelas libres de personas inmigradas y su asistencia sanitaria privada. Para ellos la inmigración no es un problema.

Empresarios y banqueros, tras años lograr una disminución de los salarios, haciendo perder el poder adquisitivo de la mayoría de la población trabajadora, y de especulación con las hipotecas, con el visto bueno de los gobiernos, generaron la crisis económica actual.

Ante ella, los especuladores capitalistas apoyados por los gobiernos de turno buscan ahora mantener y aumentar sus beneficios a costa de la crisis. Para no pagarla ellos han de hacerla pagar a los trabajadores. Para conseguirlo, necesitan debilitar más a los y las trabajadoras, meter el miedo en el cuerpo ("trabajar y callar") y dividir. Para ello, fomentan la percepción de que los y las trabajadoras inmigradas son la causa de los problemas. Ocultan que el problema es su ansia de beneficios, y dicen que en esta crisis - la cual, por lo visto, nadie ha causado - el problema de la falta de trabajo se debe a los inmigrantes.

De esta forma, apoyandose en la idea de que "sino hay trabajo para todos que sea primero para los de aquí" los grupos racistas, de dentro y fuera del PP, diseñan campañas de confusión. Los capitalistas de Europa y los gobiernos diseñan políticas (la ley de extranjería) contra las personas inmigradas, lo que supone detenciones arbitrarias, palizas, centros de concentración, expulsiones y negación de asistencia.

Con el racismo, la xenofobia y los ataques del gobierno lo que se busca no es disminuir la población de trabajadores inmigrados sino aterrorizarles y dividir a las y los trabajadores. De hecho, los capitalistas necesitan a las personas inmigradas para mantener sus beneficios y utilizarlos como ejercito de reserva que sirva para presionar sobre el conjunto de los trabajadores en la disminución de los salarios y derechos laborales. Hasta donde puede llegar la cosa nos la muestran los ataques racistas en Italia o los centros de detención en el estado español.

La estrategia de los capitalistas y sus gobiernos es conseguir que se acepte como normal el deterioro de las condiciones de vida en los barios populares, que es normal tener que disminuir los salarios, hacer aceptar que no hay para todas y todos, que los sacrificios de los trabajadores son necesarios (facilitar el despido, disminuir las indemnizaciones, aumentar la edad de jubilación, dificultar el acceso a las pensiones, o disminuir los servicios públicos). Mientras tanto, los gobiernos disminuyen los impuestos a los ricos y mantienen practicamente sin imposición fiscal a las grandes fortunas. A rio revuelto ganancia de embaucadores.

• Hemos de construir una sociedad al servicio de la mayoría, al servicio de las y los trabajadores, y no de los especuladores.

• Nuestro trabajo se debe convertir en protección social permanente, educación, sanidad y viviendas dignas para todas y todos.

• Ni embargos ni deshaucios.

• Que los ricos paguen la crisis que han producido.

• Rechazamos su ley de extranjería y el racismo que provoca.

• Exigimos el fin del acoso y la represión, el cese de las redadas, controles de identidad y expulsiones racistas.

• Exigimos el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.

• Nadie puede ser ilegal.

• Contra la estrategia de los capitalistas, trabajadores autóctonos e inmigrados defendamos juntos nuestros derechos.

• Por una sociedad que no se base en la explotación, la violencia y el racismo. Por un mundo solidario y socialista.


A la mateixa secció:


Comunicat d’Anticapitalistes de Catalunya davant les eleccions del 21D


Ante la situación en Catalunya


Defensem la República Catalana i obrim el Procés Constituent


Desobeïm el 155


Per un procés constituent popular a Catalunya


Crida de la IV Internacional per Catalunya. Donem suport a la lluita del poble català.


Va de democràcia: Activistes valencians promouen un manifest en defensa del referèndum català


Declaración de la IV Internacional sobre los acontecimientos en curso en Catalunya


Desobeïm el Règim, construïm República. Des d’Anticapitalistes demanem el vot pel Sí en el referèndum de l’1 d’octubre.


Comunicado de Anticapitalistas en defensa del referendum en Catalunya

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com