contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dilluns 17 de juliol de 2006 | Xarxa d’Enllaç amb Palestina i organitzacions adherents
Manifest davant l’agressió indiscriminada de l’estat d’Israel a Gaza i al Líban


Un dia darrere de l’altre, la situació en els territoris ocupats per Israel s’agreuja i es deteriora més enllà dels límits humanament suportables, molt més ara després de la recent agressió a l’Estat independent del Líban, dirigida contra la població civil i les seues infraestructures. La violència alimenta l’odi, allunyant una solució pacífica i amenaçant l’estabilitat de la regió. L’exèrcit israelià intimida, acorrala i ataca al poble palestí i destrueix les seues ciutats, infraestructures i edificis públics. L’increment de l’espiral de violència arriba a a la població civil que pateix els desproporcionats atacs de les forces militars d’Israel, patint un càstig col·lectiu desmesurat i injustificat, negant el camí a les negociacions diplomàtiques.

Davant un conflicte tan irracional, desequilibrat, cruel i sagnant es fa necessari un major compromís de la comunitat internacional. Perquè ocupem com ciutadans compromesos amb els valors democràtics, el protagonisme que ens toca en la negociació de la pau, els demòcrates no hem de romandre en silenci, ni mantenir-nos al marge ja que seria donar la nostra aprovació a aquesta injustícia. Hem d’intervenir per a intentar posar fi als atacs militars sobre població civil, que amenaça la pau i l’estabilitat mundial. Perquè callar-se en aquests moments és ser còmplice de la injustícia, impossibilitant la legitimitat de poder denunciar futures injustícies.

La propaganda del govern israelià ha volgut camuflar sota el nom de “pluja d’estiu” un atac militar sobre població civil. Centrals elèctriques bombardejades deixant sense subministrament a la població, hospitals destruïts, tallat el subministrament d’aigua potable, ponts demolits, la Universitat de Gaza, cases i carreteres destruïdes. Aterrorizats pels tirs, les explosions i les ensordidores bombes sòniques, tirotejats des d’helicòpters, avions i tancs, desenes de palestins han mort i altres tants han estat ferits i més d’un miler han estat detinguts sense càrrecs, intentant desmembrar i desestabilitzar les institucions palestines a l’arrestar també a ministres i diputats. Tot aquest càstig ha estat infligit a una població famolenca assetjada i concentrada en el que en realitat és una enorme presó a l’aire lliure. La negativa a qualsevol diàleg per part d’Israel, la violació de tots els acords i convencions internacionals, dels drets humans, obstaculitzen unilateralment el camí a la pau.

No és justificable apel·lar al dret de la legítima defensa per a desencadenar una ofensiva militar contra la població civil palestina, quan s’ocupa il·legalment un territori i s’incompleixen totes les resolucions de les Nacions Unides. Ja que el dret a la resistència enfront de l’ocupació, està reconegut a nivell internacional protegit per la carta magna de Les Nacions Unides i per la Quarta Convenció de Ginebra.

Enfront d’aquesta situació, els signants d’aquest Manifest fem una crida a tots els ciutadans perquè facen públic el seu compromís solidari i participen activament en la mobilització social pels drets del poble palestí a una pau justa i duradora.

Perquè tenim la convicció que els atacs militars i l’abús de la força, no permetran solucionar la crisi ni ara ni mai, ens correspon actuar:

1. En primer lloc, volem manifestar el nostre rebuig a la injustícia que s’està cometent contra el poble palestí. Exigim la fi immediata de l’ocupació de Gaza i Cisjordània i l’alliberament dels detinguts indiscriminadament, com els únics mitjos per a assolir una pau viable, fruit de la diplomàcia i no de la violència. La Comunitat Internacional ha de fer complir a Israel, de manera immediata, les últimes Resolucions del Consell de Seguretat de Nacions Unides.

2. Condemnem l’agressió israeliana a l’estat independent del Líban, matança de civils i destrucció de les seues infraestructures. Expressem la nostra solidaritat amb els civils afectats pel conflicte i demanem que el més aviat possible s’envie una força internacional d’interposició i de pau sota mandat de Nacions Unides que garantisca el respecte dels drets humans i la legalitat internacional. Així com la urgent necessitat de fer arribar les ajudes necessàries per a evitar l’actual catàstrofe humanitària.

3. Demanem que des del govern de l’Estat Espanyol i de la Unió Europea, es reconega com més prompte siga possible a un Estat Palestí, independent, democràtic i viable dins de les fronteres anteriors a 1967 i es demane l’Aplicació la resolució 194 de les Nacions Unides, respecte al dret a la tornada i indemnització dels refugiats palestins, perquè es reaviven les negociacions de pau posant-se en pràctica la "fulla de ruta" sota la legalitat internacional.

