contacte: anticapitalistes@anticapitalistes.net

  

Anticapitalistes
  
dimecres 29 d’octubre de 2003 | Ramon Cardona
El diputat de l’Entesa Ramon Cardona demana un Pla Hidrològic Valencià (PHV) com alternativa al PHN.


Ramon Cardona, diputat autonòmic de L’Entesa (EUPV, Els Verds i Esquerra Valenciana), ha llançat avui la idea de la creació d’un Pla
Hidrològic Valencià, basat en el Programa Electoral presentat per l’Entesa, que supere les tensions i errors del PHN. Per Cardona, el principal objectiu ha de ser l’ús sostenible de
l’aigua preat recurs a llarg termini i l’autonomia hídrica de les comarques valencianes ara i en el futur, sense dependre de difícils,
cares, discutibles i improbables aportacions externes. Les línies bàsiques d’aquests pla inclourien:

- L’increment de l’estalvi i l’eficiència en el regadiu (que suposa aproximadament el 80 de les demandes i que encara es realitza per
mètodes molt ineficients, en un 90 % dels casos.. La modernització dels sistemes de reg i de la distribució d’aigua. Amb aquestes
mesures es podria estalviar, en un horitzó molt realista, uns 300 Hm3/any.

- La millora de les conduccions urbanes en les que ara es perd més d’un 40% d’aigua.

- Promoure l’estalvi i l’eficiència tant en les llars com en els usos públics urbans, establint ajudes per a la instal·lació de mesures
d’estalvi domèstic i impulsant una jardineria més ecològica i adequada a les nostres característiques climàtiques mediterrànies.

- Tarifació racional dels preus que, a partir d’uns mínims bàsics subvencionats, incrementen el preu en funció de les quantitats emprades.

- La depuració integral de les aigües residuals urbanes.

- Un increment significatiu del tractament terciari en la depuració d’aigües residuals urbanes.

- La reutilització creixent d’aigües depurades, actualment molt baixa. En un horitzó realista podrien obtindre’s així uns 125 Hm3/any.

- El tractament separat i diferencial des de l’origen de les aigües de procedència industrial.

- La màxima reutilització de l’aigua industrial, per mitjà decircuits tancats i autodepurats, almenys en les principals indústries
consumidores d’aigua i en les de caràcter més contaminant.

- Control i regulació urgent de l’extracció d’aigües subterrànies, un sector actualment descontrolat i caòtic.

Al mateix temps, segons Cardona, aquest Pla hauria d’anar acompanyat d’una llei de qualitat integral de les aigües valencianes que promoga
la conservació del medi aquàtic natural, la gestió integral dels recursos hídrics, l’eficiència en l’ús de l’aigua, i la reutilització de la mateixa.

Entre algunes de les mesures que l’Entesa destacaria seria:

- Seguiment exhaustiu de l’estat de qualitat de les aigües continentals valencianes tant superficials com subterrànies, així com
dels abocaments a les aigües marines, identificació, seguiment i persecució de totes les fonts contaminants de les nostres aigües.

- Sancions més dissuasives per als infractors, especialment en el cas de reincidències.

- Ecoauditorias especialment destinades a la substitució de les tecnologies contaminants per millors tecnologies aportant subvencions
i ajudes per a les empreses que s’acullen.

- Planificar i gestionar la demanda en l’àmbit de cada conca hidrològica, avançant cap a una nova política de l’aigua més
respectuosa amb la conservació dels recursos hídrics i dels ecosistemes associats.

- Regular els preus de l’aigua en l’abastiment per a reduir el balafiament i evitar que el monopoli del subministrament afavorisca l’especulació.

Introduint tarifes desincentivadores del balafiament de l’aigua. Els consums bàsics han de garantir-se, els consums industrials han de
reflectir els costos reals, el consum agrícola ha de reestructurar-se amb l’eficiència dels regadius i conduccions, i els consums
sumptuaris deuen penalitzar-se.

- Establir mesures de recuperació dels aqüífers, els humedals i els cabals ecològics i riberes. Avaluant periòdicament les reserves
subterrànies i vigilant les activitats contaminants (adobs químics, abocaments, pesticides, etc. Així com procedir a la implantació de
moderns sistemes de detecció de la contaminació i dels pous il·legals.

· Garantir la vida piscícola pròpia de cada curs d’aigua, així com la vegetació de la ribera associada, i la qualitat de les aigües dels rius.

Vigilant qualsevol abocament als rius, i establint controls periòdics dels nivells de productes químics que l’agricultura, indústries i
poblacions aporten. Elaboració urgent d’un pla de sanejament dels rius contaminats de les nostres comarques.


A la mateixa secció:


El dilema de un pueblo de Kenia devastado por la sequía: deforestar o morir


Nada que hacer: el Ártico ya nunca volverá a congelarse


23 Conferencia de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el clima acaba de terminar (COP23): de la brecha al precipicio


Alacant: Vecinos del Puerto exigen cese actividad graneles y al Consell que presione al Gobierno para naves cerradas.


Una implosión mayor y más rápida que en nuestras peores pesadillas


Advertencia de la Comunidad Científica Mundial a la Humanidad: Segundo Aviso


La política forestal y el deterioro climático, factores clave en los incendios de Galicia, Asturias, León y Portugal


Ciclones, cambio climático y especulación inmobiliaria: el caso Harvey


Antropoceno, capitalismo fósil, capitalismo verde, ecosocialismo: ¿Dónde está la salida?


La Conselleria de Mediambient incumple sus propios programas de inspección

Creative Commons License Esta obra est� bajo una licencia de Creative Commons by: miquel garcia -- esranxer@gmail.com