4. Reconeixent els esforços diplomàtics realitzats fins a ara, considerem imprescindible que la Unió Europea desenvolupe amb urgència una política autònoma i decidida en favor de la pau que comporte al respecte dels drets humans del poble palestí recollits en les successives resolucions de les Nacions Unides igual que ho està per a la resta dels pobles, i que per a això empre tots els instruments diplomàtics i econòmics necessaris, tal com s’arreplega en les lleis internacionals. Sent un eficaç mitjà de pressió la suspensió de l’Acord d’Associació entre la Unió Europea i l’Estat d’Israel, recomenem la seua posada en pràctica. Reiterem la necessitat de paralitzar la compra-venda d’armament i no contribuir a cap infraestructura de l’ocupació.

5. Finalment les organitzacions adherides a aquest manifest, ens comprometem a adoptar, des de cadascuna d’elles i amb caràcter immediat mesures concretes per a frenar el desproporcionat càstig col·lectiu sobre la població civil. Promovent l’enviament de delegacions de partits, sindicats i representants de la societat civil perquè donen suport als partidaris de la pau i col·laborar entre tots perquè Orient Pròxim siga una regió pacífica i pròspera, on tots els estats de la regió puguen conviure en pau.

Xarxa d’Enllaç amb Palestina, CCOO-PV, Área Pública de CGT, Intersindical Valenciana, UGT-PV, COS, Coordinadora de Treballadors del P.V. , Comunidad Palestina, Unión General de Jovenes Palestinos, ACSUD-Las Segovias PV, CEAR, CEDSALA, Ecologistes en Acció, Movimiento de Solidaridad Internacionalista, OSPAAL, SODEPAU-PV, SOLIPAL, Valencia Solidaria, MRG-Valencia, Espai Alternatiu, REVOLTA, EUPV; PCPV, PCPE, PSOE


MANIFIESTO POR LA PAZ EN ORIENTE PRÓXIMO
Y EL NO SILENCIAMIENTO DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO PALESTINO

Día tras día, la situación en los territorios ocupados por Israel se agrava y se deteriora más allá de los límites humanamente soportables, mucho más ahora tras la reciente agresión al Estado independiente del Líbano, dirigida contra la población civil y sus infraestructuras. La violencia alimenta el odio, alejando una solución pacífica y amenazando la estabilidad de la región. El ejército israelí intimida, acosa y ataca al pueblo palestino y destruye sus ciudades, infraestructuras y edificios públicos. El incremento de la espiral de violencia alcanza a la población civil que sufre los desproporcionados ataques de las fuerzas militares de Israel, sufriendo un castigo colectivo desmedido e injustificado negando el camino a las negociaciones diplomáticas.

Ante un conflicto tan irracional, desequilibrado, cruel y sangriento se hace necesario un mayor compromiso de la comunidad internacional. Para que ocupemos como ciudadanos comprometidos con los valores democráticos, el protagonismo que nos toca en la negociación de la paz, los demócratas no debemos permanecer en silencio, ni mantenernos al margen ya que sería dar nuestra aprobación a esta injusticia. Tenemos que intervenir para intentar poner fin a los ataques militares sobre población civil, que amenaza la paz y la estabilidad mundial. Porque callarse en estos momentos es ser cómplice de la injusticia, imposibilitando la legitimidad de poder denunciar futuras injusticias.

La propaganda del gobierno israelí ha querido camuflar bajo el nombre de “lluvia de verano” un ataque militar sobre población civil. Centrales eléctricas bombardeadas dejando sin suministro a la población, hospitales destruidos, cortado el suministro de agua potable, puentes demolidos, la Universidad de Gaza, casas y carreteras destruidas. Aterrorizados por los disparos, las explosiones y las ensordecedoras bombas sónicas, tiroteados desde helicópteros, aviones y tanques, decenas de palestinos han muerto y otros tantos han sido heridos y más de un millar han sido detenidos sin cargos, intentando desmembrar y desestabilizar las instituciones palestinas al arrestar también a ministros y diputados. Todo este castigo ha sido infligido a una población hambrienta asediada y concentrada en lo que en realidad es una enorme prisión al aire libre. La negativa a cualquier diálogo por parte de Israel, la violación de todos los acuerdos y convenciones internacionales, de los derechos humanos, obstaculizan unilateralmente el camino a la paz.

No es justificable apelar al derecho de la legítima defensa para desencadenar una ofensiva militar contra la población civil palestina, cuando se ocupa ilegalmente un territorio y se incumplen todas las resoluciones de las Naciones Unidas. Ya que el derecho a la resistencia frente a la ocupación, está reconocido a nivel internacional respaldado por la carta magna de Las Naciones Unidas y por la Cuarta Convención de Ginebra.

Frente a esta situación, los firmantes de este Manifiesto hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos para que hagan público su compromiso solidario y participen activamente en la movilización social por los derechos del pueblo palestino a una paz justa y duradera.

Porque tenemos la convicción de que los ataques militares y el abuso de la fuerza, no permitirán solucionar la crisis ni ahora ni nunca, nos corresponde actuar:

1.En primer lugar, queremos manifestar nuestro rechazo a la injusticia que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Exigimos el fin inmediato de la ocupación de Gaza y Cisjordania y la liberación de los detenidos indiscriminadamente, como los únicos medios para lograr una paz viable, fruto de la diplomacia y no de la violencia. La Comunidad Internacional debe hacer cumplir a Israel, de modo inmediato, las últimas Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

2. Condenamos la agresión israelí al estado independiente del Líbano, matanza de civiles y destrucción de sus infraestructuras. Expresamos nuestra solidaridad con los civiles afectados por el conflicto y pedimos que cuanto antes se envíe una fuerza internacional de interposición y de paz bajo mandato de Naciones Unidas que garantice el respeto de los derechos humanos y la legalidad internacional. Así como la urgente necesidad de hacer llegar las ayudas necesarias para evitar la actual catástrofe humanitaria.

3.Pedimos que desde el gobierno del Estado Español y de la Unión Europea, se reconozcan cuanto antes a un Estado Palestino, independiente, democrático y viable dentro de las fronteras anteriores a 1967. y la Aplicación la resolución 194 de las Naciones Unidas, respecto al derecho al retorno e indemnización de los refugiados palestinos, para que se reaviven las negociaciones de paz poniéndose en práctica la hoja de ruta bajo la legalidad internacional.

4.Reconociendo los esfuerzos diplomáticos realizados hasta ahora, consideramos imprescindible que la Unión Europea desarrolle con urgencia una política autónoma y decidida en favor de la paz que conlleve al respeto de los derechos humanos del pueblo palestino recogidos en las sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas al igual que lo está para el resto de los pueblos, y que para ello emplee todos los instrumentos diplomáticos y económicos necesarios, tal y como se recoge en las leyes internacionales. Siendo un eficaz medio de presión la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Estado de Israel, recomendamos su puesta en práctica. Reiteramos la necesidad de paralizar la compra-venta de armamento y no contribuir a ninguna infraestructura de la ocupación.

5.Finalmente las organizaciones adheridas a este manifiesto, nos comprometemos a adoptar, desde cada una de ellas y con carácter inmediato medidas concretas para frenar el desproporcionado castigo colectivo sobre la población civil. Promoviendo el envío de delegaciones de partidos, sindicatos y representantes de la sociedad civil para que apoyen a los partidarios de la paz y colaborar entre todos para que Oriente Próximo sea una región pacífica y próspera, dónde todos los estados de la región puedan convivir en paz.

Xarxa d’Enllaç amb Palestina, CCOO-PV, Área Pública de CGT, Intersindical Valenciana, UGT-PV, COS, Coordinadora de Treballadors del P.V. , Comunidad Palestina, Unión General de Jovenes Palestinos, ACSUD-Las Segovias PV, CEAR, CEDSALA, Ecologistes en Acció, Movimiento de Solidaridad Internacionalista, OSPAAL, SODEPAU-PV, SOLIPAL, Valencia Solidaria, MRG-Valencia, Espai Alternatiu, REVOLTA, EUPV; PCPV, PCPE, PSOE


Concentració a València CONTRA EL GENOCIDI TRENQUEM EL SILENCI

20 de Juliol, 20 hores, Plaça de la Verge

Aturem la massacre contra el poble palestí i la invasió al Líban!

- Suspensió de l’acord d’associació de la Unió Europea amb Israel.

- Alçament immediat de l’assetjament militar a la població civil.

- Retirada dels tancs i les tropes als quarters.

- Posada en llibertat de ministres, diputats i els milers de palestins segrestats.

- PAU amb JUSTÍCIA i LLIBERTAT per a PALESTINA.


A la mateixa secció:


Otra vez quieren que olvidemos el origen de este terrorismo


Malos tiempos para el antimilitarismo


Beethoven al G-20 i disturbis a Hamburg


Miles de personas se manifiestan contra el CETA en Madrid


El CETA destruirá puestos de trabajo (diga la Comisión Europea lo que diga)


Siria: El aventurerismo militar de Trump y sus implicaciones


Màxima tensió militar: què pot anar malament aquest dissabte a Corea?


Estados Unidos lanza la “madre de todas las bombas” sobre Afganistán


La Campaña No al TTIP, CETA TiSA convoca movilizaciones para el próximo sábado 21 de enero en más de veinte ciudades


Cuando creías que los acuerdos comerciales no podrían empeorar más, aparece Wall Street

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com